Dato for udgivelse
09 May 2007 10:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Mar 2007 14:31
SKM-nummer
SKM2007.317.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-075984
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Selskabsbeskatning + Virksomheder
Emneord
Fransk sameje, FCPR, kvalifikation, skattemæssig, transparens
Resumé

A K/S er etableret i december 2004. Selskabets investeringspolitik tager sigte på private equity fonde. En del af kommanditselskabets kapital er investeret i C Limited Partnership, London. C er en international private equity fund, som juridisk er struktureret som en række engelske kommanditselskaber (engelske limited partnerships). Investorerne foretager investeringer ved at indskyde kapital som kommanditister i de engelske kommanditselskaber. En mindre del af investorerne er danske skattepligtige investorer.

En eller flere af C´s kommanditselskaber, herunder et limited partnership, hvor A K/S er selskabsdeltager, planlægger at investere gennem et fransk FCPR (Fond Commun de Placemant à Risques).

FCPR´et har ikke nogen ledelsesmæssige organer. Ledelsen varetages alene af et administrationsselskab, som på vegne af FCPR´et indgår alle kontrakter og i øvrigt repræsenterer investorerne i alle forhold, ligesom investorerne ikke afholder generalforsamlinger eller andre møder, hvor sammenslutningens investorer kan træffe ledelsesmæssige beslutninger.

Der anmodes om bindende svar på spørgsmålet om det franske FCPR betragtes som skattemæssigt transparent i Danmark.

Det er Skatterådets opfattelse, at sammenslutningens virkemåde og struktur medfører, at denne ikke er et selvstændigt skatteretligt subjekt. Alene på grund af  fraværet af selvstændige ledelsesorganer i det franske FCPR, kan dette ikke kvalificeres som et ifølge dansk skatteret selvstændigt subjekt.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § l

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 S.A

Der spørges, om et fransk stiftet FCPR (Fond Commun de Placement á Risques) med de karakteristika som er beskrevet nedenfor, betragtes som skattemæssigt transparent i Danmark.

A K/S er etableret i december 2004. Selskabets investeringspolitik tager sigte på private equity fonde, som focuserer på venture- og buyout investeringer. Kommanditselskabet er registreret i København. Komplementar er B A/S med samme adresse som kommanditselskabet. Komplementarselskabet er - ultimativt - ejet af et dansk pengeinstitut. 

De danske investorer i A K/S er selskabsskattepligtige, institutionelle investorer. Repræsentanten har ikke oplysninger om komplementarselskabet har ejerandel i det danske K/S. 

En del af kommanditselskabets kapital er investeret i C Limited Partnership, London.

Repræsentanten bemærker:

C er en international private equity fund, som juridisk er struktureret som en række engelske kommanditselskaber (engelske limited partnerships). Investorerne foretager investeringer ved at indskyde kapital som kommanditister i de engelske kommanditselskaber. En mindre del af investorerne er danske skattepligtige investorer.

På grund af franske skatteregler påtænker en eller flere af C´s kommanditselskaber - herunder et limited partnership, hvor A K/S er selskabsdeltager - at investere gennem et fransk FCPR (Fond Commun de Placemant à Risques).

Et FCPR er i henhold til fransk ret skattemæssigt transparent. FCPR´et er efter fransk ret et sameje, der ejer værdipapirer og depoter ("copropriété d´instruments financiers et de dépôts"). Der er tale om en enhed, der ikke er en juridisk person (har ingen "personnalite morale"), og FCPR´et falder uden for UCITS-direktivet. FCPR´et skal administreres af et administrationsselskab, som på vegne af FCPR´et indgår alle kontrakter og i øvrigt repræsenterer investorerne i alle forhold.

FCPR´et er kun åbent for kvalificerede investorer (Investisseurs Qualifiés). Kvalifikationskriterierne er lovbestemte efter fransk ret. Herudover er det muligt specifikt at regulere investorernes indbyrdes rettigheder og forpligtelser i en investoraftale.

Anledningen til at der ønskes bindende svar er, at det har skattemæssig betydning for de danske investorer om FCPR´et efter danske skatteregler anses som transparent. De danske investorer ønsker således afklaring på, om de i Danmark beskattes direkte af de investeringer, der foretages af FCPR´et eller de beskattes indirekte af investeringer foretaget af FCPR´et.

Repræsentantens vurdering er, at FCPR´et ud fra et dansk skatteretligt perspektiv skal behandles som transparent. Vurderingen af bl.a. baseret på følgende:

Der er i FCPR´et tale om en investering i en fælles portefølje, der administreres af et administrations-selskab på vegne af investorerne i FCPR´et.

Investeringsbeslutningerne træffes af administrationsselskabet og ikke af FCPR´et. Den overordnede investeringsstrategi er fastlagt i investoraftalen for FCPR´et, men beslutningerne træffes på baggrund heraf alene af administrationsselskabet. Dette betyder, at FCPR´et ikke har nogen ledelsesmæssige organer. Ledelsen varetages alene af administrationsselskabet. Investorerne afholder ikke general-forsamlinger.

De ejerbeviser, der udstedes af FCPR´er, er begrænset i deres omsættelighed, og der knytter sig ikke stemmerettigheder til ejerbeviserne. Det forhold, at der ikke knytter sig stemmerettigheder til ejerbeviserne, medfører, at en ejerandel i et FCPR ikke kan sidestilles med et aktionærforhold i et selskab. Aktionærer i et selskab har på generalforsamlingen blandt andet stemme- og taleret. Disse rettigheder, der tillægges aktionærer i aktieselskaber, forekommer ikke i FCPR´et, da der ikke afholdes generalforsamling, og da ejerandelene i FCPR´et ikke er knyttet til stemmerettigheder.  

SKAT  bemærker vedrørende den franske retlige kvalifikation bl.a.:

Et FCRP stiftes af to enheder - et Societe de Gestion (manager) og et Depositaire. Førstnævnte har eneansvar for ledelsen af FCRP´et - herunder for alle beslutninger om at indgå i eller afhænde investeringer for FCRP´et.

Depositaire ("custodian" ) forvalter aktiverne i FCRP´et  udfra managerens instruktioner. Det må til enhver tid vurdere, om de transaktioner det udfører på vegne af FCRP´et, er i overensstemmelse med fransk lovgivning. 

De to nævnte enheder skal udarbejde vedtægter, det fastsætter

a) betingelserne under hvilke investorerne tegner kapital

b) regler for FCRP´ets  drift

c) regler for hvordan indkomst og kapitalgevinster genereres og udbetales

Hæftelsen  for investor er begrænset til dennes forpligtelse overfor FCRP´et.             

Tegning af ejerbeviser forudsætter forudgående accept fra manager-selskabet.

Der udstedes ved etableringen af FCRP´et - af custodian-selskabet - ejerbeviser  ("certificate of deposit of funds").

FCRP´et er dannet for en periode på 10 år - dog med mulighed for 2 års forlængelse. Ejerbeviserne kan ikke kræves indløst forud for 10 års perioden.

Dansk retlig og skatteretlig kvalifikation

SKAT bemærker, at afgørelsen af hvorvidt FCRP´et er en i skatteretlig henseende transparent enhed sker efter danske regler.

Reglerne om skattesubjektivitet findes i skattepligtsreglerne jf. Selskabsskatteloven. Selskabers selvstændige skattepligt afgøres efter Selskabsskattelovens § 1. Såfremt en sammenslutning ikke kan karakteriseres som skattepligtig efter betingelserne i Selskabsskattelovens § 1 følger heraf, at sammenslutningen ikke kan anses for et selvstændigt skattesubjekt.

I relation til en sammenslutning af investorer  - som FCRP´et - er det ved vurderingen af dennes skatteretssubjektivitet af underordnet betydning for den skatteretlige kvalificering af sammenslutningen, at denne betegnes som "et fælles ejerskab" eller et "sameje". Derimod er det afgørende, hvilke retlige karakteristika der ved aftaler, vedtægter m.v. er tillagt sammenslutningen og dennes relationer til investorerne.  

Centrale karakteristika vedrører bl.a. deltagernes hæftelsesforhold, kapitalforhold, deltagerkredsen og sammenslutningens forbindelse med deltagerkredsen,  kriterier for ind- og udtræden, retten til overskud eller likvidationsoverskud.

Uanset at generel hæftelsesbegrænsning for deltagerne er et meget væsentlig indikation for selvstændig skatteretlig subjektivitet, foretages dog altid en samlet konkret bedømmelse af sammenslutningen.

Praksis

Ligningsrådet har i en række afgørelser taget stilling til den skatteretlige kvalifikation af forskellige investeringsforetagender. SKAT kan bl.a. henvise til TfS1994.815.LR og TfS1995.195.LR.

Konklusion

På baggrund af ovenfor gennemgåede kriterier for kvalifikation af et foretagende som en i skatteretlig forstand selvstændig sammenslutning - sammenholdt med den bl.a. ved de refererede afgørelser fastlagte praksis - er det SKATs opfattelse, at sammenslutningens virkemåde og struktur medfører, at denne ikke er et selvstændigt skatteretligt subjekt. Alene fraværet af selvstændige ledelsesorganer i FCRP´et medfører, at dette ikke er et selvstændigt (skatte)subjekt, hvorfor SKAT indstiller at besvare anmodningen med "Ja".

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.