Dato for udgivelse
02 maj 2007 11:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 apr 2007 16:01
SKM-nummer
SKM2007.310.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-073533
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation + Salg
Emneord
Ekspropriation, frivillig aftale, ejendomsavance
Resumé
Skatterådet bekræfter, at overdragelse af ejendommen til kommunen ved frivillig aftale må sidestilles med ekspropriation. Overdragelsen er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, og fortjenesten er dermed skattefri.
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 11

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 E.J.2.8
Spørgsmål

Vil fortjeneste ved afståelse af ejendommen A til B Kommune være skattefri i medfør af § 11, 2. pkt., jf. 1. pkt. i ejendomsavancebeskatningsloven?

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Skatteyderne har siden 2004 været ejere af ejendommen A, beliggende Vej C.

Ejendommen har siden overtagelsen været anvendt til beboelse af skatteydernes datter.

Byrådet i B Kommune vedtog den 1. december 2005 indstilling om udvidelse af Vej C som følge af etablering af en trafikløsning.

Det fremgår af indstillingen til Byrådet i B Kommune, at der er tale om en langsigtet løsning, der tidligst kan påregnes gennemført i løbet af 10 år. Allerede nu forberedes løsningen ved anlæg af busbaner. Den påtænkte trafikløsning vil senere kunne anlægges ved en ombygning og ændret indretning af vejarealet.

Af hensyn til de berørte beboere langs Vej C vedtog Byrådet i B Kommune på det nævnte møde at bemyndige en afdeling af Magistraten til at optage forhandling om erhvervelse af de nødvendige ejendomme i frivillig handel, eller alternativt afholde åstedsforretning med henblik på ekspropriation.

Kontorchef D, B Kommune, Teknik og Miljø oplyser i brev af 17. november 2006 at vejprojektet indebærer, at ejendommen A skal nedrives. Han oplyser desuden, at Vej C er en offentlig vej, og at B Kommune derfor har hjemmel til at ekspropriere ejendommen i medfør af § 43 i lov om offentlige veje. B Kommune foretager dog i øjeblikket forsøg på frivilligt at indgå købsaftaler med samtlige ejendomme, som skal nedrives. I det omfang ejendommen A ikke erhverves ved frivillig aftale, vil der blive iværksat ekspropriation omkring årsskiftet. Erhverves ejendommen A således ikke ved frivillig aftale, vil ejendommen blive eksproprieret med henblik på nedrivning.

Der er endnu ikke indgået en frivillig aftale om overdragelse af ejendommen til kommunen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodningen

Det er rådgivers opfattelse, at skatteyders fortjeneste ved afståelse af ejendommen til kommunen vil være omfattet af skattefrihedsbestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt.

SKATs afgørelse og begrundelse

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 1 medregnes fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, ved indkomstopgørelsen.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt. i ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Ifølge TfS 1995, 575 HRD, må det efter sammenhængen med EBL § 11, 1. pkt. være en betingelse for anvendelse af EBL § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet måtte påregnes, at dispositionen ville blive gennemtvunget ved ekspropriation såfremt en frivillig aftale ikke blev indgået, jf. Ligningsvejledningen 2006-3, afsnit E.J.2.8.

Betingelserne for, at fortjeneste ved indgåelse af frivillig aftale om afståelse af et jordareal er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen, er herefter:

- at der i lovgivningen er ekspropriationshjemmel til det pågældende formål og

- at det på aftaletidspunktet må påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale

B Kommune, Teknik og Miljø, har som nævnt ovenfor oplyst, at hjemlen til at ekspropriere ejendommen findes i § 43 i lov om offentlige veje.

Det fremgår af denne bestemmelse, at vejbestyrelsen (her kommunalbestyrelsen) kan iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almenvellet kræver det. Ekspropriationen kan ske til nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg, til tilbehør og nødvendige supplerende foranstaltninger, herunder parkeringspladser, vigepladser, rastepladser, materielpladser, oplagspladser, støjafskærmende foranstaltninger, faunapassager, erstatningsbiotoper og lignende foranstaltninger til kompensation for et vejanlægs indgreb i naturtilstanden, beplantninger og lignende, til fremskaffelse af vejmaterialer og fyld og til udlægning af fyld. Ekspropriation kan endvidere ske af hensyn til udnyttelse, betjening, sikring, synlighed, beskyttelse og drift på hensigtsmæssig måde, herunder til sikring af oversigt over vejkryds eller vejsving, til nedlægning eller spærring af bestående overkørsler, overgange og vej- og stitilslutninger samt til retablering af de ved vejanlæg afbrudte forbindelser.

Ved ekspropriation kan der bl.a. erhverves ejendomsret til arealer, bygninger og indretninger, der er fastknyttet til arealer eller bygninger, samt tilbehør hertil.

SKAT finder, at det kan anses for godtgjort, at der er hjemmel til at ekspropriere ejendommen. Da aftalen om overdragelse endnu ikke er indgået vil der være ekspropriationshjemmel på aftaletidspunktet.

Da Byrådet i B Kommune på sit møde den 1. december 2005 har bemyndiget Magistraten til at optage forhandlinger om erhvervelse af de nødvendige ejendomme i frivillig handel, eller alternativt at afholde åstedsforretning med henblik på ekspropriation, og da det foreligger oplyst, at ejendommen A er en af de omfattede ejendomme, finder SKAT det sandsynliggjort, at der vil ske en ekspropriation, hvis den frivillige aftale med kommunen om overdragelse af ejendommen ikke indgås.

Da betingelserne for skattefritagelse må anses for opfyldt, kan spørgsmålet besvares med et ja.  

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i en periode på 5 år.