Dato for udgivelse
26 apr 2007 09:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 apr 2007 15:26
SKM-nummer
SKM2007.285.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-071447
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Køb
Emneord
Køberet, afståelsestidspunkt
Resumé

Såfremt en køberet vedr. et grundstykke ikke udnyttedes af køberetshaver, ville meddelelse af køberetten ikke få andre skattemæssige konsekvenser hos køberetsgiver end beskatning af vederlaget.

Såfremt køberetten blev gjort gældende, ville det i henseende til ejendomsavancebeskatningslovens § 6 a, stk. 2, nr. 1, blive betragtet som om, at køberetsgiveren afstod ejendommen i det indkomstår, hvor køberetshaver havde gjort retten gældende.

Hjemmel
06-143650
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 6 a, stk. 2, nr. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 E.J.2.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 E.J.2.6
Spørgsmål
  1. Såfremt køberetten vedr. et grundstykke på ejendommen A ikke udnyttes af køberetshaver, B, vil C's meddelelse af køberetten da få andre skattemæssige konsekvenser end beskatning af vederlaget?
  2. Såfremt B gør køberetten gældende, vil det da i henseende til ejendomsavancebeskatningslovens § 6 a, stk. 2, nr. 1, blive betragtet som om, at C afstår ejendommen i det indkomstår, hvor køberetshaver har gjort retten gældende?

Svar

Ad 1: Nej. Dispositionen vil ikke få andre skattemæssige konsekvenser i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven.

Ad 2: Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Ved aftale af  ... meddelte C B ret til at købe en nærmere beskrevet del af den i spørgsmålet nævnte ejendom, A. Der er fastsat deltaljerede og tilsyneladende sædvanlige regler for handelens vilkår, såfremt køberetten udnyttes. Såfremt der erhverves ... ha, vil  købesummen andrage ... kr.

Samtidigt med underskrift af aftalen blev der betalt ... kr. for køberetten frem til den ... Såfremt B ønsker at forlænge køberetsperioden, skal denne betale yderligere ... kr., således at køberetsperioden udløber den ... Udnyttes køberetten, nedsættes den nu aftalte købesum med de vederlag, der til den tid er betalt for køberetten, det vil sige ... 

Køberetsaftalen er gjort betinget af svar på nærværende anmodning om bindende svar.

SKATs indstilling og begrundelse

Det fremgår af LV 2007-1, E.J.2.1.3.1, at hvor ejendomsoverdragelsen sker ved salg, anses afståelsen for sket på det tidspunkt, hvor der mellem køber og sælger er indgået en endelig og bindende aftale om ejendommens overdragelse. Det understøttes af det almindelige princip om suspensive erhvervelser, beskrevet under E.A.3.1.2, at beskatning først indtræder, når en betingelse er opfyldt.

I nærværende sag er der ikke indgået nogen aftale om overdragelse. Der er alene indgået en aftale om de vilkår, på hvilke B kan kræve at erhverve ejendommen.

Det er derfor SKATs opfattelse, at en eventuel handel om en del af ejendommen A først kan anses for indgået, når køberetten udnyttes, eller når spørgerne eventuelt indgår handel om ejendommen på andre vilkår end de i køberetsaftalen aftalte.

Vederlaget for den middelbare rettighed, som køberetten repræsenterer, skal som anført af rådgiver føres til beskatning. Herudover er der ikke skatteretlige konsekvenser ved meddelelse af køberetten.

På dette grundlag indstilles det at besvare spørgsmål 1 med "nej" med den præciserende bemærkning, at dispositionen ikke vil få andre skattemæssige konsekvenser i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven. Det indstilles, at spørgsmål 2 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.