Dato for udgivelse
26 apr 2007 09:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 apr 2007 14:21
SKM-nummer
SKM2007.284.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-071051
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Afskrivninger og fradrag
Emneord
Afskrivning, hotel, ejerlejlighed
Resumé
Skatterådet bekræftede, at der efter afskrivningslovens § 14, stk. 1, kan afskrives på en ejerlejlighed, der består af 8 hotellejligheder og centerdelen af et feriecenter med reception, restaurant, café, selskabs- og kursuslokaler samt kontorlokaler til brug for de nævnte driftsaktiviteter. Bestemmelsen i afskrivningslovens § 14, stk. 2, nr. 5, om, at der ikke kan afskrives på hoteller, der er opdelt i ejerlejligheder, fandtes alene at være rettet imod hoteller, der er udstykket på den måde, at hver enkelt lejlighed udgør en ejerlejlighed, hvorfor bestemmelsen ikke fandtes at være til hinder for, at der kan afskrives på den omhandlede ejerlejlighed.
Reference(r)
Afskrivningsloven § 14, stk. 1 og stk. 2, nr. 4 og 5
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 E.C.4.1.1
Spørgsmål

Kan der foretages skattemæssige bygningsafskrivninger på den del af feriecentret, som matrikuleres som ejerlejlighed nr. 1, som består af en centerdel med tilhørende 8 hotellejligheder, og som skal anvendes til hotel- og centerdrift, inklusive de 8 nævnte hotellejligheder?

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet A A/S beskæftiger sig med bolig- og institutionsbyggeri og er i gang med at opføre et feriecenter, der vil komme til at bestå af 2 lige store dele, fordelt på henholdsvis en hoteldel og en sommerhusdel. Når feriecentret er blevet fuldt udbygget, vil det ifølge forespørgerens repræsentant omfatte op til 80 ferieboliger og en centerdel.

Forespørgerens repræsentant har oplyst, at kommunen og amtet i forbindelse med, at forholdet til lokalplanen og regionplanlægningen blev vurderet, gjorde godkendelse af projektet betinget af, at mindst halvdelen af byggeriet skulle være underlagt hotelloven. Baggrunden herfor er, at hotellet i principielt er "erstatning" for det vandrerhjem i kommunen, der af forskellige årsager lukkede. Kommunen har derfor behov for, at der er et hotel for at kunne tiltrække turister til området. 

Feriecentret vil blive opført i overensstemmelse med en lokalplan med centeret mod vest ind imod byen og boligerne i rækker langs strandfredningslinien.

Det fremgår af en skrivelse af 15. marts 2005 fra amtets økonomiudvalg, at det i forbindelse med vurderingen af projektets forhold til regionplanlægningen og naturbeskyttelsesloven bl.a. blev forudsat:

"- At der på den sydligste del af grunden opføres 38 ferielejligheder. Lejlighederne udstykkes efter ejerlejlighedsloven og udlejes efter hotelloven." og

"- At der på den nordligste del af grunden kan udstykkes 36 felter efter ejerlejlighedsloven til bebyggelse med individuelle feriehuse. Byggefelterne må højst være 150 m2 og bebyggelsen gives et ensartet udseende, der harmonerer med resten af feriecentret. Disse boliger vil blive reguleret i henhold til sommerhuslovgivningen. Der vil blive pålagt den enkelte bolig en deklaration om, at de skal stå til rådighed for udlejning 6 uger om året."

Forespørgerens repræsentant har oplyst, at første etape af feriecentret vil stå færdig 1. maj 2007. Denne etape vil omfatte hele feriecentrets centerdel med reception, restaurant, café, selskabs- og kursuslokaler samt kontorlokaler til brug for de nævnte driftsaktiviteter, i alt 517 m2. Endvidere vil første etape omfatte 4 dobbelthuse med i alt 8 hotellejligheder på hver ca. 80 m2. Dobbelthusene opføres som tætliggende enheder med et begrænset udenomsareal af hensyn til vedligeholdelse.

Endelig vil første etape omfatte 4 fritliggende huse.

Det er planen, at A A/S i takt med færdiggørelsen af de enkelte etaper skal afhænde disse til en eller flere investorer.

Hele centerdelen og de 4 hotellejligheder er immatrikuleret som ejerlejlighed nr. 1, mens de 4 fritliggende huse er immatrikuleret enkeltvis og vil blive solgt hver for sig.

Denne forespørgsel vedrører ejerlejlighed nr. 1.

Forespørgerens repræsentant har ultimo januar 2007 oplyst, at der for tiden er forhandlinger i gang om afhændelse af ejerlejlighed nr. 1.

Forespørgerens repræsentant har om driften af hotellet m.v. oplyst:

"Da hotellet er omfattet af hotellovgivningen skal det være muligt at få værelser på hotellet til 1-2 eller flere overnatninger. Værelserne ligger i de 4 dobbelthuse.

Centerdelen står for administration af den del af bebyggelsen, som vedrører hotel-, restaurations- og kursusdriften.

Herudover skal centerdelen også varetage nøgleudlevering i forbindelse med udlejning af de private sommerhuse, som der ligger i forbindelse med centret. Hotellet vil derfor være berettiget til et bidrag fra de fritliggende sommerhuse for at udføre denne service.

Hotellet skal også bruges til private festarrangementer f.eks. bryllupper, herunder skal de til hotellet knyttede huse være overnatningsmulighed for festdeltagere. Der stilles store forventninger til denne del af virksomheden af hotellets beliggenhed.

Restaurant og café er offentlig tilgængelig, og skal derfor ud over at betjene hotellets gæster fungere som ethvert andet spisested for udefrakommende gæster."

Forespørgerens repræsentant har endvidere oplyst, at der vil blive foretaget daglig rengøring af hotelværelserne, sengeopredning samt udskiftning af håndklæder.

Endelig har repræsentanten oplyst, at der på et senere tidspunkt vil blive opført flere hotellejligheder/hotelværelser end dem i de 4 dobbelthuse tilhørende ejerlejlighed nr. 1, dersom der som forventet måtte vise sig at være behov herfor.

Forespørgers eventuelle opfattelse iflg. anmodning og høringssvar

Efter forespørgerens opfattelse bør der svares "ja" til det stillede spørgsmål.

Til støtte for, at der fuldt ud kan afskrives på de bygninger, som tilhører ejerlejlighed nr. 1, har forespørgerens repræsentant henvist til, at det fremgår af afskrivningslovens § 14, stk. 1, at der kan afskrives på erhvervsmæssigt anvendte bygninger.

Han har endvidere henvist til, at det i afskrivningslovens § 14, stk. 2, nr. 4, er bestemt, at der ikke kan afskrives på bygninger til beboelse eller hertil knyttede formål, bortset fra hoteller og campinghytter. Der kan dog ikke afskrives på hoteller, der er opdelt i ejerlejligheder.

Forespørgerens repræsentant har herefter gjort gældende, at den omhandlede ejerlejlighed skal anvendes til hoteldrift, hvorfor det følger af de nævnte bestemmelser i afskrivningslovens § 14, stk. 1 og stk. 2, nr. 4, at der kan afskrives på alle de bygninger, der hører til ejerlejlighed nr. 1.  

Repræsentanten finder, at det er uden betydning for afskrivningsadgangen, at hotel- og centerdelen er udmatrikuleres som én selvstændig ejerlejlighed, idet en naturlig forståelse af afskrivningslovens § 14 stk. 2, nr. 5, fører til, at afskrivning alene er udelukket, hvis hver enkelt hotellejlighed udgør en ejerlejlighed, hvilket ikke er tilfældet her.

SKATs indstilling og begrundelse

Der kan i henhold til afskrivningslovens § 14, stk.1, sammenholdt med § 14, stk. 2, nr. 4 og 5, afskrives på hoteller, der ikke er opdelt i ejerlejligheder.

Bestemmelsen i afskrivningslovens § 14, stk. 2, nr. 5, om, at der ikke kan afskrives på hoteller og plejehjem, der er opdelt i ejerlejligheder, er overført fra den tidligere afskrivningslov, og blev indsat i denne lov ved lov nr. 132 af 25. marts 1981 om ændring af lov om skattemæssige afskrivninger m.v. Det fremgår af forslaget til denne ændringslov, at adgangen til at afskrive på hoteller, der er opdelt i ejerlejligheder, blev indført med den begrundelse, at det ikke blev anset for rimeligt, at ejerne af sådanne ejerlejligheder fik en skattemæssig favørstilling i forhold til ejerne af andre beboelsesejendomme. I den forbindelse blev der lagt vægt på, at det ikke ville være muligt for ligningsmyndighederne at kontrollere, hvorvidt og i bekræftende fald i hvilket omfang den skattepligtige benytter den ejerlejlighed, der er hans, til feriebolig for sig selv eller sin husstand eller på andre måder disponerer over den til private formål.

Det må efter SKATs opfattelse antages, at bestemmelsen i afskrivningslovens § 14, stk. 2, nr. 5, er rettet mod ejerlejligheder i hoteller, der er udstykket på den måde, at hver enkelt lejlighed udgør en ejerlejlighed. Da der i denne sag er tale om, at 8 hotellejligheder og centerdelen af et feriecenter med reception, restaurant, café, selskabs- og kursuslokaler samt kontorlokaler til brug for de nævnte driftsaktiviteter er udstykket som én ejerlejlighed, findes den nævnte bestemmelse ikke at være til hinder for, at der afskrives på den omhandlede ejerlejlighed.

SKAT finder således, at der kan afskrives på ejerlejligheden, jf. afskrivningslovens § 14, stk. 1.

Det indstilles herefter, at der svares "ja" til spørgsmålet.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

5 år fra afgørelsens dato.