Dato for udgivelse
20 mar 2003 11:26
SKM-nummer
SKM2003.134.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4332-1573
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Generationsskifte, model, ny aktieklasse, forlodsret, udbytte
Resumé

En aktionær ønskede at indskyde ny kapital i et eksisterende selskab ved kontant indskud til en kurs tæt på pari, idet de aktier der udstedtes herved skulle tåle, at de hidtidige aktier var tillagt en forlods udbytteret. Aktionærerne ville aftale i en aktionæroverenskomst, at den forlods udbytteret kun kunne eksekveres op til et aftalt maksimum på 4.825.000 kr. og senest på generalforsamlingen i 2005. Ligningsrådet blev anmodet om at bekræfte, at den nye aktionær ville få en skattemæssig anskaffelsessum på sine aktier opgjort som den kontante anskaffelsessum for disse uden nogen form for tillæg f.eks. for goodwillværdi. Ligningsrådet blev endvidere anmodet om at bekræfte, at den hidtidige aktionær ville opretholde sit hidtidige anskaffelsestidspunkt og sin hidtidige anskaffelsessum. Forespørger forventede ikke nogen stillingtagen til værdiansættelsen mellem parterne. Under nærmere anførte forudsætninger vedrørende værdiansættelsen tiltrådte Ligningsrådet aktionærernes opfattelse af de skattemæssige konsekvenser.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 1, stk. 2
Ligningsvejledningen 2002 S.G.2.3.1.2

Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2 C.B.2.1.4.8

Ligningsrådet blev anmodet om at tage stilling til følgende:

Spørgsmål

En aktionær indskyder ny kapital i et eksisterende selskab ved kontant indskud til en kurs tæt på pari, idet de aktier der udstedes herved tåler, at de hidtidige aktier er tillagt en forlods udbytteret. Aktionærerne aftaler i en aktionæroverenskomst, at den forlods udbytteret kun kan eksekveres op til et aftalt maksimum på 4.825.000 kr. og senest på generalforsamlingen i 2005.

Det forudsættes i modellen, at den nye aktionær får en skattemæssig anskaffelsessum på sine aktier opgjort som den kontante anskaffelsessum for disse uden nogen form for tillæg f.eks. for goodwillværdi. Det forudsættes endvidere, at den hidtidige aktionær opretholder sit hidtidige anskaffelsestidspunkt og sin hidtidige anskaffelsessum. Den hidtidige aktionær anses ikke for at have solgt sine aktier. Man ønsker oplyst, om det er korrekt. Man forventer ikke nogen stillingtagen til værdiansættelsen mellem parterne.

Svar

Med de af Ligningsrådet nedenfor anførte forudsætninger vedrørende værdiansættelsen tiltræder Ligningsrådet forespørgers opfattelse af de skattemæssige konsekvenser af de påtænkte dispositioner.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S har en nominel aktiekapital på kr. 999.000, der i dag er ejet 100 pct. af A Holding.

A Holding ejes af tre aktionærer med 1/3 til hver. Disse tre aktionærer er ansat i A A/S.

I forbindelse med et påbegyndt generationsskifte påtænker man nu at optage A A/S´ salgschef S som aktionær i A A/S.

Det er hensigten, at S via et af ham helejet anpartsselskab, S Holding, erhverver 25 pct. af aktiekapitalen i A A/S ved nytegning af nom. kr. 333.000 aktier. Da S imidlertid har begrænsede midler til rådighed, ønsker parterne at aftale bestemmelser, der sigter mod at gøre det muligt for S at opnå de 25 % ejerskab mod et kontant indskud af begrænset størrelse.

S har hidtil været ansat som salgschef og har ikke været medejer af selskabet hverken direkte eller indirekte. Han skal fortsat have samme funktionsområde og skal fortsat have det samme vederlag for sit arbejde.

Påtænkte dispositioner

Planen er, at S Holding skal indskyde nom. 333.000 til en kurs, der er fastlagt i overensstemmelse med A A/S´ regnskabsmæssige indre værdi, der ikke forventes væsentligt at overstige pari.

Når man forventer, at A A/S´ indre værdi ikke væsentligt vil overstige pari, skyldes det, at man ønsker at udlodde alle reserver som udbytte til A Holding, før S Holding foretager sit indskud.

Herudover ønsker de hidtidige aktionærer via A Holding at forbeholde sig retten til en del af de fremtidige udbytter fra A A/S i form af en forlods udbytteret, som man ønsker at indføje i vedtægterne for A A/S i forbindelse med, at S Holding tegner nye aktier.

Der vil således være to aktieklasser: de hidtidige aktier, der vil blive tillagt en ret til forlods udbytte, og de nye aktier, der - bortset fra, at de tåler den forlods udbytteret - vil have samme rettigheder som de hidtidige aktier, både med hensyn til udbytte i øvrigt, stemmer og rettigheder i forbindelse med likvidation.

I forbindelse med nytegningen skal der oprettes en normal aktionæroverenskomst imellem de to holdingselskaber, i hvilken der skal tages stilling til parternes forhold i den løbende drift, ved ud- og indtræden af aktionærer osv., og der skal heri også fastlægges en beskyttelse af den nye aktionær, som vil være en minoritet f.eks. i forhold til vedtægtsændringer. Herudover er det parternes hensigt at tage stilling til, hvilket omfang den hidtidige aktionærs forlods udbytteret skal kunne få.

Parterne har således forhandlet om, hvor meget det hidtidige holdingselskab i alt skal kunne få som forlods udbytte og er nået frem til, at aktionærerne i aktionæroverenskomsten skal forpligte sig til at stemme for forslag om forlods udbytte til de hidtidige aktier (herefter kaldet A-aktier), indtil disse aktier akkumuleret har modtaget i alt 4.825.000 kr. Dette gælder dog ikke længere end til og med den ordinære generalforsamling i 2005.

Herefter forpligter parterne sig til kun at stemme for udlodning af samme udbytte pr. aktie for begge aktieklasser, således at udbytter fordeles ligeligt mellem aktieklasserne.

Det fremgår af § 1 i udkast til aktionæroverenskomsten mellem aktionærerne, at der udarbejdes nye vedtægter for A A/S, hvorved den hidtidige aktionærs aktier opnår status af A-aktier, medens S Holding´s aktier tillægges status af B-aktier. A-aktierne tillægges i vedtægterne en forlods udbytteret. Parterne forpligter sig efter aftalen til at stemme for forslag om forlods udbytte til A-aktierne, indtil disse aktier akkumuleret har modtaget i alt 4.825.000 kr., dog ikke længere end senest på den ordinære generalforsamling i 2005. Herefter forpligter parterne sig til kun at stemme for udlodning af samme udbytte pr. aktie for både A- og B-aktie.

Endvidere fremgår det af § 8, at indtil A-aktiernes krav på forlods udbytte er udlignet, udbetales maksimalt udbytte til disse. Når A-aktiernes krav på forlods udbytte er udlignet, er samtlige aktier ligestillet med hensyn til udbytte. Også efter udligningen er det hensigten at udlodde maksimalt udbytte under skyldig hensyntagen til selskabets forpligtelser, eventuelle behov for konsolidering samt tilbagebetaling af ansvarlig lånekapital.

Ligningsrådet udtaler

Det forudsættes, at de beskrevne transaktioner er selskabsretligt gennemførbare.

Foretages der vedtægtsændringer i et selskab, sidestilles dette efter praksis med overdragelse af aktier, når aktierne efter vedtægtsændringen vurderes at have en anden identitet. Dette er dog kun tilfældet, når vedtægtsændringen medfører en formueforskydning mellem selskabets aktionærer.

Vedtægtsændringer, der medfører en ændret udbytteudlodning til forskellige aktionærklasser, anses normalt at indebære en så væsentlig indholdsmæssig ændring, at disse tilfælde skattemæssigt vil blive sidestillet med afståelse, med mindre vedtægtsændringen efter en konkret bedømmelse må tillægges mindre betydning, jf. Ligningsvejledningen 2002, S.F.2.3.1.2.

Den indtrædende aktionær S Holding påvirkes ikke af vedtægtsændringen på tidspunktet for sin nytegning af aktier i A A/S, idet en eventuel afståelsesbeskatning som følge af vedtægtsændring forudsætter, at aktionæren er aktionær på tidspunktet for vedtægtsændringen. S bliver først aktionær i selskabet efter vedtægtsændringen.

Den hidtidige aktionær A Holding påvirkes heller ikke af vedtægtsændringen, idet der kun er én aktionær på tidspunktet for vedtægtsændringen og dermed ikke sker en formueforskydning mellem aktionærer.

Rådgiver har ikke ønsket en stillingtagen til værdiansættelsen mellem parterne. Spørgsmålet om S´ skattemæssige anskaffelsessum besvares derfor under forudsætning af, at aftalen om aktionærernes forpligtelse til at stemme for A-aktiernes forlods udbytteret op til og med 4.825.000 kr. i perioden til og med generalforsamlingen 2005 er udtryk for markedsværdien af den kompensation, som A-aktionærer vil kræve under hensyn til den indtrædende aktionærs kontante anskaffelsessum, risikoen for, at det fulde beløb ikke erlægges på grund af f.eks. selskabets førtidige opløsning samt den rentefaktor, der er en følge af den udskudte betaling.

Under disse forudsætninger får S Holding ved nytegningen en skattemæssig anskaffelsessum på sine aktier svarende til den kontante anskaffelsessum.

Aktionæroverenskomsten om parternes forpligtelse til kun at stemme for udlodning af samme udbytte pr. aktie efter generalforsamlingen 2005 medfører ikke skattemæssige konsekvenser for nogen af parterne, da aktionæroverenskomsten skal ses i sammenhæng med den lave tegningskurs for den indtrædende aktionær S Holding.