Dato for udgivelse
14 Mar 2003 12:16
SKM-nummer
SKM2003.129.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-4357-01016
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattefri anpartsombytning, majoritetskrav, aktieavancebeskatningsloven
Resumé

I en ansøgning om tilladelse til anpartsombytning blev det oprindeligt oplyst, at anpartskapitalen i driftsselskabet umiddelbart efter anpartsombytningen skulle forhøjes med 100% i forbindelse med indtræden af en 3-mand i selskabet. Det ved anpartsombytningen stiftede holdingselskab ville derved miste sin majoritet i driftsselskabet. Efter at rådgiver frafaldt planerne om at lade en tredjemand indtræde i driftsselskabet, således at majoriteten kunne bevares, afgav Told- og Skattestyrelsen sin tilladelse til skattefri anpartsombytning.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 13
Ligningsvejledningen 2002 S.G.18

Der ansøgtes om skattefri anpartsombytning, således at samtlige anparter ejet af direktøren for et eksisterende driftsselskab skulle ombyttes med anparter i et holdingselskab under stiftelse.

Om det pågældende holdingselskab blev det oplyst, at dette selskab umiddelbart efter anpartsombytningen ville komme til at eje samtlige anparter i driftsselskabet. Holdingselskabet ville ikke få andre anpartshavere end direktøren, og holdingselskabet vil efter gennemførelse af den påtænkte skattefri anpartsombytning have samtlige stemmer i driftsselskabet.

Den oprindelige eneanpartshaver i driftsselskabet ville på samme måde personligt opnå samtlige stemmer i holdingselskabet. Der påtænktes ikke foretaget nogen udbetaling af en kontant udligningssum til direktøren i forbindelse med anpartsombytningen.

Det blev i forbindelse med fremsendelsen af ansøgningen oplyst, at baggrunden for stiftelsen af et holdingselskab og for ønsket om i den forbindelse at gennemføre en skattefri anpartsombytning var af ren kommerciel art, idet det var planen, at der efter ombytningen skulle ske en udvidelse af anpartskapitalen i driftsselskabet i forbindelse med, at der indtrådte en ny partner i dette selskab.

Den nominelle anpartskapital i driftsselskabet agtedes således fordoblet, i hvilken forbindelse den indtrædende partner skulle tegne samtlige nye anparter. Den indtrædende partner ville herved opnå 50 % af stemmeretten i driftsselskabet.

Efter drøftelser mellem rådgiver og Told- og Skattestyrelsen hvorunder styrelsen tilkendegav, at en anpartsombytning som anført ville være i strid med majoritetskravet i aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 2, hvorfor ansøgningen ikke kunne imødekommes, ændredes forudsætningerne for ansøgningen imidlertid. Ændringerne bestod deri, at driftsselskabet ikke inden for en 3-års periode, regnet for tidspunktet for gennemførelse af den ønskede skattefri anpartsombytning, agtede at optage nye medejere i det kommende driftsselskab, som ville medføre, at holdingselskabet mistede sin majoritet i driftsselskabet.

Holdingselskabet ville herefter bevare majoriteten i driftsselskabet i mindst 3 år, regnet fra tidspunktet for gennemførelse af den skattefri anpartsombytning.

På det således ændrede grundlag meddelte Told- og Skattestyrelsen herefter sin tilladelse til anpartsombytningen.