Dato for udgivelse
26 Feb 2003 16:25
SKM-nummer
SKM2003.98.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/03-4330-00271
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Kapitaliseringsfaktorer, unoterede aktier, værdiansættelse, dødsboer, interesseforbundne parter, gaveafgift
Resumé

Ligningsrådet har vedtaget følgende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter. De nye kursfaktorer har virkning fra d. 1. april 2003.

Reference(r)

Cirkulære nr. 185 af 17/11/1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning
Ligningsvejledningen 2002 A.B.7.2
Ligningsvejledningen 2002 S.G.2.4.6

Ligningsrådet har vedtaget følgende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter. De nye kapitaliseringsfaktorer har virkning fra d. 1. april 2003.

Indtjeningsevne 7,5

Modificerede regel 3,75

Udbytte 43,5

Indre værdi 80

De beregnede kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter gælder i følgende situationer:

  1. Ved beregning af værdien af unoterede aktier og anparter i dødsboer.
  2. Ved overdragelser mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelserne er omfattet af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982.
  3. Ved gaveafgiftsberegning.

Faktorerne skal anvendes i overensstemmelse med de retningslinier, der fremgår af Told- og Skattestyrelsens udtalelse offentliggjort i TfS 1997, 599, om mulighederne for anvendelse af skattekursreglerne ved værdiansættelse af unoterede aktier og anparter i visse overdragelsessituationer (arv og gave) efter gennemførelsen af lov nr. 1219 af 27/12 1996, (ændringer som følge af afskaffelse af formueskatten mv.).

Vedrørende den praktiske anvendelse af kapitaliseringsfaktorerne henvises der til selve cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, samt gældende praksis for anvendelsen af dette cirkulære.