Dato for udgivelse
25 Feb 2003 11:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. februar 2003
SKM-nummer
SKM2003.92.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 258/2001
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Befordringsfradrag, udstationering, dagpenge, nattillæg, befordringsgodtgørelse, skattefri
Resumé

En offentligt ansat, der havde modtaget skattefri udstationeringsgodtgørelse i medfør af statsskattelovens § 5, litra d, var afskåret fra befordringsfradrag i medfør af ligningslovens § 9 C, selv om hun havde foretaget daglig befordring mellem bopælen og udstationeringsstedet. Ændring af SKM 2001.410.ØLR)

Reference(r)

Ligningsloven § 9 C
Ligningsloven § 9, stk. 8 (dagældende)
Statsskatteloven § 5, litra d (dagældende)
Ligningsvejledningen 2002 A.F.3.1

Parter

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

mod

A
(advokat Ole Madsen)

Afsagt af højesteretsdommer

Hermann, Wendler Pedersen, Per Sørensen, Børge Dahl og Lene Pagter Kristensen.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 12. afdeling den 30. april 2001.

Appellanten, Skatteministeriet, har påstået frifindelse, subsidiært hjemvisning til fornyet behandling af skatteansættelsen for A for indkomstårene 1994 og 1995, således at der beregnes befordringsfradrag i medfør af ligningslovens § 9 C, men til gengæld sker beskatning af udbetalte godtgørelser i forbindelse med udstationering, dog således, at det samlede resultat ikke kan blive dårligere for A end det, der følger af Landsskatterettens kendelse af 20. november 1998.

Indstævnte, A, har nedlagt påstand om stadfæstelse og har i forhold til Skatteministeriets subsidiære påstand påstået frifindelse.

Højesterets bemærkninger

Af de grunde, som er anført af landsrettens mindretal, og i overensstemmelse med Højesterets domme af 21. marts 1985 (UfR 1985 s. 387) og 2. november 2000 (UfR 2001 s. 293) tager Højesteret Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Skatteministeriet frifindes.

I sagsomkostninger for landsretten skal indstævnte, A, inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse til appellanten, Skatteministeriet, betale 15.000 kr.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for Højesteret til den anden part.