Dato for udgivelse
20 feb 2003 11:59
SKM-nummer
SKM2003.75.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4748-00042
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ægtefælle, indskud, fradragsberettiget pensionsordning
Resumé

Ligningsrådet fandt, at det følger af kildeskattelovens § 25 A, når virksomheden drives af den ene ægtefælle, men ejes af den anden ægtefælle, skal avancen fra salg af virksomheden medregnes hos den ægtefælle, der driver virksomheden, og denne ægtefælle kan derfor indskyde avancen på en ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 15 A
Kildeskatteloven § 25 A
Ligningsvejledningen 2002 A.C.1.1.6

Spørgsmål

  1. Er Ligningsrådet enigt i, at avance på driftsmidler beskattes hos A og at avancen kan indgå i indskud på en pensionsbeskatningslovens §15A-ordning for A?
  2. Er Ligningsrådet enigt i, at avance på goodwill beskattes hos A og at avancen kan indgå i indskud på en pensionsbeskatningslovens § 15A-ordning for A?
  3. Er Ligningsrådet enigt i, at avance på genvundne ejendomsafskrivninger beskattes hos A og at avancen kan indgå i indskud på en pensionsbeskatningslovens § 15A-ordning for A?
  4. Er Ligningsrådet enigt i, at ejendomsavance på erhvervsejendommen beskattes hos A og at avancen kan indgå i indskud på en pensionsbeskatningslovens § 15A-ordning for A?

Såfremt et eller flere af de 4 spørgsmål besvares benægtende, og benægtelsen skyldes, at A ikke er den juridiske ejer af virksomheden/ejendommen, ønskes oplyst, om spørgsmålet kan besvares bekræftende, såfremt A´s ægtefælle B overdrager virksomheden/ejendommen til A, inden virksomheden/ejendommen overdrages til trediemand.

Svar

Ad 1: Ja, avancen kan beskattes hos ham. Han kan indskyde avancen efter pensionsbeskatningslovens § 15 A, hvis de øvrige betingelser i bestemmelsen er opfyldt.

Ad 2: Ja, avancen kan beskattes hos ham. Han kan indskyde avancen efter pensionsbeskatningslovens § 15 A, hvis de øvrige betingelser i bestemmelsen er opfyldt.

Ad 3: Ja, avancen kan beskattes hos ham. Han kan indskyde avancen efter pensionsbeskatningslovens § 15 A, hvis de øvrige betingelser i bestemmelsen er opfyldt.

Ad 4: Ja, avancen kan beskattes hos ham. Han kan indskyde avancen efter pensionsbeskatningslovens § 15 A, hvis de øvrige betingelser i bestemmelsen er opfyldt.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Pensionsbeskatningslovens § 15A bestemmer, at personer, der i forbindelse med afståelse af deres erhvervsmæssige virksomhed eller en andel af denne opnår en skattepligtig fortjeneste, kan indskyde fortjenesten på en pensionsordning og derved få fradragsret for det indskudte beløb.

Bestemmelsen har til formål at indføre en særlig adgang for personer over 55 år, der har drevet selvstændig virksomhed i mindst 10 år, til at oprette pensionsordninger i forbindelse med virksomhedsophør. Disse personer står ved erhvervsvirksomhedens ophør typisk dels med en skattepligtig fortjeneste hidrørende fra virksomheden, dels med en meget begrænset eller helt manglende pensionsopsparing.

Bestemmelsen går ud på at tillade en nærmere afgrænset persongruppe at anvende et beløb svarende til den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af virksomhed, dog maks. 2.133.100 kr. (2003-niveau) til at oprette pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensionsordninger efter særlige beskatningsregler, der tilgodeser de pågældendes særlige situation.

Ægtefællerne A og B henholdsvis driver og ejer virksomheden X, der er en handels- og produktionsvirksomhed indenfor rengøringsartikler. Virksomheden er personligt ejet.

Virksomheden ejes af B, der overtog virksomheden fra sin far i 1987. Faren havde drevet virksomheden i mange år, da han i 1987 ønskede at trække sig tilbage og overdrage virksomheden til næste generation, hans datter.

Overdragelsen fandt sted i to tempi:

1987: Virksomhedens aktiver, varelager, driftsmateriel, debitorer m.v.

1995: Virksomhedens domicil, erhvervsejendommen Y.

Indtil ejendomsoverdragelsen i 1995 betalte virksomheden husleje til B's far.

B er ansat som ekspeditionssekretær ved en kommune og arbejder således ikke dagligt i virksomheden.

A har arbejdet i virksomheden siden ca. 1975, først som bogholder og førstemand under svigerfaderens ejerskab, og efter virksomhedens overdragelse i 1987 som virksomhedens daglige leder.

Virksomhedens resultater, opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler og uden overførsler af løn, leje etc. mellem ægtefællerne, beskattes hos A, som den af ægtefællerne, der driver virksomheden.

A anvender virksomhedsordningen.

Virksomheden har domicil i erhvervsejendommen Y, og ved købet af denne i 1995 blev der foretaget forlods afskrivning med A`s foretagne investeringsfondshenlæggelser.

Virksomheden beskæftiger sig med salg af rengøringsartikler, papirvarer m.v. samt egen producerede rengøringsmidler.

Ægtefællerne agter indenfor kort tid at afhænde virksomheden. Som en konsekvens af afhændelse af virksomheden vil der blive tale om beskatning af:

  1. Avance på driftsmidler.
  2. Avance på goodwill.
  3. Genvundne afskrivninger på ejendommen.
  4. Ejendomsavance i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven.

Det er A's hensigt at foretage indskud på en pensionsordning i henhold til pensionsbeskatningslovens § 15 A, svarende til summen af de nævnte skattepligtige fortjenester.

Styrelsens indstilling og begrundelse

I SKM2003.39 LSR har Landsskatteretten anført, at det følger af kildeskattelovens § 25 A, stk. 1, at indkomst, der vedrører en erhvervsvirksomhed, skal medregnes hos den ægtefælle, der driver virksomheden, selv om det er den anden ægtefælle, der ejer virksomheden. Af kendelsen følger, at avance ved salg af en del af en ejendom er en indkomst, der ikke er undtaget fra indkomstfordelingsreglen i kildeskattelovns § 25 A, stk. 1.

På denne baggrund er det styrelsens opfattelse, at det følger af kildeskattelovens § 25 A, stk. 1, at avancen fra driftsmidler og goodwill, genvundne afskrivninger og ejendomsavance, skal medregnes hos A, da det er ham, der driver virksomheden.

Det fremgår af pensionsbeskatningslovens § 15A, stk. 1, at personer, der efter kildeskattelovens § 25 A, stk. 1, 3 eller 8, beskattes af fortjenesten ved afståelsen af en virksomhed eller en andel af denne, som ejes af deres ægtefælle, har mulighed for at oprette en pensionsordning efter reglerne i § 15A, stk. 5 og stk. 6, såfremt de øvrige betingelser også er opfyldt.

A kan derfor indskyde avancen fra driftsmidler og goodwill, genvundne afskrivninger og ejendomsavance på en pensionsordning efter reglerne i § 15A, såfremt de øvrige betingelser i bestemmelsen også er opfyldt. Det forudsættes, at A udfylder erklæring i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 8, jf. § 14 i bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger (blanket nr. 02.032 eller 02.033). De ovennævnte øvrige betingelser i § 15A fremgår af blanketten.

Ligningsrådet tiltrådte indstillingen.