Dato for udgivelse
24 apr 2007 09:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 mar 2007 15:54
SKM-nummer
SKM2007.268.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-063410
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Afståelse, ekspropriationssituation
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger kan afstå ejendom til kommunen uden beskatning efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 11

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 E.J.2.8
Spørgsmål

Vil spørgers overdragelse af landbrugsejendom til kommunen udløse beskatning for spørger?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer en landbrugsejendom med 11.722 m2 jord. Ejendommen er beliggende i byzone.

Byrådet har den 19. december 2001 vedtaget Kommuneplan 2001. Spørgers matrikel ligger i et delområde af kommuneplanen, der er udlagt til erhvervsformål. Kommunen ejer de tilstødende jordarealer og det er ved byudvikling af området af stor betydning, at ejendommen inddrages, da den er placeret som en bræmme mellem kommunens jordarealer og offentlig vej.

Byrådet har på møde den 19. juli 2006 besluttet, dels at ejendommen søges erhvervet ved frivillig aftale for en angiven pris og dels, at ejendommen vil blive eksproprieret, såfremt der ikke opnås enighed om en frivillig aftale.

Spørger har i september 2006 underskrevet en aftale om afståelse af ejendommen til kommunen den 1. oktober 2006.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring ved handel med fast ejendom, medregnes som udgangspunkt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Dette gælder dog ikke for fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation af fast ejendom. En sådan fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL). Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved en højesteretsdom fastslået, at det efter sammenhængen med EBL § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af EBL § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. Ligningsvejledningen 2007-1, afsnit E.J.2.8 og SKM2006.438.SKAT.

Følgende betingelser skal være opfyldt på aftaletidspunktet, for at overdragelsen af en fast ejendom kan anses for sket i en ekspropriationssituation:

 a. Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål.
 b. På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal foreligge ekspropriationsrealitet.

Det fremgår af Kommuneplan 2001, at spørgers ejendom er beliggende i kommuneplanens delområde, og der er således ekspropriationshjemmel. Der er endvidere ekspropriationsrealitet, idet Kommunalbestyrelsen på Byrådsmøde den 19. juli 2006 har tiltrådt en indstilling om, at der foretages ekspropriation af den pågældende ejendom, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale om afståelse.

På baggrund af ovenstående indstiller SKAT, at spørgsmålet om spørgers overdragelse af ejendommen til kommunen udløser beskatning for spørger besvares med et nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.