Dato for udgivelse
24 Apr 2007 09:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Mar 2007 15:47
SKM-nummer
SKM2007.267.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-063409
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Afståelse, ekspropriationssituation
Resumé
Skatterådet bekræfter, at spørger kan afstå en ubebygget landbrugslod til kommunen uden beskatning efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt.
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 11
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-2 E.J.2.8
Spørgsmål

Vil spørgers overdragelse af en ubebygget landbrugslod til kommunen udløse beskatning for spørger?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger erhvervede i 1975 en landbrugsejendom og etablerede sig som landmand. I 1985 erhvervede spørger yderligere en ejendom. Ejendommen ligger i landzone og er en ubebygget landbrugslod, der indgår i spørgers landbrug. Spørger har i en årrække bortforpagtet landbrugslodden, men forpagtningsforholdet er nu ophørt. 

Der er i Regionplan 2005 udpeget områder til fremtidigt byudviklingsområde. Byrådet vedtager den 7. november 2005 Kommuneplan 2005-2017. Byrådet har i forhold til hovedstrukturen i Kommuneplan 1997 udpeget nye arealer til bolig- og erhvervsformål. Det fremgår, at særligt to områder skal sikre, at kommunen har attraktive og velegnede arealer til bolig og erhverv samt, at disse findes i tilstrækkelig omfang til at sikre gode boliger til alle i kommunen og en god udvikling af erhvervslivet. Fremtidige initiativer i områderne omfatter primært udpegning af nye arealer til bolig og erhvervsformål på kort sigt (2005-2010) og på lang sigt (2018 og fremefter).

Der er i kommuneplanen ikke fastsat rammebestemmelser for det område, hvor landbrugslodden ligger. Landbrugslodden er derfor fortsat beliggende i landzone.

Byrådet tiltrådte på møde den 19. september 2006 en indstilling fra Økonomiudvalget om at købe landbrugslodden. Ligeledes tiltrædes på Byrådsmøde den 24. oktober 2006 en indstilling om godkendelse af en frivillig aftale indgået med spørger om afståelse af landbrugslodden. Det fremgår endvidere af beslutningsreferatet fra Byrådsmødet, at Byrådet tiltræder en indstilling om at foretage ekspropriation, ligesom en indstilling om at søge at opnå en frivillig aftale om køb af arealet tiltrædes. 

Spørger har underskrevet et betinget skøde den 27. oktober 2006.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring ved handel med fast ejendom, medregnes som udgangspunkt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Dette gælder dog ikke for fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation af fast ejendom. En sådan fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL). Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved en højesteretsdom fastslået, at det efter sammenhængen med EBL § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af EBL § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. Ligningsvejledningen 2007-1, afsnit E.J.2.8 og SKM2006.438.SKAT.

Følgende betingelser skal være opfyldt på aftaletidspunktet, for at overdragelsen af en fast ejendom kan anses for sket i en ekspropriationssituation:

 a. Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål.
 b. På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal foreligge ekspropriationsrealitet.

Betingelserne om ekspropriationshjemmel og ekspropriationsrealitet findes at være opfyldte.

Der foreligger en Kommuneplan for området, og på et Byrådsmøde er det besluttet at opkøbe den pågældende landbrugslod. På et efterfølgende Byrådsmøde er en frivillig aftale om afståelse af landbrugslodden godkendt, og det fremgår af Byrådets beslutning, at Byrådet vil foretage ekspropriation, i det tilfælde der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale.

SKAT indstiller herefter, at spørgsmålet om der skal ske beskatning ved afståelse af den ubebyggede landbrugslod til kommunen besvares med et nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år fra afgørelsens dato.