Afgørelse om afdragsordning

Skattecentret traf ved brev af xx.xx.200x afgørelse om fastsættelse af en afdragsordning til betaling af din gæld til det offentlige. Afdragsordningen blev fastsat på baggrund af en konkret beregning af din betalingsevne, hvor skattecentret tog udgangspunkt i de oplysninger, som du havde givet os i det indsendte budgetskema.

Afdraget blev fastsat til xx kr. om måneden.

I vores beregning lagde vi til grund, at du ikke betalte dine løbende børnebidrag og/eller underholdsbidrag, og at du ikke havde fremsat ønske om, at begynde på det. Bidragsforpligtelsen blev derfor ikke fratrukket i beregningen af din betalingsevne.

Landsskatteretten har i en anden borgers sag truffet afgørelse om, at børnebidrag og/eller underholdsbidrag, skal fratrækkes i beregningen af betalingsevnen, selvom de ikke faktisk betales.

Genoptagelse og ændring af afdragsordningen

Skattecentret har på grund af Landsskatterettens afgørelse genoptaget din sag, og foretaget en ny beregning af din betalingsevne.

Med udgangspunkt i de samme oplysninger om indtægter og udgifter som forelå ved den oprindelige afgørelse, har vi den nye beregning fratrukket din forpligtelse til løbende at betale børnebidrag og/eller underholdsbidrag.  

(Ny betalingsevneberegning - nu med fradrag af bidrag indsættes her.)

Den nye beregning viser, at du ikke har økonomisk mulighed for at fortsætte med at betale et afdrag til SKAT. Afdragsordningen stilles derfor i bero.

At afdragsordningen stilles i bero, betyder ikke, at SKAT har opgivet kravet mod dig. Kravet mod dig fastholdes, ligesom en eventuel rentetilskrivning på kravet fortsætter.

SKAT skal opfordre dig til, at rette henvendelse til os hvis dine økonomiske forhold ændrer sig, med henblik på du genoptager betalingen af din restance.

Ændringen sker med fremtidig virkning

Berostillelsen af afdragsordningen sker med fremtidig virkning. Det vil sige, at du ikke har krav på at afdragsordningen ændres bagud i tid, ligesom du heller ikke krav på tilbagebetaling af noget beløb.

Dette er begrundet i, at du ikke har lidt noget retstab ved at have afdraget gælden hurtigere, eller ved at have haft et mindre rådighedsbeløb end en korrekt fortolkning af reglerne om fastsættelse af afdragsordningen indebar. Du har ikke betalt noget du ikke skyldner og du har derfor heller ikke betalt for meget til det offentlige.

Endvidere er det begrundet i, at du ikke har klaget over den oprindelige afgørelse. Kun hvis der var klaget over afgørelsen inden for klagefristen på 3 måneder i § 4, stk. 1, i lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer, kan der ske ændring med tilbagevirkende kraft.

Vi forbeholder os ret til at foretage udlæg for restancen, samt at modregne og indtræde i udbetalinger fra det offentlige, f.eks. i udbetaling af overskydende skat og moms. Vi forbeholder os også ret til at indregne en eventuel skatterestance i din forskudsskat.

SKAT skal opfordre dig til, at begynde at betale det løbende underholdsbidrag. Det er nemlig både dyrt og besværligt for dig at være i restance med underholdsbidrag og/eller anden gæld til det offentlige.

Ændring af din forskudsregistrering

Såfremt din afdragsordningen vedrører betaling af underholdsbidrag til en tidligere ægtefælle eller betaling af bidrag til børn under 18 år, skal du være opmærksom på, at berostillelse af afdragsordningen medfører, at der ikke længere sker betaling af bidraget og at du derfor ikke længere har et ligningsmæssigt fradrag på selvangivelsen. SKAT skal derfor opfordre dig til at ændre din forskudsopgørelse for 2007.

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse. Klage skal indgives skriftligt til skattecentret inden 3 måneder fra modtagelse af denne afgørelse.

Skattecentret kan på baggrund af din klage træffe en ny afgørelse i sagen, hvorefter du får helt eller delvis medhold. Afgørelse herom skal meddeles dig senest 14 dage efter at sagen er fuldt oplyst.

Hvis skattecentret efter en fornyet vurdering ikke finder grundlag for at ændre afgørelsen eller hvis skattecentret kun finder grundlag for at give dig delvist medhold og du vælger at fastholde klagen, videresender skattecentret klagen til Landsskatteretten sammen med en udtalelse.

Med venlig hilsen