Afgørelse om lønindeholdelse

Skattecentret traf ved brev af xx.xx.200x afgørelse om lønindeholdelse. Lønindeholdelsesprocenten blev fastsat på baggrund af en konkret beregning af din betalingsevne, hvor skattecentret tog udgangspunkt i de oplysninger, som du havde givet os i det indsendte budgetskema.

Lønindeholdelsesprocenten blev fastsat til xx % af din månedlige nettoløn.

I vores beregning lagde vi til grund, at du ikke betalte dine løbende børnebidrag og/eller underholdsbidrag, og at du ikke havde fremsat ønske om at begynde på det. Bidragsforpligtelsen blev derfor ikke fratrukket i beregningen af din betalingsevne.

Landsskatteretten har i en anden borgers sag truffet afgørelse om, at børnebidrag og/eller underholdsbidrag, skal fratrækkes i beregningen af betalingsevnen, selvom de ikke faktisk betales.

Genoptagelse og ændring af lønindeholdelsesprocenten

Skattecentret har på grund af Landsskatterettens afgørelse genoptaget din sag, og foretaget en ny beregning af din betalingsevne.

Med udgangspunkt i de samme oplysninger om indtægter og udgifter som forelå ved den oprindelige afgørelse, har vi i den nye beregning fratrukket din forpligtelse til at betale løbende børnebidrag og/eller underholdsbidrag.  

(Ny betalingsevnevurdering - nu med fradrag af bidrag indsættes her).

I henhold til den nye beregning fastsættes lønindeholdelsesprocent til yy % af din månedlige nettoindkomst.

Vi har samtidig hermed underrettet din arbejdsgiver om den ændrede lønindeholdelsesprocent.

Ændringen sker med fremtidig virkning

Ændringen af lønindeholdelsesprocenten sker med fremtidig virkning. Det vil sige, at du ikke har krav på at lønindeholdelsen ændres bagud i tid, ligesom du heller ikke har krav på tilbagebetaling af noget beløb.

Dette er begrundet i, at du ikke har lidt noget retstab ved at have afdraget gælden hurtigere, eller ved at have haft et mindre rådighedsbeløb end en korrekt fortolkning af reglerne om lønindeholdelse indebar. Du har ikke betalt noget, du ikke skyldner og du har derfor heller ikke betalt for meget til det offentlige.

Endvidere er det begrundet i, at du ikke har klaget over den oprindelige afgørelse. Kun hvis der var klaget over afgørelsen inden for klagefristen på 3 måneder i § 4, stk. 1, i lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer, kan der ske ændring med tilbagevirkende kraft.

Du kan bede om at få foretaget en ny vurdering af afgørelsen, hvis dine økonomiske forhold har ændret sig væsentligt.  SKAT kan også ændre lønindeholdelsesprocenten, hvis dine økonomiske forhold ændrer sig. En forhøjelse vil først ske efter fornyet varsel.

SKAT forbeholder sig ret til at foretage udlæg for restancen, samt at modregne og indtræde i udbetalinger fra det offentlige, f. eks. i udbetaling af overskydende skat og moms. Vi forbeholder os også ret til at indregne en eventuel skatterestance i din forskudsskat. Vi vil stadig indeholde i din løn, selvom gælden nedbringes ved modregning mv.

SKAT skal opfordre dig til, at begynde at betale det løbende underholdsbidrag. Det er både dyrt og besværligt for dig at være i restance med underholdsbidrag og/eller anden gæld til det offentlige.

Ændring af din forskudsregistrering

Såfremt lønindeholdelsen vedrører betaling af underholdsbidrag til en tidligere ægtefælle eller betaling af bidrag til børn under 18 år, skal du være opmærksom på, at nedsættelsen af lønindeholdelsesprocenten medfører en mindre betaling og dermed et mindre ligningsmæssigt fradrag på selvangivelsen. SKAT skal derfor opfordre dig til at ændre din forskudsopgørelse for 2007.

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse. Klage skal indgives skriftligt til skattecentret inden 3 måneder fra modtagelse af denne afgørelse.

Skattecentret kan på baggrund af din klage træffe en ny afgørelse i sagen, hvorefter du får helt eller delvis medhold. Afgørelse herom skal meddeles dig senest 14 dage efter at sagen er fuldt oplyst.

Hvis skattecentret efter en fornyet vurdering ikke finder grundlag for at ændre afgørelsen eller hvis skattecentret kun finder grundlag for at give dig delvist medhold og du vælger at fastholde klagen, videresender skattecentret klagen til Landsskatteretten sammen med en udtalelse.

Med venlig hilsen