Dato for udgivelse
12 apr 2007 12:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 mar 2007 10:47
SKM-nummer
SKM2007.255.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-061389
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fast ejendom, bopælspligt, sommerbolig
Resumé
Der var ikke bopælspligt til en nyopført ejendom. Hvis lejligheden toges i brug som helårsbolig, ville den blive omfattet af boligreguleringsloven og dermed miste sin status som feriebolig. Ejendommen tænktes anvendt som sommerhus af spørgerne og deres husstand i weekends og ferier, jævnt fordelt over året. Ejendommen ansås for erhvervet som sommerbolig.
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 E.J.1.1
Spørgsmål

Vil et salg af ejendommen x være omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2?

Svar

Se indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgerne har erhvervet den i spørgsmålet nævnte ejendom, der er overtaget ... Der er tale om en nyopført ejendom, og der er ikke bopælspligt. Tages lejligheden i brug som helårsbolig, vil den blive omfattet af boligreguleringsloven og dermed miste sin status som feriebolig. Ejendommen tænkes anvendt som sommerhus af spørgerne og deres husstand i weekends og ferier, jævnt fordelt over året.

Spørgerne ejer tillige et sommerhus i X-by, der også bruges som feriebolig, og en grund i Y-by.

SKATs indstilling og begrundelse

Generelt

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) § 1.

Efter EBL § 8, stk. 1, skal fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder dog ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit. Det er dog efter stk. 1, nr. 1, en betingelse for skattefriheden, at ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m2, eller at der som nævnt i stk. 1, nr. 2, ifølge offentlig myndigheds bestemmelse ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse.

Efter EBL § 8, stk. 2, gælder disse regler også for sommerhusejendomme og lignende, som ejeren eller dennes husstand har benyttet til privat formål i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.

For at reglerne i EBL § 8, stk. 2, kan anvendes ved afståelse af en ejendom, kræves det, at der er tale om afståelse af sommerhusejendomme eller lignende. Parcelhusreglen i EBL § 8, stk. 1 og 2, fandtes tidligere i lov om særlig indkomstskat mv. § 2 A, stk. 1 og 2. Hverken forarbejderne til ejendomsavancebeskatningsloven eller til lov om særlig indkomstskat mv. indeholder en afgrænsning af, hvilke typer ejendomme, der er omfattet af henholdsvis stk. 1 og stk. 2.

Told- og Skattestyrelsen har i en kommentar, jf. TfS1998,122, til en Ligningsrådsafgørelse (TfS1998,118) udtalt, at det er Styrelsens opfattelse, at helårshuse kun kan omfattes af EBL § 8, stk. 2, hvis huset er købt som og rent faktisk anvendt som sommerbolig. Det er ejeren, der må sandsynliggøre, at helårshuset er erhvervet til brug for sommerbolig. Østre Landsret har i SKM2006.144.ØLR lagt til grund, at det er skattemyndighedernes praksis, at skattefrihed efter EBL § 8, stk. 2, ved afhændelse af en ejendom, der har status som helårshus, alene kan opnås, når ejendommen er erhvervet med henblik på anvendelse som fritidshus og herefter anvendt således.   

Der kan således opnås skattefrihed efter EBL § 8, stk. 2, ved afhændelse af en ejendom, når ejendommen er erhvervet med henblik på anvendelse som fritidsbolig og herefter er anvendt som sådant.

Konkret

Der er tale om en ejerlejlighed uden bopælspligt. Lejligheden kan formelt kun anvendes til helårsbeboelse, hvis der sker folkeregistertilmelding på adressen. Det er ved en tilmelding til Folkeregistret muligt at få ændret lejlighedens status til helårsbolig med bopælspligt. Det er derfor SKATs opfattelse, at der er tale om en ejendom, der ved den relevante brug kunne anses for en helårsbolig i relation til EBL § 8, stk. 1. Dermed skal de ovenfor beskrevne krav til formålet med anskaffelsen og den senere anvendelse af ejendommen være opfyldt, for at ejendommen kan være omfattet af § 8, stk. 2:

Spørgerne har overtaget den omhandlede ejendom ... Der er tale om en nyopført ejendom, og der er ikke bopælspligt. Ejendommen tænkes anvendt som sommerhus af spørgerne og deres husstand i weekends og ferier, jævnt fordelt over året. Spørgerne ejer tillige et sommerhus i X-by, der også bruges som feriebolig, og en grund i Y-by.

På denne baggrund er det SKATs opfattelse, at lejligheden kan anses for erhvervet som sommerbolig for spørgerne og deres husstand.  SKAT indstiller derfor, at det meddeles, at ejendommen anses for erhvervet som sommerbolig.

Det indstilles videre at meddele, at der ikke på nuværende tidspunkt kan tages stilling til, om betingelsen om, at lejligheden faktisk og udelukkende har været anvendt som sommerbolig, således at den eventuelle avance derfor vil være skattefri efter EBL § 8, stk. 2, er opfyldt. Når der er disponeret, er SKAT berettiget til selvstændigt at stilling til, om betingelsen er opfyldt. Der foreligger også den mulighed, at der anmodes om et nyt bindende svar, når skatteyderen anser betingelsen for opfyldt.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATS indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år fra afgørelsens dato.