Dato for udgivelse
10 Apr 2007 16:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Mar 2007 12:59
SKM-nummer
SKM2007.254.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-053469
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ekspropriation
Resumé
Skatterådet bekræfter, at betingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2 pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven er opfyldt ved afståelse af en ejendom til kommunen.
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 11

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 E.J.2.8
Spørgsmål

Vil fortjeneste ved afståelse af jordarealer matr. nr. aa del af matr. bb, i alt ca. 9.485 m2, der sker på ekspropriationslignende vilkår til A Kommune, være skattefri i medfør af § 11 i ejendomsavancebeskatningsloven?

Svar

Ja. Se indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Forespørgeren ejer landbrugsejendommen, beliggende B.

A Kommune har den 2. oktober 2006 tilbudt at erhverve de af forespørgeren ejede jordarealer matr. nr. aa og del af matr. nr. bb, i alt ca. 9.485 m2.

Det er foreslået, at købesummen vil udgøre 66,- kr. pr. m2, og at købesummen vil blive reguleret i opad/nedadgående retning ved endelig opmåling og frastykning af arealet.

Det er endvidere aftalt, at købesummen frigives til forespørgeren, når der foreligger endeligt tingslyst skøde til A Kommune.

Byrådet har den 24. oktober 2006 behandlet et spørgsmål om køb af arealer og ejendomme til byudviklingsformål på ekspropriationslignende vilkår.

Der er fremlagt udskrift fra A Kommunes byrådsmøde af 24. oktober med følgende indhold:

"Indhold i dagsordenpunkt

Overskrift: Køb af arealer og ejendomme til byudviklingsformål på ekspropriationslignende vilkår.

Baggrund/sagsfremstilling

I henhold til planlovens § 47 kan Byrådet ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelse af en lokalplan.

Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 11. januar 2006, at kommunen generelt lægger en aktiv linje for at erhverve arealer/ejendomme på ekspropriationslignende vilkår, når det drejer sig om arealer til byudviklingsformål, hvor kommunen ser en fordel af, at kunne styre og planlægge udviklingen for områderne.

Kommunen har indtil nu erhvervet flere ejendomme til byudviklingsformål på ekspropriationslignende vilkår, hvilket har været betinget af, at SKAT har givet sælger et bindende ligningssvar om, at salget er skattefrit.

Der har hidtil mellem ejer og kommunen opnået en frivillig aftale om køb, hvorfor der ikke er truffet egentlig beslutning om ekspropriation af ejendomme/arealer.

Kommunen har netop indgået frivillig aftale om køb af følgende ejendomme på ekspropriationslignende vilkår: matr. nr. aa og del af bb - køb til 626.010,-.

Lovgrundlag

Planloven § 47

[...]

Indstilling

Administrationen anbefaler Byrådet

  1. at arealerne eksproprieres,
  2. at søge opnået en frivillig aftale om køb af arealerne.

Beslutning

Tiltrådt"

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Under henvisning til A kommunens brev af 2. oktober 2006 gøres gældende, at betingelserne for skattefritagelse i ejendomsavancebeskatningslovens § 11 er opfyldt, således at fortjenesten ved afståelse er skattefri.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved en Højesteretsdom fastslået, at det efter sammenhængen med ejendomsbeskatningslovens § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af ejendomsavancebeskatingslovens § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. SKM2006.438.SKAT og Ligningsvejledningen 2007-1, afsnit E.J.2.8.

Betingelserne for, at fortjeneste ved indgåelse af en frivillig aftale om afståelse af en fast ejendom (et jordareal) er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen, er herefter:

- at der på aftaletidspunktet er ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål og

- at det på aftaletidspunktet må påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale.

A Kommune har oplyst, at hjemlen til at ekspropriere ejendommen findes i planlovens § 47, stk. 1.

Det fremgår af denne bestemmelse, at kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

Det er endvidere henvist til, at arealet i tillæg nr. cc til kommunalplan 1997, samt lokalplan xx, der begge er godkendt den 1. marts 2004 og offentliggjort i "C" den 9. marts 2004, er udlagt erhvervsområdet, og at byrådet lægger vægt på at skabe grundlag for et attraktivt og bynært området til erhvervsformål og at sikre, at virksomhederne indenfor området ikke er til ulempe eller miljømæssig gene for naboerne, hvorfor kommunen ønsker at opkøbe/eksproprierer jordarealer i området.

SKAT anser herefter den første af de angivne betingelser for skattefritagelse for opfyldt.

Under henvisning til, at ekspropriation er et meget alvorligt indgreb kræves det yderligere, for at der kan foreligge en ekspropriationssituation, at kommunalbestyrelsen efter at ekspropriationshjemlen er blevet skabt også har truffet en beslutning om at ville gennemføre en ekspropriation af den pågældende ejendom, hvis frivillig aftale ikke opnås. Dette blev fastslået i SKM2007.26.SR.

Kompetencen kan ikke delegeres fra kommunalbestyrelsen. Folketingets Ombudsmand har tilkendegivet, at et så væsentligt skridt som beslutning om ekspropriation bør træffes af selve kommunalbestyrelsen FOB 72.92 jf. 74.23. Denne henstilling har Indenrigsministeriet gjort til en forskrift SKR nr. 167 af 15. juli 1974, der stadig er gældende.

I sagen er fremlagt referat af Byrådets møde den 24. oktober 2006. Det fremgår af referatet, at Byrådet har behandlet et dagsordenpunkt med overskriften: "Køb af arealer og ejendomme til byudviklingsformål på ekspropriationslignende vilkår".

Det fremgår af referatet, at kommunens økonomiudvalg på møde den 11. januar 2006 vedtog, at kommunen generelt lægger en aktiv linje for at erhverve arealer/ejendomme på ekspropriationslignende vilkår, når det drejer sig om arealer til byudviklingsformål, hvor kommunen ser en fordel af at kunne styre og planlægge udviklingen for områderne.

Dernæst fremgår det af referatet: "der har hidtil mellem ejer og kommunen opnået en frivillig aftale om køb, hvorfor der ikke er truffet egentlig beslutning om ekspropriation af ejendomme/arealer.

Kommune har netop indgået en frivillig aftale om køb af ejendommen matr. nr. aa og del af bb, på ekspropriationslignende vilkår til en pris på 626.010,-".

Referatet afsluttes med at det indstilles til Byrådet, at de pågældende arealer eksproprieres.

Endvidere indstilles det, at de pågældende arealer forsøges erhvervet ved en frivillig aftale.

Indstillingerne blev tiltrådt af Byrådet.

SKAT vurderer derfor, at også den anden betingelse for skattefritagelse er opfyldt, jf. ovenstående SKM2006.438.SKAT.

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares bekræftende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.