Dato for udgivelse
14 feb 2003 09:21
SKM-nummer
SKM2003.63.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-093-00021
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Energiafgifter, godtgørelse, tilbagebetaling, forældelse
Resumé

Told- og Skattestyrelsen har tidligere truffet en afgørelse om, at en momsregistreret virksomheds krav på godtgørelse af energiafgifter var omfattet af Danske Lovs regel om 20 års forældelse. Afgørelsen er nu revurderet med det resultat, at kravet er omfattet af 1908-lovens regel om 5 års forældelse, fordi godtgørelsen har kunnet modregnes i virksomhedens momstilsvar. Som følge heraf offentliggør Told- og Skattestyrelsen en meddelelse om, at afgørelsen er forkert, og at praksis uændret er, at der under sådanne omstændigheder gælder 5-årig forældelse.

Reference(r)

Forældelsesloven (1908-loven), § 1, stk. 1, nr. 6
Danske Lov 5-14-4
Procesvejledningen 2002 N.3

I dagbladet Børsen er det i 2 artikler den 20. og den 23. januar 2003 oplyst, at Told- og Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at en momsregistreret virksomheds krav på godtgørelse af energiafgifter indbetalt til staten af en afgiftspligtig virksomhed (el-selskab) er omfattet af reglen i Danske Lovs 5-14-4 om 20-årig forældelse.

Told- og Skattestyrelsen skal i den anledning redegøre for styrelsens opfattelse om forældelse af krav på godtgørelse af tidligere indbetalte energiafgifter.

Hvis et krav på tilbagebetaling af for meget betalt skat eller afgift forældes efter den 5-årige forældelsesfrist i 1908-loven, vil dette typisk være en følge af, at kravet er omfattet af 1908-lovens § 1, stk. 1, nr. 6, der omhandler krav, der er betalt i urigtig formening om skyld. Det er Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at momsregistrerede virksomheders krav mod staten på godtgørelse af tidligere betalte energiafgifter som udgangspunkt vil være omfattet af 1908-lovens § 1, stk. 1, nr. 6.

Begrundelsen herfor er, at det i energiafgiftslovgivningen er fastsat, at såfremt en momsregistreret virksomhed har krav på godtgørelse af tidligere indbetalte energiafgifter, skal kravet pligtmæssigt modregnes i virksomhedens momstilsvar. Hvis virksomheden undlader at foretage modregning vil konsekvensen være, at der bliver indbetalt for meget moms til myndighederne. Denne indbetaling vil derfor i givet fald ske i urigtig formening om skyld, således at et tilsvarende tilbagesøgningskrav i henhold til 1908-lovens § 1, stk. 1, nr. 6, vil være forældet 5 år efter det tidspunkt, hvor kravet på godtgørelse af energiafgift burde have været modregnet i momstilsvaret.

Det kan derfor konkluderes, at afgørelsen i den af Børsen omtalte sag er forkert og ikke er i overensstemmelse med praksis, som derfor uændret er, at kravet på godtgørelse af energiafgifter under sådanne omstændigheder vil være omfattet af den 5-årige forældelsesfrist, jf. 1908-lovens § 1, stk. 1, nr. 6.