Dato for udgivelse
11 Feb 2003 15:27
SKM-nummer
SKM2003.58.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-302-00220
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, leasing, brændstof, motorkøretøjer, EF-dom, fradragsret
Resumé

Danske og udenlandske leasingselskaber, der leaser motorkøretøjer ud med forudbetalt ret til påfyldning af brændstof her i landet, foretager ikke en levering af brændstof i sjette momsdirektivs forstand, selv om påfyldningen foretages i leasinggivers navn og for dennes regning.

Reference(r)

Momsloven § 4, stk. 1
6. Momsdirektiv, art. 5, stk. 1
Momsvejledningen 2002 D.2

EF-domstolens dom af 6.februar 2003, C-185/01 Auto Lease Holland BV

EF-domstolen har i sag C-185/01 Auto Lease Holland BV fastslået, at begrebet "levering af et gode" i sjette direktivs artikel 5, stk. 1, skal fortolkes således, at der i forbindelse med leasing af motorkøretøjer, der tillige omfatter en aftale om brændstofadministration, ikke foreligger en brændstoflevering fra leasinggiver til leasingtagere, såfremt en leasingtager påfylder det leasede køretøj brændstof på tankstationer, selv om påfyldningen foretages i leasinggivers navn og for dennes regning.

Auto Lease-sagens omstændigheder

Sagen drejede sig om et leasingselskab i Holland, som udlejede biler til tyske kunder. Den tyske leasingtager betalte herfor månedlige leasingrater, som var fastsat i kontrakten med leasinggiver.

I forbindelse med leasingen af motorkøretøjet tilbød leasinggiver, at der også kunne indgås en aftale om brændstofadministration. Aftalen gjorde det muligt for leasingtager at tanke brændstof og lejlighedsvis købe olieprodukter i leasinggivers navn og for dennes regning. Leasingtager modtog til dette formål et benzinkreditkort fra et tysk kreditkortselskab. På kortet var det hollandske leasingselskab anført som kunde.

Sammen med den øvrige leasingydelse forudbetalte leasingtager hver måned en tolvtedel af de anslåede årlige benzinudgifter til leasinggiver. Det faktiske forbrug blev afregnet ved årets udgang.

Leasinggiver momsberigtigede de samlede leasingydelser inklusive brændstofudgifterne i Holland.

EF-domstolens afgørelse

EF-domstolens afgørelse tager stilling til fortolkningen af sjette direktivs artikel 5, stk. 1. Det spørgsmål domstolen har taget stilling til er, hvorvidt der under de foreliggende omstændigheder sker en levering af brændstof fra leasinggiver til leasingtager, såfremt en leasingtager påfylder det leasede motorkøretøj brændstof på en tankstation.

EF-domstolen udtaler i præmis 33-37, at:

"33. Der skal derfor, med henblik på besvarelsen af det forelagte spørgsmål, tages stilling til, til hvem - leasinggiver eller leasingtager - benzinselskaberne i hovedsagen har overdraget denne ret til som ejer faktisk at råde over brændstoffet.

34. Det er ubestridt, at leasingtageren er berettiget til at råde over brændstoffet, som om han var ejer af dette gode. Leasingtageren modtager brændstoffet direkte fra tankstationerne, og Auto Lease har på intet tidspunkt ret til at bestemme, på hvilken måde brændstoffet skal anvendes, og med hvilke formål denne anvendelse finder sted.

35. Opfattelsen af, at brændstoffet leveres til Auto Lease, idet leasingtageren køber brændstoffet i Auto Leases navn og for Auto Leases regning, der lægger prisen for godet ud, kan ikke tiltrædes. Som Kommissionen med rette har gjort gældende, er leveringerne kun tilsyneladende gennemført for Auto Leases regning. Dels er de månedlige rater, der betales til Auto Lease, blot et forskud. Dels er det leasingtageren, der indestår for betalingen af det faktiske forbrug, der opgøres ved årets udgang, og leasingtageren bærer derfor udgifterne ved brændstofleveringen i deres helhed.

36. Aftalen om brændstofadministration er således ikke en kontrakt om levering af brændstof, men nærmere en kontrakt om finansiering af køb af brændstof. Auto Lease køber ikke brændstoffet for derefter at sælge det videre til leasingtageren, men leasingtageren køber brændstoffet og vælger frit brændstoffets kvalitet og mængde samt tidspunktet for købet. Auto Lease fungerer i virkeligheden som kreditgiver i forhold til leasingtageren.

37. Det forelagte spørgsmål skal herefter besvares med, at sjette direktivs artikel 5, stk. 1, skal fortolkes således, at der ikke foreligger en brændstoflevering fra leasinggiver til leasingtager, såfremt en leasingtager påfylder det leasede køretøj brændstof på tankstationer, selv om påfyldningen foretages i leasinggivers navn og for dennes regning."

Betydningen for dansk praksis

Told- og Skattestyrelsen anser i lighed med dommen i sag C-185/01 aftaler om brændstoflevering mellem en leasinggiver, der udlejer motorkøretøjer, og en leasingtager, der lejer motorkøretøjer, for at være en kontrakt om finansiering af køb af brændstof. Leasingtager får ved påfyldning af brændstof på en tankstation eller et tankanlæg brændstoffet leveret direkte fra tanken/benzinselskabet.

Det betyder, at der altid ved påfyldning af brændstof her i landet skal betales dansk moms.

Udlejer en leasinggiver i f.eks. Tyskland motorkøretøjer med brændstofadministration til kunder i Danmark og køber leasinggiver brændstof i Danmark med dansk moms, så betyder dommen i sagen C-185/01, at brændstoffet ved påfyldning på en tankstation her vil blive anset for leveret direkte fra benzinselskabet til den danske leasingtager. Der vil således ikke kunne ske tilbagebetaling af den danske moms til det tyske leasingselskab efter proceduren i ottende momsdirektiv, jf. momslovens § 45.

Har en leasinggiver i f.eks. Tyskland en dansk momsregistrering, og køber leasinggiver herigennem brændstof i Danmark med henblik på brændstofadministration for danske leasingkunder, så betyder dommen, at leasinggiver ikke har fradragsret for den danske købsmoms, fordi leasinggivers kontrakt med leasingtager er at anse som en kontrakt om finansiering af køb af brændstof.

Se også SKM2003.59.TSS vedrørende godtgørelse af energiafgifter og kuldioxidafgift.

Ikrafttræden

Denne meddelelse har virkning for nye leasingaftaler med brændstofadministration fra meddelelsens offentliggørelse på ToldSkats hjemmeside.

For leasingaftaler med brændstofadministration, der er endeligt indgået før denne meddelelses offentliggørelse, har meddelelsen virkning efter 3 måneder regnet fra meddelelsens offentliggørelse på ToldSkats hjemmeside.