Dato for udgivelse
11 Feb 2003 15:27
SKM-nummer
SKM2003.59.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/01-331-00127
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Energiafgift, rutekørsel, godtgørelse, præcisering
Resumé

Præcisering af reglerne om godtgørelse af energiafgifterne i forbindelse med rutekørsel.

Reference(r)

Mineralolieafgiftsloven § 9, stk. 5
Kuldioxidafgiftsloven § 7, stk. 4, nr. 3
Gasafgiftsloven § 9, stk. 1
Punktafgiftsvejledningen 2002 F.6.11

Rutekørsel

Der er rejst spørgsmål om administrationen af reglerne vedrørende godtgørelse af energiafgifter i forbindelse med rutekørsel. Told- og Skattestyrelsen har derfor fundet anledning til at præcisere reglerne.

Anvendelsesområdet

Ifølge mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 5, ydes fuld godtgørelse af afgiften for svovlfattig dieselolie og gas, der anvendes i personmotorkøretøjer, der med tilladelse efter lov om buskørsel anvendes til rutekørsel.

Ifølge kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 4, nr. 3, tilbagebetales afgiften for svovlfattig dieselolie og gas samt elektricitet, der anvendes i personmotorkøretøjer, der med tilladelse efter lov om buskørsel anvendes til rutekørsel efter regler fastsat af skatteministeren.

Ifølge gasafgiftslovens § 9, stk. 1, ydes fuld godtgørelse af afgiften for gas, der anvendes i personmotorkøretøjer, der med tilladelse efter lov om buskørsel anvendes til rutekørsel.

Afgrænsningen af rutekørsel, som medfører godtgørelse efter mineralolieafgiftsloven og kuldioxidafgiftsloven, sker på grundlag af buslovens regler.

Afgrænsningen overfor taxi-kørsel

I busloven er der fastsat bestemmelser om, at telekørsel, handicapkørsel, servicebuskørsel og busser anvendt til trafikforstyrelser skal anses for at være almindelig rutekørsel.

Rutekørsel kræver tilladelse efter busloven. Udføres almindelig rutekørsel gælder dette krav uanset køretøjets størrelse. Speciel rutekørsel er kørsel, der ikke er åben for alle. Med henvisning til buslovens § 1, stk. 2, 2. pkt., gives der ikke tilladelse til at udføre speciel rutekørsel med taxi-køretøjer. Denne form for transport er i stedet omfattet af taxi-lovens bestemmelser.

Definition på rutekørsel

Rutekørsel omfatter regelmæssig befordring af personer i en bestemt trafikforbindelse, som finder sted over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen, og hvor på- og afstigning kan ske indenfor forud fastsatte områder. En bestemt trafikforbindelse omfatter også kørsel fra et område til et andet og er således ikke begrænset til kørsel fra punkt A til punkt B.

Tilladelse til rutekørsel

Efter ordlyden af bestemmelserne er det et udtrykkeligt krav for afgiftsgodtgørelse, at man er i besiddelse af de krævede tilladelser efter busloven. Der ligger desuden fast, at bestemmelsen om afgiftsgodtgørelse i mineralolieafgiftsloven er en undtagelse fra hovedreglen om general beskatning af motorbrændstof.

Bestemmelsen skal derfor fortolkes indskrænkende, således at godtgørelse ikke kan indrømmes, hvis tilladelserne ikke foreligger. Dermed er det ikke muligt at give godtgørelse for selve anvendelsen af motorbrændstoffet, hvis tilladelserne ikke foreligger.

Skal tilladelsen være personlig

Til udførelse af rutekørsel med bus indenfor landets grænser kræves i henhold til buslovens § 1, stk. 2, særlig tilladelse.

Undtaget fra kravet om særlig tilladelse, er kørsel, der udføres af eller for den tilladelsesudstedende myndighed, jf. buslovens § 1, stk. 5. I så fald udfører buskørselsvirksomheden kørslen på grundlag af en kontrakt med den tilladelsesudstedende myndighed.

For at kørsel kan anses for rutekørsel i henhold til busloven, skal buskørselsvirksomheden således enten have en tilladelse til rutekørsel eller en kontrakt med en tilladelsesudstedende myndighed (kommune, amt, trafikselskab, Hovedstadens Udviklingsråd eller Færdselsstyrelsen, jf. buslovens § 3) om udførelse af rutekørsel.

Tilladelsen til erhvervsmæssig personbefordring jf. buslovens § 1, stk. 1, er personlig.

Forholdet til momspligten

Spørgsmålet om afgiftsgodtgørelse efter mineralolieafgiftsloven skal ikke kædes sammen med momsreglerne. Som udgangspunkt er det kørslens karakter, der er afgørende for, om den er momspligtig. Det er således ingen betingelse for momsfritagelse efter momslovens § 13, nr. 15, at der foreligger en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring og en tilladelse til rutekørsel. Tilladelserne tjener alene som dokumentation for, at kørslen netop er rutekørsel og ikke anden momspligtig kørsel. Der henvises i øvrigt til Nyhedsbrev - juni 1999 - Busmoms - nye regler om momsfri rutekørsel og om godtgørelse af energiafgift ved rutekørsel fra 1. august 1999.

International rutekørsel

Lov om international buskørsel er inkorporeret i lov om buskørsel. Tilladelser til kørsel mellem Danmark og ikke EU-lande har nu hjemmel i lov om buskørsel. Tilladelser indenfor EU udstedes med hjemmel i EU-forordninger. Kompetencen til at inddrage tilladelser i medfør at EU-forordningerne ligger dog fortsat efter busloven hos de danske myndigheder, ligesom overtrædelse af forordningerne kan straffes efter lov om buskørsel.

Hvis buskørselsvirksomheden har rutekørselstilladelse og samtlige passagerer er i besiddelse af rejsehjemmel, der dækker selve befordringen, anses kørslen for rutekørsel, også selv om nogle af passagererne tillige har betalt for hotelovernatning på bestemmelsesstedet.

Det gælder generelt, at det er muligt at tilbyde en ekstra ydelse, hvis kørslen er åben for alle uanset ønske om benyttelse af denne ekstra ydelse.

Men det er ikke muligt for en bus at udføre international rutekørsel og anden form for buskørsel end rutekørsel (lejlighedsvis kørsel) samtidig.

Andre konstruktioner med turister og rutekørsel skal derfor vurderes i overensstemmelse hermed, idet turistkørsel ikke er omfattet af godtgørelsesreglerne. Det samme gælder bestillingskørsel (lejlighedskørsel).

Cabotagekørsel

Udenlandske busvirksomheders adgang til at udføre cabotagekørsel (med et køretøj, der er registreret i udlandet, udføres der transporter mellem steder her i landet) er omfattet af Rådets forordning nr. 12/98 af 11. december 1997 om betingelserne for transportvirksomheders adgang til at udføre personbefordring ad vej i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende.

Cabotagekørsel kan kun udføres som rutekørsel i forbindelse med international rutekørsel. Kørsel i byer og forstæder er ikke omfattet af forordningen. Cabotagekørsel i forbindelse med rutekørsel er i øvrigt underkastet værtslandets love og regler om tilladelser, udbud, administration mm.

Lufthavnskørsel

Et amt giver en taxi (i stedet for en lufthavnsbus) rutekørselstilladelse til kørsel.

For at kunne opnå godtgørelse efter mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 5, skal kørslen være åben for alle. Køretøjets størrelse er ikke afgørende. Hvis der kun må befordres flypassagerer, er kørslen ikke længere omfattet af buslovens bestemmelser om almindelig rutekørsel, og der kan ikke opnås godtgørelse af energiafgifterne.

Planetkørsel/satelitkørsel

Et amt giver rutekørselstilladelse til et trafikselskab, der træffer aftale med selvstændige taxivognmænd om, at de kører patienter direkte mellem hospital og hjem. Den enkelte rute sammensættes af en edb-maskine, som sørger for, at den taxi, der er nærmest, får turen.

Der er tale om kørsel, der ikke er åben for alle. Kørslen er ikke omfattet af buslovens bestemmelser om almindelig rutekørsel. Det er ikke muligt at opnå godtgørelse af energiafgifterne.

Planet- og satelitkørsel, der er åben for alle, er omfattet af buslovens bestemmelser om almindelig rutekørsel, og det er muligt at opnå godtgørelse af energiafgifterne.

Transport af børn med fx et brækket ben

Et amt giver rutekørselstilladelse til et trafikselskab, der træffer aftale med selvstændige taxivognmænd om, at midlertidigt handicappede børn med fx et brækket ben transporteres til og fra skole.

Der er tale om kørsel, der ikke er åben for alle. Kørslen er ikke omfattet af buslovens bestemmelser om almindelig rutekørsel. Det er ikke muligt at opnå godtgørelse af energiafgifterne.

Telekørsel

Et amt giver rutekørselstilladelse til et trafikselskab, som træffer aftale med selvstændige taxivognmænd, der i tyndt befolkede områder befordrer en borger direkte fra et sted til et andet på baggrund af borgerens opringning til en central.

Kørslen er åben for alle og er omfattet af reglerne om almindelig rutekørsel. Det er dermed muligt at opnå godtgørelse af energiafgifterne.

Handicapkørsel

Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som rækker ud over befordring til behandling, terapi og lignende er omfattet af reglerne om almindelig rutekørsel og det er dermed muligt at opnå godtgørelse af energiafgifterne.

Servicebuskørsel

Et særligt tilbud til ældre og gangbesværede er omfattet af reglerne om almindelig rutekørsel og det er dermed muligt at opnå godtgørelse af energiafgifterne.

Trafikforstyrelser

Kørsel af passagerer for jernbanevirksomheder og luftfartsselskaber, der er ramt af trafikforstyrelser er omfattet af reglerne om almindelig rutekørsel og det er dermed muligt at opnå godtgørelse af energiafgifterne.

Leasing

En kontrakt om leasing, hvor en leasingtager/vognmand leaser busserne, evt. i udlandet, og hvor der i leasingkontrakten er indeholdt en aftale om full cost-leasing, således som afgjort i EF-dom C-185/01, er ikke en hindring for opnåelse af godtgørelse for energiafgifterne. Det er en betingelse, at det er leasingtager/vognmanden, der opfylder betingelserne for at kunne opnå godtgørelse af energiafgifterne, herunder er i besiddelse af de fornødne tilladelser mv.

Selv om brændstoffet faktureres til leasinggiver, som derefter sender en specifikation over forbruget til leasingtager/vognmanden, kan leasingtager/vognmanden opnå godtgørelse af energiafgifterne. Specifikationen skal opfylde de almindelige faktureringsbestemmelser. Derudover skal leasingtager/vognmanden opfylde de dokumentationskrav, der fremgår af bekendtgørelsen om dokumentation for afgiftsgodtgørelse for olie mv. En eventuel overførsel af godtgørelsen til leasinggiver er ToldSkat uvedkommende. Der henvises i øvrigt til SKM2003.58.TSS vedrørende momsregler ved benzinsalg i forbindelse med full cost-leasing af personmotorkøretøjer, busser og vare- og lastmotorkøretøjer fra andre EU-lande.