Dato for udgivelse
12 Mar 2007 15:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Feb 2007 15:12
SKM-nummer
SKM2007.198.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-047087
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ekspropriation
Resumé

Skatterådet bekræfter, at betingelserne for skattefritagelse efter § 11 i ejendomsavancebeskatningsloven er opfyldt ved afståelse af ejendom til et amt.

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 11
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 E.J.2.8
Spørgsmål

Kan en erstatning, der modtages i forbindelse med vådområdeprojekt X - ådalen betragtes som værende skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11?

Svar

Ja, se indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Skatteyderen har siden 1984 ejet ejendommen matr. nr. 1r. Ejendommen har et areal på 28,2421 ha.

15,64 ha af ejendommens areal er omfattet Vandmiljøplan II, projekt X - ådalen, delområde Y Enge.

Skatteyder har ikke ønsket at deltage i projektet, hvorfor Z Amt, Udvalget for Miljø og Teknik i brev af 30. oktober 2006, har meddelt, at udvalget på sit møde den 25. oktober 2006 besluttede at tinglyse rådighedsindskrænkninger ved ekspropriation på 15,64 ha. af matr.nr. 1r.

Ekspropriationen sker med virkning fra den 1. december 2006, og der tilkendes kr.  til fuld og endelig erstatning.

Ekspropriationen foretages i henhold til bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 60 og bekendtgørelse nr. 967 af 16. december 1998 om amtsrådenes beføjelser ved genopretning af vådområder.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Erstatningen er skattefri.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring ved handel med fast ejendom, medregnes som udgangspunkt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Dette gælder dog ikke for fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation af fast ejendom. En sådan fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL). Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved en højesteretsdom fastslået, at det efter sammenhængen med EBL § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af EBL § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. SKM2006.438.SKAT og Ligningsvejledningen 2006-4, afsnit E.J.2.8.

Følgende krav skal være opfyldt på aftaletidspunktet, for at overdragelsen af en fast ejendom kan anses for sket i en ekspropriationssituation:

1. Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen      til det pågældende formål. 

2. På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal foreligge ekspropriationsrealitet. 

Z Amt har oplyst, at hjemlen til at ekspropriere ejendommen findes i § 60 i naturbeskyttelsesloven.

Herefter gælder, at miljøministeren kan ekspropriere ejendom i landzone eller sommerhusområder, når det er af væsentlig betydning at råde over ejendommen for at gennemføre foranstaltninger på grundlag af en planlægning til fremme af lovens formål, herunder til genopretning af vådområder, som skal medvirke til at forbedre vandmiljøet.

Efter lovens § 60 a kan miljøministeren med henblik på genopretning af vådområde, som skal medvirke til at forbedre vandmiljøet, bemyndige amtsrådet til at udøve de beføjelser, som er tillagt miljøministeren bl.a. i henhold til § 60, stk. 1.

Betingelse nr. 1 om hjemmel til at ekspropriere ejendommen på aftaletidspunktet er således opfyldt i den konkrete sag.

For så vidt angår betingelse nr. 2 om ekspropriationsvilje, skal SKAT anføre, at det fremgår af bemærkningerne til § 60 i naturbeskyttelsesloven, der blev omformuleret i overensstemmelse med vandmiljøplan II, at genopretningen af vådområderne så vidt mulig skulle ske som frivillige aftaler med lodsejerne. Det var dog i planen forudsat, at der kunne ske ekspropriation med henblik på genopretning af vådområder, hvis en enkelt eller nogle få lodsejere forhindrer et projekt, hvortil der i øvrigt er stor lodsejertilslutning. 

Da Z Amt, Udvalget for Miljø og Teknik, har meddelt, at man har eksproprieret 15,64 ha. af matr. nr. 1r, er betingelse nr. 2 om ekspropriationsvilje opfyldt.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet er enig i indstillingen og begrundelsen.