Dato for udgivelse
12 Mar 2007 15:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Feb 2007 15:04
SKM-nummer
SKM2007.197.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-047687
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ekspropriation
Resumé

Skatterådet bekræfter, at betingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven er opfyldt ved afståelse af et areal til en kommune.

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 11
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 E.J.2.8
Spørgsmål

Vil fortjeneste ved afståelse af matr. nr. 5a til X Kommune være fritaget for beskatning efter § 11 i ejendomsavancebeskatningsloven?

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Skatteyderen ejer matr. nr. 5a. Arealet er landbrugsjord.

Arealet er som helhed omfattet af rammeområde B4 (boligområde 4) for Y i X Kommuneplan 2005 - 2016. Kommuneplanen er vedtaget den 12. april 2005. Planen er offentliggjort.

Der foreligger ikke en endeligt og offentliggjort lokalplan, men en del af arealet er omfattet af en foreløbigt vedtaget lokalplan af den 2. maj 2006.

Af Byrådets protokol af 19. december 2006 fremgår bl.a. følgende:

"Bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure til byudvikling i Y

Forvaltningen forhandler i øjeblikket med grundejere om at erhverve arealer i Kommuneplan 2005 - 2016 rammeområde B4, Y, til byudvikling.

Forvaltningen ønsker i den forbindelse en bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure vedr. de relevante arealer, såfremt forhandlingerne ikke fører til et forligsmæssigt resultat.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller:

At forvaltningen bemyndiges til at indgå i yderligere forhandlinger, og såfremt der ikke kan indgås frivillige handler at indlede en ekspropriationsprocedure.

Vedtagelse:

Indstillingen tiltrådtes."

Med henvisning til vedtagelsen i Byrådet har kommunen den 21. december 2006 fremsendt et købstilbud til skatteyderne på arealet.

Kommunen kan, med forbehold af Byrådets godkendelse, tilbyde at købe arealet for i alt kr.

Arealet overtages efter nærmere aftale, dog senest den 1. juni 2007.

Arealet overtages på ekspropriationslignende vilkår, idet kommunen, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale har truffet beslutning om at indlede en ekspropriationsprocedure vedr. arealet.

Aftalen er betinget af forhåndstilsagn fra skattemyndighederne om skattefritagelse af salgsprovenuet.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Salgssummen er skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved en højesteretsdom fastslået, at det efter sammenhængen med EBL § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af EBL § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. SKM2006.438.SKAT og Ligningsvejledningen 2006-3, afsnit E.J.2.8.

Betingelserne for, at fortjeneste ved indgåelse af en frivillig aftale om afståelse af en fast ejendom (et jordareal) er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen, er herefter:

- at der på aftaletidspunktet er ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål og

- at det på aftaletidspunktet må påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale.

Det er oplyst, at hjemlen til at ekspropriere ejendommen findes i planlovens § 47, stk. 1.

Det fremgår af denne bestemmelse, at kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

Da det fremgår af de modtagne oplysninger, at kommuneplanen er vedtaget på tidspunktet inden aftalens indgåelse, anser SKAT den første af de anførte betingelser for opfyldt.

SKAT anser endvidere den sidstnævnte betingelse om ekspropriationsvilje på aftaletidspunktet for opfyldt, da Byrådet på sit møde den 19. december 2006 - der ligger forud for tidspunktet for indgåelsen af aftalen - har truffet beslutning om at bemyndige forvaltningen til at indgå i yderligere forhandlinger, og såfremt der ikke kan indgås frivillige handler at indlede en ekspropriationsprocedure.

SKAT besvarer derfor spørgsmålet med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen og begrundelsen.