Dato for udgivelse
12 mar 2007 10:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 feb 2007 12:51
SKM-nummer
SKM2007.188.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-043951
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Salg
Emneord
Afvisning, ekspropriation
Resumé

Skatterådet afviser at give bindende svar, idet spørgsmålet ikke kan besvares med fornøden sikkerhed, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 24
Henvisning
Processuelle regler på SKATs område 2007-1 C.1.1
Spørgsmål

Er fortjeneste ved salg af jord beliggende matrikel nr. 53 d, Y fritaget for beskatning i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt.

Svar

Spørgsmålet afvises, da det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A & B har solgt jord beliggende matrikel nr. 53 d, Y By.

X Kommune har lavet lokalplan over området, der skal bebygges med helårsboliger. Jordstykket er således solgt med henblik på udvikling af området, herunder udstykning og videresalg til beboelser i henhold til lokalplanen, hvilket er indskrevet i skødet.

Jordstykket grænser op til et areal, hvor fortjeneste ved salg i henhold til tidligere bindende svar er fritaget for beskatning i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 11.

Jordstykkerne er således beliggende, at de danner helhed for området og er også solgt til samme køber, som har betinget, at begge arealer blev solgt samlet for at kunne overholde lokalplanen.

Der ønskes bindende svar på, om A og B's fortjeneste ved salg af jord kan blive fritaget for beskatning i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt. 

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring ved handel med fast ejendom, medregnes som udgangspunkt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter ejendomsavancebeskatningsloven.

Dette gælder dog ikke for fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation af fast ejendom. En sådan fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL). Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved en højesteretsdom fastslået, at det efter sammenhængen med EBL § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af EBL § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. SKM2006.438.SKAT og Ligningsvejledningen 2006-4, afsnit E.J.2.8.

Følgende betingelser skal være opfyldt på aftaletidspunktet, for at overdragelsen af en fast ejendom kan anses for sket i en ekspropriationssituation:

  1. Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål. 

På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal foreligge ekspropriationsrealitet. 

SKAT har forgæves anmodet rådgiver for A og B indsende dokumentation for, at kommunalbestyrelsen i X Kommune har truffet afgørelse om, at kommunen vil ekspropriere den pågældende ejendom, såfremt det ikke var muligt at indgå en frivillig aftale om salg, samt indsende kopi af lokalplan.

Da rådgiver ikke har besvaret SKATs henvendelser, indstilles det, at anmodningen om bindende svar afvises, idet spørgsmålet ikke kan besvares med fornøden sikkerhed, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.