Dato for udgivelse
21 mar 2007 09:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 mar 2007 13:08
SKM-nummer
SKM2007.216.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, B-2552-05
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Maskeret, udbytte, interesseforbundne, parter
Resumé

Skatteministeriet frifundet i en sag, hvor der var sket en overdragelse af en bil mellem interesseforbundne parter til en pris, som skattemyndighederne efterfølgende forhøjede skønsmæssigt. Sagsøgeren købte i sagen en bil af sit eget selskab for kr. 205.000. Navnlig henset til, at samme bil 11 måneder tidligere var blevet erhvervet af selskabet til en pris, der var markant højere, og, at myndighedernes skøn havde taget udgangspunkt i oplysningerne i DAFs brugtbilkatalog, var der ikke grundlag for at tilsidesætte myndighedernes skønsmæssigt fastsatte handelsværdi.

Reference(r)

Ligningsloven § 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 S.F.2.3.6
Redaktionelle noter
Sagen er anket til Højesteret

Parter

H1 A/S
(advokat Jesper Brøting)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke v/advokatfuldmægtig Thomas Thorup Larsen).

Afsagt af landsdommerne

Poul Hansen, Elisabeth Mejnertz.og Helle Krogh (kst.)

Denne sag, der er anlagt den 18. november 2005, drejer sig om den skattemæssige værdiansættelse af en personbil i forbindelse med salg mellem de interesseforbundne parter, H1 A/S (herefter selskabet) som sælger og selskabets direktør og eneaktionær, A, som køber.

Landsskatteretten har den 19. august 2005 afsagt kendelse om selskabets skatteansættelse i indkomståret 2001 vedrørende blandt andet dette spørgsmål. Det hedder herom:

"...

Klagen vedrører... tab ved salg af bil til hovedaktionær...

Sagens generelle oplysninger H1 A/S (herefter selskabet) fungerer som konsulentfirma. A er selskabets direktør og eneaktionær. Selskabets bestyrelse består af A, hans hustru BA og TJ.

Selskabet har kalenderåret som indkomstår.

1. juli 2001 er selskabets kontrakt med ... udløbet, og der er herefter ikke nogen erhvervsaktivitet i selskabet.

...

Ad spørgsmålet om prisansættelse af bil ved salg til hovedaktionæren

Sagens oplysninger

Selskabet har 28. juli 2000 anskaffet en BMW ... i årgang 1993, der har kørt 158.000 km for 240.000 kr. og den 17. august 2000 anskaffet en BMW ... i årgang 1994, der har kørt 82.000 km, for 473.000 kr.

Begge biler er solgt igen i 2001. BMW ... i, årgang 1993, er afstået til NL for 170.000 kr., mens BMW ... i, årgang 1994 er solgt til hovedaktionæren for 205.000 kr.

BMW ... i, årgang 1994, er blevet vurderet den 30. juli 2001 af NL. På baggrund af en ubeset vurdering og under forudsætning af, at bilen har kørt 111.000 km, har han vurderet prisen til 210.000 kr. Samme dato har G2, vurderet bilen til at være 200.000 kr. værd under forudsætning af, at den har kørt 112.000 km.

Ved hovedaktionærens køb af bilen er overtagelsessummen ansat til 205.000 kr., som er middelprisen mellem de to vurderinger, og på grundlag af, at bilen har kørt 111.715 km.

Disse to handler har medført et skattemæssigt tab på 32.813 kr. på afskrivningssaldoen, hvilket selskabet har fratrukket ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Tabet er opgjort som følger

 

Skattemæssig saldo pr. 1.januar 2001

407.813 kr.

Afgang i 2001

BMW i, ..., årgang 1994

205.000 kr.

 

BMW i, ..., årgang 1993

170.000 kr.

 

Samlet afgang i 2001

375.000 kr.

Tab fradraget i henhold til afskrivningslovens § 5 A

 

32.813 kr.

Differencen mellem den aftalte overdragelsespris og den af den kommunale skattemyndighed ansatte overdragelsespris, 115.000 kr., er anset for maskeret udlodning til hovedaktionæren.

Den kommunale skattemyndigheds afgørelse

Afskrivningssaldoen pr. 31. december 2001 er korrigeret til - 82.187, hvorfor selvangivet tab på afskrivningssaldoen med 32.813 kr. ikke er godkendt. Den fremkomne negative anskaffelsessum på 82.187 kr. kan modregnes/indtægtsføres ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2002.

Korrektionen af saldoen fremkommer ved korrektion af afståelsessummen for selskabets bil BMW ... i, årgang 1994, der er solgt til hovedaktionæren.

Ifølge DAF udgør den gennemsnitlige handelspris ved 125.000 km. 390.000 kr. Kørte km forskelligt fra 125.000 korrigeres med 1,37 kr. pr. km. Ud fra DAF kan en handelspris herefter udregnes til 320.000 kr., der er opgjort således:

Listepris med 125.000 km

390.000 kr.

+ 13.285 km af 1,37 kr., afrundet

 18.000 kr.

 

418.000 kr.

Forhandleravance

-98.000 kr.

Handelspris

320.000 kr.

I forbindelse med sagens behandling ved Landsskatteretten har den kommunale skattemyndighed indstillet, at ansættelsen korrigeres for regnefejlen ved at forhandleravancen ansættes til 88.000, svarende til en avance på 21,5 %, således at overdragelsesprisen på 320.000 kr. fastholdes.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har nedlagt påstand om godkendelse af den aftalte overdragelsespris for bilen, og dermed godkendelse af det selvangivne tab med 32.813 kr.

Til støtte herfor har repræsentanten bl.a. anført, at i forbindelse med overdragelsen fra selskabet til hovedaktionæren blev den pågældende personbil vurderet af to uafhængige forhandlere til henholdsvis 210.000 kr. og 200.000 kr. Overdragelsen blev foretaget til middelværdien heraf, 205.000 kr. I forbindelse med skattesagen er vurderingen blevet bekræftet af de pågældende forhandlere, ligesom der er fremskaffet vurdering af 1. august 2001 fra Autocom, der udviser en værdi på 243.053 kr. I denne vurdering er der fratrukket udgifter til mekanisk reparation på 44.420 kr. Der henvises til vedlagte beskrivelse og dokumentation.

DAF's brugtvognskatalog er lagt til grund for skatteforvaltningens værdiansættelse af bilen. Skatteforvaltningen er på denne baggrund nået frem til en salgspris på 408.000 kr. (korrigeret for regnefejl på 10.000 kr.) Denne værdi er imidlertid stort set i overensstemmelse med salgsprisen vurderet af Autocom, nemlig 4000.034 kr. [rettelig: 400.034 kr.] For at nå frem til indkøbsprisen fratrækker skatteforvaltningen en forhandleravance på 98.000 kr. og når dermed frem til en indkøbspris på 310.000 kr. Skatteforvaltningen bemærker på side 15 i sagsfremstillingen, at forhandleravancen opgjort af Autocom er betydeligt lavere de 98.000 kr., hvilket så tilsyneladende skulle betyde, at skatteforvaltningens værdiansættelse i hvert fald ikke er for høj?

Repræsentanten anfægter, at Autocoms forhandleravance er betydeligt lavere end de 98.000 kr., idet det ikke er to sammenlignelige størrelser. Autocoms forskel mellem indkøbs- og udsalgspris er opgjort mere specificeret og består således af reparationer, lagerdage, renteudgifter, forskelsmoms og forhandleravance. Skatteforvaltningens "forhandleravance" må også indeholde disse poster og er derfor ikke væsentligt højere end Autocoms.

Når en forhandler skal vurdere indkøbsprisen på en bil, er det af stor betydning for vurderingen, hvor lang tid bilen skal stå på lagere, specielt i et faldende marked som her, hvilke reparationer, der skal udføres, og ikke mindst forrentningen af bilen. Disse udgifter har derfor stor betydning for værdiansættelsen. De anførte mekaniske reparationer er ikke foretaget af hovedaktionæren, idet ulempen ikke har stået mål med prisen. Men skulle bilen have været solgt til tredjemand, havde en sådan reparation været nødvendig for at kunne få udsalgsprisen, alternativt ville det betyde et væsentligt afslag i udsalgsprisen.

Hovedaktionæren har tidligere tilkendegivet overfor den kommunale skattemyndighed, at han er indstillet på at indgå et forlig med hensyn til værdiansættelsen af bilen. En pris mellem den oprindelige vurdering på 205.000 kr. og Autocoms vurdering på 243.053 kr. vil derfor kunne accepteres.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Værdien af den omhandlede bil må fastsættes med udgangspunkt i den pris, selskabet kunne forvente at opnå ved salg til en uafhængig trediemand på overdragelsestidspunktet, hvorfor den af selskabet ensidigt indhentede udtalelse ikke kan tillægges afgørende vægt. Under hensyn til de ovenfor nævnte oplysninger om prisen i henhold til Dansk Automobilforenings brugtbilskatalog fratrukket klargøringsomkostninger og avance, finder retten ikke grundlag for at tilsidesætte det af den kommunale skattemyndighed udøvede skøn over handelsværdien af den omhandlede bil til 320.000 kr.

Eftersom der herefter ikke er noget tab på driftsmiddelkontoen, som kan fratrækkes i henhold til afskrivningslovens § 5 A, stadfæstes den påklagede ansættelse herefter på dette punkt.

..."

Påstande

Sagsøgeren, H1 A/S, har principalt påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at den af selskabet foretagne værdiansættelse godkendes, subsidiært at ansættelsen af selskabets indkomst i indkomståret 2001 hjemvises til fornyet behandling ved ligningsmyndighederne.

Skatteministeriet har påstået frifindelse, subsidiært hjemvisning i overensstemmelse med selskabets subsidiære påstand.

Sagsfremstilling

Af bilens stamdata autokort, dateret 18. december 2006 og efter det oplyste udstedt af SP, som solgte bilen til selskabet, fremgår, at bilen ved selskabets køb den 15. august 2000 havde kørt 99.000 km, at købsprisen var 465.000 kr., og at bilen var forsynet med automatgear og udstyr bestående af fjernbetjent centrallås, ABS bremser, tågelygter, klimaanlæg, el-ruder, multifunktionelt rat, elspejle, armlæn, servostyring, 4, nakkestøtter, alu-fælge, dobbelt airbag, træinteriør og multi CD. Det er oplyst, at bilen herudover blev forsynet med el-sæder, hvorefter købsprisen blev 473.000 kr.

Af salgsaftalen af 1. august 2001 mellem selskabet og A fremgår bl.a.

"...

Det er aftalt at H1 A/S betaler for det nødvendige eftersyn. PH A/S betaler også for evt. fejl, der skal rettes i forbindelse med dette eftersyn."

Det fremgår af D. A. F. Brugtbilkatalog, at brugtbilkataloget udgives af Danmarks Automobilforhandler Forening (herefter D. A. F.), som arbejder for at samle forhandlere af nye biler og varetage deres interesser samt beskæftiger sig med opgaver af almen betydning for medlemmerne og bilbranchen. Kataloget, der udgives kvartalsvis, indeholder blandt andet orienterende salgspriser på brugte person- og varebiler. Om brugtbilkatalogets markedspriser er der bl.a. anført følgende:

"...

De anførte priser er baseret på biler, der i de forløbne år har været i privateje, og som har været vedligeholdt på normal måde. I praksis betyder det, at brugtbilkataloget vil være vejledende, men at den endelige pris fastsættes ved en konkret vurdering.

En sådan vurdering kan umiddelbart begrunde et fradrag, eksempelvis som følge af følgende forhold:

 -

bilen har ikke været vedligeholdt i henhold til servicehæfte (servicehæfte mangler)

 -

bilen har været genopbygget efter en større karroseriskade

 -

bilen har været mangelfuldt vedligeholdt, eksempelvis i form af vask, undervognsvask, manglende indsats mod rust og tæring m.v.

 -

bilen har afvigende km tal i forhold til betingelsen for prisansættelse i kataloget.

 

Den anførte markedspris omfatter det "standardkøretøj" med det standardudstyr, som den var forsynet med ved leveringen fra ny. Tillæg til de anførte priser kan forventes, eksempelvis ved:

 -

ekstraordinær god vedligeholdelse af såvel motor som lak m.v.

 -

senere montering af ekstraudstyr

 -

liebhaveri

...

Katalogets anvendelse

Udsalgsprisen for den konkrete bil

De i kataloget anførte priser angiver den gennemsnitlige opnåelige forhandlerudsalgspris ved kontantsalg til forbruger for biler i normalt vedligeholdt og salgsklargjort stand. Den konkrete bils udsalgspris afhænger således dels af katalogets gennemsnitlige pris, og dels af den konkrete vurdering, foretaget af automobilforhandleren.

Forhandlerens indkøbspris

Naturligvis kan automobilforhandleren ikke uden videre købe (indbytte) bilen til den kontante udsalgspris. Der må igen en konkret vurdering til. I denne indgår såvel beregnet istandsættelse som et serviceeftersyn, eventuelle udskiftninger og administrationsomkostninger, samt moms af det udførte arbejde og fortjeneste.

..."

KP fra G1 Biler har i et brev af 13. november 2003 bekræftet, at bilen "har haft i de seneste 2-3 år en skurende lyd. Denne lyd fremkommer ved ca. 1.000 omdrejninger i lavt gear, fortrinsvis kun når det er varmt og tørt i vejret." Han har skønnet, at lyden stammer fra gearkassen, og at en udskiftning af gearkassen vil koste ca. 38.000 kr.

G2 A/S har den 24. november 2003 fremsendt et tilbud på 14.675 kr. incl. moms for udskiftning af bilens højre sidespejl, frontruden og bundmåtten i bag.

G3 har ved telefax af 24. november 2003 til A oplyst, at prisen for en undervognsbehandling af bilen udgør 2.850 kr. incl. moms.

Selskabets revisor, DG, har på databasen Autocom lavet følgende prisberegning, der angiveligt er udskrevet den 1. august 2001:

"...

Nypris 1995                                             

     

kr.   

   1.147.998

Extra udstyr, tillæg

     

kr.

0

Farve tillæg

     

kr.

10.000

Leveringsdato

01/08/2001

   

Km på everingsdato                                

112.000

 

Autocom vurdering

 

Udsalgspris uden levr. omkost.

                       

kr.

400.034

 

Omkostninger

Malerarbejde, 0 felter

     

kr.

0

Mekaniske reparationer

     

kr.

44.420

Dæk

     

kr.

0

Opretning & rustarbejde

     

kr.

0

Glasarbejde

     

kr.

0

Polering

     

kr.

1.000

Indvendig rensning

     

kr.

500

Afleveringseftersyn

     

kr.

1.500

Dage til klargøring

7

 

dage  

kr.

1.443

Prisfald i lagerperiode

180

 

dage

kr.

37.114

Renteudgifter (7,0%)

187

 

dage

kr.

14.607

Forskelsmoms 25%

     

kr.

  25.146

Bilens afhentningspris

     

kr.

274.304

Salgsavance

     

kr.

25.001

Salgsavancemoms 25%

     

kr.

   6.250

Bilens indkøbspris

     

kr.

243.053

..."

Advokat Jesper Brøting har efter aftale med Kammeradvokaten under sagen rettet henvendelse til D.A.F., der i brev af 27. marts 2006 har oplyst, at den pågældende biltype ikke er prisfastsat i brugtbilkataloget i 2001.

Det fremgår af brev af 6. april 2006 fra D. A. F., at foreningen ud fra annoncer på biltorvet.dk i årene 2001 og 2002 for tilsvarende modeller årgang 1994 og 1995 har ansat prisen pr. 1. august 2001 for biltypen til en forhandlerudsalgspris på ca. 350.000 kr. under forudsætning af perfekt stand i forhold til alder og kilometerstand. Af annoncesøgningen på biltorvet.dk fremgår bl.a. to annoncer fra april og oktober 2002 med tilsvarende modeller årgang 1994 med automatgear; den ene med en kilometerstand på 235.000 til en annonceret pris på 339.900 kr. og den anden med en kilometerstand på 147.000 til en annonceret pris på 349.900 kr. D. A. F. har ansat forhandlerindkøbsprisen til ca. 300.000 kr. og har anført, at prisen er baseret på gennemsnitbetragtninger, da bilen er særdeles speciel. Der er derfor tale om liebhaveri, hvorfor der typisk forekommer udsving i udsalgspriserne.

Om forskellen mellem den ansatte pris på 350.000 kr. og den i brugtbilkataloget pr. 1. august 2001 anførte pris på 390.000 kr. for en identisk bil med manuelt gear, har D. A. F. i brev af 18. oktober 2006 blandt andet oplyst, at katalogprisen alene er vejledende, hvorfor der i forhold til aktuelle salgspriser eller andre kvalificerede vurderinger, herunder vurderingen i denne sag, kan være afvigelser i begge retninger af større eller mindre omfang. Differencen mellem udsalgs- og indkøbsprisen udgør klargøringsudgifter (mekanisk arbejde, malerarbejde, pladearbejde, dæk, glas, polering, indvendig klargøring, service), salgsomkostninger (fællesomkostninger, garanti m.m.), avance (ca. 5 % af bilens udsalgspris) samt moms af det samlede beløb.

Rigspolitiet, Centralregisteret for motorkøretøjer, har ved brev af 6. september 2006 oplyst, at der den 6. september 2006 var indregistreret 10 køretøjer i Danmark af den pågældende model og årgang.

Forklaringer

A har forklaret, at selskabets aktiviteter indtil den 1. juli 2001 bestod i en 3-årig kontrakt med et firma med henblik på at sælge og servicere maskiner. Herefter har selskabet alene beskæftiget sig med formueforvaltning. Han gik på efterløn 1. august 2001. Han har haft fri bil i selskabet. Selskabets to biler skulle begge sælges, og han ville gerne beholde den ene, hvis han økonomisk kunne magte det. Han ville helst beholde 1994-modellen. Han ringede til selskabets revisor, DG, idet han var klar over, at han skulle være særlig agtpågivende i relation til det skattemæssige, når han skulle handle med sit eget selskab. Revisoren sagde, at han skulle indhente en pris hos en anerkendt forhandler. Han valgte de to største BMW forhandlere, G2 A/S, som han aldrig havde handlet med, og NL, som han havde handlet med tidligere. G2 A/S prissatte kun 1994-modellen. Han kørte ned til G2 A/S i bilen og fortalte sælgeren, at han skulle stoppe med sit firma, som derfor skulle sælge de to biler, hvoraf han gerne selv ville købe den ene. G2 A/S virkede slet ikke interesseret i 1993-modellen. Han er i tvivl, om han oplyste om den skurrende lyd fra gearkassen, men han fortalte om spejlet og forruden. Sælgeren beså herefter bilen, men var ikke ude at køre i den. NL så kun 1993-modellen, men fik de samme oplysninger som G2 A/S om 1994-modellen. Han er sikker på, at han oplyste NL om gearkassen. 1993-modellen blev solgt til NL for 170.000 kr. Han ville aldrig have købt bilen for 320.000 kr. Han tror, at selskabet betalte 50.000 for meget for bilen i 2000. Han har stadig bilen og har ikke fået den repareret.

KP har forklaret vedrørende brevet af 13. november 2003 fra G1 Biler, at han så bilen første gang kort efter selskabets køb af bilen. Han har tidligere i 25 år været ansat hos BMW. Han konstaterede under en prøvekørsel, at der ved langsom kørsel var en metallisk skurrende lyd, formentlig fra gearkassen. Han mener, at han sagde til A, at der var 5 - 10.000 km tilbage i gearkassen. A blev ked af det, fordi der var tale om en dyr reparation, men gearkassen blev ikke udskiftet.

JL har forklaret vedrørende vurderingen fra G2 A/S, at dette selskab er autoriseret forhandler af BMW og Jaguar. I 2001 var han ansat som indkøber og sælger og solgte ca. 150 - 200 biler om året. Han så på bilen og vurderede chancerne for et videresalg. På det tidspunkt var bilen svær at omsætte i Danmark, fordi den har en 3-liters motor, som er for svag til bilen. Desuden var der et vigende salg af BMW både i år 2000 og år 2001, og man risikerede derfor lagerdage på 1 til 2 år. Han var derfor nødt til at beregne en rimelig god avance til G2. Han har ikke brugt D. A. F. kataloget siden 1999, fordi kataloget efter hans opfattelse ikke er en god rettesnor ved salg af specielle biltyper.

Procedure

Selskabet har til støtte for sine påstande gjort gældende, at skattemyndighedernes skøn er udøvet på et fejlagtigt grundlag, idet skattemyndighederne alene har lagt vægt på en pris i D. A. F.'s brugtbilkatalog, der vedrører en bil med manuelt gear. Dette må som minimum føre til, at den subsidiære påstand tages til følge. Usikkerheden forstærkes af, at der er tale om en liebhaverbil, og D. A. F.'s prisoplysninger forudsætter, at bilen er i perfekt stand, hvilket ikke var tilfældet, idet det ved KPs vidneforklaring er godtgjort, at der var problemer med gearkassen, hvilket skattemyndighederne således ikke har taget højde for. Brugtbilkataloget er udgivet af D. A. F., der varetager forhandlernes interesser, hvorfor priserne i kataloget er udtryk for et partsindlæg og snarere er vurderet for højt end for lavt.

Selskabet har endvidere gjort gældende, at det af skattemyndighederne udøvede skøn har ført til et åbenbart urimeligt resultat for selskabet, idet værdien af bilen rettelig burde ansættes svarende til den pris, der kunne opnås ved salg til en forhandler og således uden avance og klargøringsudgifter.

Skatteministeriet har gjort gældende, at selskabet ikke har bevist, at skattemyndighedernes skøn er udøvet på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag eller har ført til et åbenbart urimeligt resultat, hvorfor skønnet ikke skal tilsidesættes.

Skatteministeriet har henvist til, at der ikke er belæg for at antage, at en bil med automatgear skal prissættes lavere end en tilsvarende bil uden automatgear. Forhandleravancen skal efter praksis ikke fratrækkes ved salg mellem interesseforbundne parter. Den af skattemyndighederne ansatte pris på 320.000 kr., der er prisen i D. A. F.'s brugtbilskatalog efter fradrag af en forhandleravance på 88.000 kr., er desuden rimelig sammenholdt med D. A. F. 's annoncesøgning på biltorvet.dk, der viste to biler med automatgear af samme model og årgang som den omhandlede bil, som begge havde kørt flere kilometer end selskabets. Disse biler blev i 2002 annonceret til salg for priser, der var højere end 320.000 kr. Hertil kommer, at H1 A/S ifølge overdragelsesaftalen skulle afholde omkostningerne til eftersyn og reparation. Endvidere har selskabet ikke godtgjort, at bilen havde værdiforringende skader på overdragelsestidspunktet. Endelig er skønnet rimeligt i forhold til, at selskabet mindre end et år tidligere anskaffede bilen for 473.000 kr.

Landsrettens begrundelse og resultat

Overdragelsessummen for bilen er aftalt mellem interesseforbundne parter, og det følger derfor af ligningslovens § 2, at skattemyndighederne har været berettiget til at foretage et skøn over bilens handelsværdi mellem uafhængige parter.

Navnlig på baggrund af oplysningerne om selskabets købspris for bilen ca. 11 måneder forud for overdragelsen til A, oplysningerne i D. A. F.'s brugtbilskatalog og de øvrige prisoplysninger, der er indhentet, har selskabet ikke godtgjort, at skattemyndighedernes skønnede handelspris på 320.000 kr. er udøvet på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag, eller at skønnet har ført til et åbenbart urimeligt resultat. Der er derfor ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet.

Som følge heraf tages Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

H1 A/S skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med i alt 10.000 kr. Beløbet dækker Skatteministeriets udgifter til materialesamling samt passende udgifter til advokatbistand. Landsretten har lagt vægt på sagens værdi og udfald.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, H1 A/S, skal betale sagens omkostninger til Skatteministeriet med 10.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.