Dato for udgivelse
08 Mar 2007 09:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Feb 2007 14:24
SKM-nummer
SKM2007.176.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-033606
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arv og gaver
Resumé

Skatterådet har bekræftet, at selskabet X kan yde en gave, som tillægges grundkapitalen i Fonden, uden at dette får skattemæssige konsekvenser for hverken Fonden eller selskabet X's aktionærer.

Reference(r)

Statsskattelovens § 6, stk. 1 litra a
Ligningslovens § 8 A og 16 A
Fondsbeskatningslovens § 3, stk. 3

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 S.H.14.1.

Et selskab X, dettes aktionærer samt en fond forespurgte i et bindende svar, hvorvidt Selskabet X uden skattemæssige konsekvenser for Fonden og selskabets aktionærer kunne yde en gave til Fonden og tillagt fondens grundkapital?

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskab X påtænker inden for de nærmeste år at give op til 200 mio. kr. i gave til Fonden.

Gaverne påtænkes givet dels kontant og dels ved at selskabet vil overdrage et af selskabet ejet selskab, Selskab A, som en del af gaven.

Selskabet X er registreret som skattepligtig i medfør af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Fonden er registreret som omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Fonden er stiftet af et tredje selskab, Selskab Z.

I henhold til fondens fundats er fondens formål, at:

  • yde støtte - fortrinsvis af økonomisk art - til oprettelse eller drift af aktiviteter, der fremmer menneskers vel i fysisk og psykisk henseende, deres uddannelse og udfoldelse af kunst.
  • yde støtte til kirkeligt og humanitært arbejde, herunder til enkelt personer, som er nødstedte
  • yde støtte til turistmæssige formål

Ved opløsning af fonden skal fondens formue uddeles efter bestyrelsens skøn til formål, der er i overensstemmelse med de i vedtægterne nævnte formål.

Fonden er i dag omfattet af lov om fonde og visse foreninger og har et almennyttigt formål. Såfremt fonden som gave modtager aktier i selskab A og derved får bestemmende indflydelse i selskab A, vil fonden blive omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde.

XX er bestyrelsesmedlem i Fonden samt hovedaktionær i og medlem af bestyrelsen i Selskab X.

Gaven til Fonden vil blive udgiftsført i Selskabs X's regnskab og vil blive tillagt Fondens grundkapital.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmålet skal efter repræsentantens opfattelse besvares bekræftende.

Som begrundelse anfører repræsentanten følgende:

Da Fonden ikke kan tilgodese den personkreds, som er aktionærer i Selskab X og da Fonden har et formål, der er af almenvelgørende karakter, er det repræsentantens opfattelse, at gavedispositionerne ikke har skattemæssig virkning for Selskab X eller for aktionærerne i Selskab X.  

Til støtte for sin opfattelse henviser spørgers repræsentant til afgørelsen refereret i SKM2002.211.LR, hvor en hovedaktionær overdrog sit selskabs datterselskab vederlagsfrit til en almennyttig fond. Ligningsrådet fandt, at hovedaktionæren ikke var skattepligtig af dispositionen, idet fondens formål var af almenvelgørende karakter, og idet hovedaktionæren ikke antoges at have økonomiske og/ eller personlige interesser i overdragelsen. Der blev bl.a. henset til, at uddelinger fra fonden ikke kunne tilfalde bestemte persongrupper, og at hovedaktionæren gav både direkte og indirekte afkald på de overdragne aktier.

Endvidere henviser repræsentanten til TfS 2000.874 og TfS 1988.472, hvor hovedaktionærerne heller ikke blev beskattet af overdragelse til en fond. Hovedaktionærerne havde ikke en sådan direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i ydelsen af gaven, at denne skatteretligt kunne anses for ydet af dem personligt med den virkning, at der forelå maskeret udlodning.

Repræsentanten oplyser, at i den konkrete sag har aktionærerne i Selskab X ingen særlige rettigheder til uddelinger fra Fonden eller fortrinsret til at indtage bestemte stillinger m.v. Endvidere er den kreds af personer m.v., der kan komme i betragtning ved uddelinger fra fonden, afgrænset efter retningslinier med et objektivt præg, hvorfor fondens formål er af almenvelgørende karakter. Endelig giver aktionærerne ved overdragelsen af gaverne endeligt afkald herpå, hvorfor gaverne alene er i fondens interesse.

I relation til fondens skattemæssige forhold henviser repræsentanten til SKM2002.211.LR, hvoraf det fremgår, at fonden ansås for skattefri af overdragelsen i medfør af fondsbeskatningslovens § 3, stk. 3, idet det var afgørende, at aktierne tilfaldt fondens grundkapital og ikke kunne uddeles.

Det er spørgers og repræsentantens opfattelse, at Fonden ikke vil være skattepligtig af gaverne i medfør af reglerne i fondsbeskatningslovens § 3, stk. 3, idet beløbet skal tilgå fondens grundkapital, der kun kan anvendes til opfyldelse af fondens formålsparagraf ifølge fundatsen.

SKATs indstilling og begrundelse

De skattemæssige konsekvenser for Selskab X

Det er SKATs vurdering, at selskabets ydelse af en gave til Fonden ikke har skattemæssige konsekvenser for Selskab X.

Det bemærkes dog, at det i anmodningen anføres, at "gaven til Fonden vil blive udgiftsført i Selskab X's regnskab."

I medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a kan selskaber ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Selskabets ydelse af gaver til Fonden kan ikke anses for givet som led i selskabets erhvervsmæssige drift. Det er derfor SKATs vurdering, at selskabet ikke skattemæssigt kan fradrage de afholdte udgifter til gaver, som en driftsomkostning.

I medfør af ligningslovens § 8 A kan gaver, som det godtgøres, at giveren har ydet til foreninger, fonde m.v., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Fradragsretten indrømmes kun for gaver, som overstiger 500 kr. årligt og fradraget kan ikke udgøre mere end 6.600 kr. i 2006.

Fradraget efter ligningslovens § 8 A er dog betinget af at den pågældende fond er godkendt af SKAT i medfør af ligningslovens § 8 A for det pågældende år.

Fonden fremgår ikke umiddelbart af listen over godkendte fonde m.v. efter ligningslovens § 8 A. Skattemæssigt kan selskabet derfor ikke fradrage nogen del af den ydede gave i medfør af reglerne i ligningslovens § 8 A.

Det bemærkes, at SKAT ved nærværende svar ikke herved har taget stilling til, om der er selskabsretlige forhindringer for at give gaven, jf. f.eks. aktieselskabslovens § 114.

De skattemæssige konsekvenser for Selskab X's aktionærer

Vedr. TfS2000.874 VL

Vestre Landsret fastslog i afgørelsen, at værdien af et gældsbrev, som et selskab overdrog som gave til en af selskabet stiftet fond, ikke kunne anses som maskeret udlodning til hovedanpartshaveren.

Ved vurderingen lagde Landsretten vægt på, at fondens formål måtte anses for at være af almennyttig eller almenvelgørende karakter og at anpartsselskabets gave til fonden, som sådan var omfattet af § 83 i den dagældende anpartsselskabslov.

Ved vurderingen blev der endvidere lagt vægt på, at hovedanpartshaveren ikke havde, hverken en direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i ydelsen af gaven.

Vedr. SKM2002.211.LR

Sagen angik et selskab, som overførte samtlige af sine aktier i et datterselskab til en fond.

Ligningsrådet svarende i den konkrete sag, at der var rådets opfattelse, at hovedaktionæren ikke ville blive beskattet af en vederlagsfri overførsel af samtlige aktier i driftsselskaber fra moderselskabet til en fond, når fondens formål er almenvelgørende/ almennyttigt og når hovedaktionæren måtte antages ikke at have økonomiske eller personlige interesser i overdragelsen af datterselskabet til fonden.

Vedr. SKM2005.129.LSR

Sagen angik et selskab, som havde ydet gaver til KFUK Reden og Sathya Sai Baba Landsforeningen, som begge var godkendt efter ligningslovens § 8 A. Østre Landsret fastslog, at selskabet var berettiget til fradrag for gavebeløbende inden for 5.000 kr's grænsen. Beløb ydet ud over denne grænse, ansås vedrørende denne ene af gavemodtagerne for maskeret udlodning til hovedaktionæren, idet beløbene til denne gavemodtager ansås for ydet ud fra hovedaktionærens personlige ideelle interesse.

Vedr. SKM2006.189.ØLR

Sagen angik, hvorvidt pengegaver, der var ydet af et anpartsselskab, skulle anses for udlodning til hovedanpartshaveren i medfør af ligningslovens § 16 A.

Gaverne blev ydet til Det Islamiske Forbund i Danmark og en række organisationer i Pakistan og Danmark som yder understøttelse til studerende i Pakistan og nødlidende i Afrika, ligesom gaverne er ydet som støtte til en muslimsk privatskole i Danmark og støtte til foreninger, som arrangerer pilgrimsrejser til Mekka.

Landsretten fandt, at gaverne ikke blev givet som led i selskabets erhvervsmæssige virksomhed.

Af Landsrettens begrundelse fremgår, at der er lagt vægt på, at det ikke er godtgjort, at modtagerne var almennyttige eller almenvelgørende foreninger.

Af dommen, fremgår, at der ved vurderingen er lagt vægt på, at gaverne faldt uden for det område, som efter administrativ praksis er undtaget fra beskatning som maskeret udlodning

På baggrund af ovenstående afgørelser skal det i relation til de skattemæssige konsekvenser for selskabets aktionærer, vurderes om:

  • Den modtagne fonds formål er af almenvelgørende eller på anden måde almennyttig karakter
  • Hovedaktionærernes/ aktionærernes har en direkte eller indirekte økonomisk eller personlig interesse i ydelsen af gaven.

Ud fra det i fundatsens beskrevne formål er det SKATs vurdering, at Fondens formål hovedsagelig er af almennyttig/ almenvelgørende karakter.

Af vedtægterne fremgår, at der ikke er tillagt stifterne, bestyrelsen eller selskabets hovedaktionærer samt disse efterkommere særlige rettigheder eller fordele.

Af vedtægterne samt fondens seneste årsregnskab kan det ligeledes konstateres, at flertallet af bestyrelsen består af personer, som ikke er i familie med selskabets hovedaktionær.

Endelige fremgår det at fondens midler i tilfælde af opløsning ikke kan tilbagebetales til stifteren, til gaveydere eller til andre selskaber, men skal anvendes til formålet.

Der er således ikke tillagt fondens stifter eller selskabets hovedaktionærer særlige rettigheder.

Ud fra det af selskabets repræsentant oplyste samt på baggrund af ovenstående er det SKATs vurdering, at gaven ikke ydes som konsekvens af hovedaktionærernes/ aktionærernes direkte eller indirekte økonomiske eller personlige interesse.

Det er derfor SKATs opfattelse, at Selskab X's ydelse af en gave til fonden ikke vil have/ få skattemæssige konsekvenser for selskabets hovedaktionærer.

De skattemæssige konsekvenser for Fonden

En gave kan tilfalde en fond enten ved stiftelsen af fonden eller ved en senere disposition.

I lighed med aktieselskaber er fonde som udgangspunkt skattepligtige af gaver.

Fondsbeskatningslovens § 3, stk. 3 indeholder dog regler om fritagelse for beskatning.

Efter fondsbeskatningslovens § 3, stk. 3, er ikke-familiefonde kun skattepligtige af gaver, som er bestemt til uddeling.

Gaver, der ikke kan anvendes til uddeling - dvs. som tilfalder grundkapitalen (den bundne kapital) - skal fonden således ikke medregne til den skattepligtige indkomst.

Generelt er fonde således ikke skattepligtige af de gaver, som ydes ved stiftelsen af fonde.

Såfremt gaven tilfalder grundkapitalen (den bundne kapital), og det i vedtægten er bestemt, at kapitalen i løbet af et nærmere fastsat tidsrum skal anvendes til uddeling, medregnes gaven dog til den skattepligtige indkomst.

Spørgers repræsentant har oplyst, at såvel den kontante del af en eventuel gave, som den del af gaven, der ydes i form af aktier vil blive tillagt fondens bundne kapital.

Det er derfor SKATs vurdering, at fonden ikke vil skulle medregne den modtagne gave ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

SKATs konklusion og indstilling:

På baggrund af ovenstående indstiller SKAT, at Selskab X kan yde en gave til Fonden uden skattemæssige konsekvenser for hverken Selskab X, Aktionærerne i Selskabs X eller Fonden.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet har tiltrådt SKATs indstilling med den af SKAT anførte begrundelse.