Dato for udgivelse
05 Mar 2007 11:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Feb 2007 10:51
SKM-nummer
SKM2007.164.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1842-0789
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsværdiskat
Emneord
Ejendomsværdiskat, forskudt indkomstår, pensionist, nedslag
Resumé

Klager havde bagudforskudt indkomstår, således at indkomståret 2004 gik fra 1. juli 2003 til 30. juni 2004. Klager var født 15. juli 1937, således at klager fyldte 67 år i kalender året 2004. Klager fandtes at være berettiget til nedslag efter ejendomsværdiskatteloven § 8 for indkomståret 2004, idet § 8, stk. 1 skulle forstås som tidligere ligningslov § 15 E, stk. 3.

Reference(r)
Ejendomsværdiskatteloven § 4, stk. 2
Ejendomsværdiskatteloven § 4, stk. 3
Ejendomsværdiskatteloven § 8, stk. 1
Ejendomsværdislatteloven § 15

Klagen vedrører ret til nedslag efter ejendomsværdiskattelovens § 8. Forskudt indkomstår.

Landsskatterettens afgørelse

Ejendomsværdiskat

Klageren er ikke anset berettiget til nedslag efter ejendomsværdiskattelovens § 8.

Landsskatteretten finder at klageren er berettiget til nedslag efter ejendomsværdiskattelovens § 8.

Sagens oplysninger

Klageren er ejer af en ejendom. Ejerboligvurderingen pr. 1. oktober 2004 var ansat til 1.022.000 kr. Klageren har bagudforskudt indkomstår. Klagerens indkomstår går fra 1. juli til 30. juni. Klageren er født den 15. juli 1937.

Skattecenterets afgørelse

Skattecenteret har ikke beregnet nedslag efter ejendomsværdiskattelovens § 8 for klageren.

Til støtte for afgørelsen har skattecenteret anført, at ifølge kildeskattelovens § 90 ansættes den skattepligtige indkomst for et givent indkomstår efter de regler, der gælder for det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for. Indkomståret vedrører perioden 1. juli 2003 til 30. juni 2004 og træder i stedet for kalenderåret 2004. Det fremgår ikke særskilt af ejendomsværdiskatteloven, hvorledes personer med forskudt indkomstår skal beskattes. Da klageren ikke er fyldt 67 år inden det forskudte indkomstårs udløb den 30. juni 2004, opfylder hun ikke betingelserne for at få pensionistnedslag, jf. ejendomsværdiskattelovens § 8.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har fremsat påstand om, at klageren er berettiget til nedslag efter ejendomsværdiskattelovens § 8.

Til støtte for påstanden har repræsentanten anført, at det fremgår af ejendomsværdiskattelovens § 8, stk. 1 og 3, at hvis den skattepligtige eller dennes samlevende ægtefælle inden udgangen af indkomståret er fyldt 65 år (67 år), nedsættes den beregnede ejendomsværdiskat med et beløb svarende til 4 promille af beregningsafkastet. Det fremgår ikke af lovteksten, hvorledes nedslaget beregnes, såfremt der er forskudt indkomstår. Før vedtagelsen af ejendomsværdiskatteloven blev boligbeskatningen reguleret af reglerne i ligningslovens § 15E ff. De tidligere bestemmelser i ligningslovens § 15 E og 15I,definerede heller ikke, hvordan der skulle forholdes med pensionistnedslaget og forskudt indkomstår. I cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 pkt. 10.4.1. Vedrørende ligningslovens § 15E og 15I står: "For den skattepligtige med forskudt indkomstår anvendes denne lempeligere lejeværdiberegning, hvis aldersbetingelsen er opfyldt inden udløbet af det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for." Cirkulæret er ikke efterfølgende ophævet, hvorfor det stadig må være gældende. Derfor bør den tidligere fortolkning også kunne finde anvendelse ved beregning af ejendomsværdiskat for forskudte indkomstår.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af ejendomsværdiskattelovens § 8, stk. 1, at hvis den skattepligtige eller den med denne samlevende ægtefælle inden udgangen af indkomståret er fyldt 67 (65) år, nedsættes den beregnede ejendomsværdiskat med et beløb svarende til 4 promille af beregningsgrundlaget efter § 4, stk. 2 og 3.

Ejendomsværdiskatteloven blev vedtaget i 1998 og har virkning fra indkomståret 2000. I henhold til forarbejderne til loven afløser denne de hidtidige bestemmelser i ligningslovens § § 15 B-I om lejeværdibeskatning efter procentreglerne. Det anføres i forarbejderne endvidere, at selv om ejendomsværdiskatten ikke er en indkomstskat, har  den på nogle punkter ligheder med lejeværdien opgjort efter ligningslovens § 15 B-I. I tilfælde, hvor dette er tilfældet, bemærkes det, at det ikke er hensigten at ændre den praksis, som har udviklet sig. Der henvises herved til ligningsvejledningen for 1997.

Det fremgik af den tidligere bestemmelse i ligningslovens § 15 B, stk. 3, at nedsat lejeværdi anvendes, hvis den skattepligtige eller den med denne samlevende ægtefælle inden udgangen af indkomståret er fyldt 67 år. I cirkulære nr. 72 af 17, april 1996 pkt. 10.4.1. præciseres det, at for skattepligtige med forskudt indkomstår anvendes den lempeligere lejeværdiberegning, hvis aldersbetingelsen er opfyldt inden det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Dette fremgik endvidere af ligningsvejledningen for 1997, LV 1997 A.D.3.

Ordlyden af ejendomsværdilovens § 8, stk. 1, og tidligere ligningslovs § 15 E, stk. 3, er således sammenfaldende på det omstridte punkt. Praksis efter den tidligere gældende regel i ligningsloven var helt fast, og der er efter rettens opfattelse intet i forarbejdeme der tilsiger, at denne praksis skulle være forladt med den nye bestemmelse. Reglen i ejendomsværdiskattelovens § 8, stk. 1, må derfor omfatte den samme personkreds, som var omfattet af tidligere ligningslovs § 15 E, stk. 3.

Henvisningen i ejendomsværdiskattelovens § 15 til kildeskattelovens bestemmelser om indkomstår, forfaldstidspunkt, forrentning, procenttillæg, opkrævning, hæftelse og inddrivelse af indkomstskat har ifølge forarbejderne det formål at overføre kildeskattelovens regler om opkrævning m.v. af indkomstskatter på ejendomsværdiskatten, der således vil blive omfattet af kildeskattelovens opkrævningssystem. Bestemmelsen var nødvendig, idet ejendomsværdiskatten ikke er en indkomstskat, jf. § 1, stk. 2. Myndighedernes henvisning hertil kan derfor ikke føre til et andet resultat.

Klageren kan således anvende ejendomsværdiskattelovens § 8 i indkomståret 2004.