Dato for udgivelse
31 jan 2003 11:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10. januar 2003
SKM-nummer
SKM2003.42.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
198/2001
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
A-skat, AM-bidrag, indeholdelsespligt, direktør, hovedaktionær, månedsløn, mellemregningskonto
Resumé

Direktør og eneanpartshaver var ifølge de af ham selv udarbejdede lønsedler blevet aflønnet i form af månedsløn. At lønnen var afregnet som månedsløn støttedes for 1996 også af, at der var en mellemregningskonto med direktøren, der var benævnt "løn indehaver". Under disse omstændigheder ansås løbende træk på mellemregningskonti som løn og ikke som hævdet af selskabet - som afdrag på et stiftertilgodehavende.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 63
Arbejdsmarkedsfondloven § 13
A-skattevejledningen 2001 G.6

Parter

H A/S
(advokat Niels Lyhne)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

Afsagt af højesteretsdommerne

Hermann, Hornslet, Poul Sørensen, Peter Blok og Lene Pagter Kristensen.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 6. afdeling den 5. april 2001.

Appellanten, H A/S, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, tilpligtes for perioden 1. februar 1996 til 31. december 1997 alene at være berettiget til at kræve renter efter kildeskattelovens § 63 og arbejdsmarkedsfondslovens § 13, stk. 6, for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag vedrørende lønudbetalinger til A i 1996 på kr. 12.000 og således, at der derfor sker hjemvisning til Told- og Skatteregionen. Subsidiært har H A/S påstået hjemvisning til Told- og Skatteregionen med henblik på fornyet opgørelse af det rentebeløb, som appellanten skal betale som følge af for sen indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag vedrørende As løn i det omfang, Højesteret måtte finde, at der i perioden 1. februar 1996 til 31. december 1997 før henholdsvis 31. december 1996 og 31. december 1997 er udbetalt løn ud over 12.000 kr. i 1996.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Der er til brug for Højesteret tilvejebragt yderligere oplysninger.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Højesterets bemærkninger

Af de grunde, der er anført af landsretten, og idet den for Højesteret fremlagte reviderede opgørelse af mellemregningskontoen ikke findes at kunne føre til et andet resultat, stadfæster Højesteret dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, H A/S, betale 20.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.