Dato for udgivelse
21 Feb 2007 11:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Feb 2007 10:52
SKM-nummer
SKM2007.131.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-032661
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Moms, formueforvaltning
Resumé
Sagen vedrører spørgsmålet om momsfrihed for visse finansielle ydelser. Det blev lagt til grund, at der skal lægges moms på administrationsydelser, der har karakter af egentlig formueforvaltning
Hjemmel
06-164136
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra e
Henvisning

Momsvejledningen 2007-1 D.11.11.8

Spørgsmål  

Er pengeinstitut NN momspligtig af honorar modtaget fra andet pengeinstitut for de nedenfor under faktiske forhold beskrevne administrationsydelser?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold  

Pengeinstitut NN har et system (PP), som IT-mæssigt varetages af QQ og som bruges af pengeinstitut NN. Systemet kan samle oplysninger fra diverse systemer såsom FED (depotbeholdninger), VPK (kurser m.m.) m.fl. Disse oplysninger bruger system PP til at kunne generere diverse rapporter om de enkelte kunders afkast på deres investeringer. Bankens brugere (rådgivere) kan trække rapporterne ud i et delsystem af system PP kaldet medarbejderportalen.

Andre pengeinstitutter er interesserede i at bruge systemet ligesom pengeinstitut NN´s brugere (medarbejderportalen). NN har derfor fået mulighed for at få adgang til andre pengeinstitutters data og depoter for at kunne varetage den daglige administration af systemet på pengeinstitutternes vegne.

NN vil fakturere de øvrige pengeinstitutter på to måder: Den ene måde er ved at opkræve et årligt gebyr pr. depot, som er tilmeldt administration i system PP. Den anden måde er timebaseret og opkræves for ekstra ydelser (relateret til depoterne i PP) og vil f.eks. bestå af tilretning af anskaffelseskurser på de papirer, som ligger i depotet.

Spørgsmålet er således, om pemgeinstitut NNer momspligtig af én eller begge af disse ydelser og derfor skal opkræve moms fra det andet pengeinstitut. 

SKATs indstilling og begrundelse

Efter det oplyste anvendes outputtet i PP-ystemets medarbejderportal i det øjemed at betjene bankkunderne med ydelser i relation til disses depoter med værdipapirer.

Det er SKAT s opfattelse, at disse ydelser er en forvaltning i forbindelse med værdipapirer (formueforvaltning), som der skal beregnes moms af.

SKAT henviser til momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e, der omhandler momsfrihed for visse finansielle transaktioner, dog ikke forvaring og forvaltning i forbindelse med værdipapirer.

§ 13, stk. 1, nr. 11, litra e er sålydende: "Transaktioner, herunder forhandlinger, med undtagelse af forvaring og forvaltning i forbindelse med værdipapirer, bortset fra varerepræsentativer og dokumenter, der giver bestemte rettigheder, herunder brugsrettigheder, over fast ejendom, samt andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en fast ejendom eller en del af en fast ejendom."

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet har på mødet den 20. februar 2007 tiltrådt SKATs indstilling