Dato for udgivelse
07 feb 2007 11:50
SKM-nummer
SKM2007.110.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-008261
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, regulering og efterangivelse
Emneord
Anmodning, ændring, beskatningstidspunkt, landbrugsstøtte, enkeltbetalingsordningen, tilbageførsel, genoptagelse
Resumé

I SKM2006.803.SR fandt Skatterådet, at modtagere af støtte efter enkeltbetalingsordningen, der først har fået meddelelse om tildeling af støtten for 2005 efter 31. december 2005, efter anmodning bør kunne vælge at blive beskattet af støtten i ansøgningsåret (2005).

Hermed offentliggøres retningslinier for behandlingen af sådanne anmodninger.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Retserhvervelsesprincippet

Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-1 E.A.3.1.1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-1 E.E.4.11

Som anført i SKM2006.803.SR, fandt Skatterådet, at der erhverves endelig ret til støtte efter enkeltbetalingsordningen på det tidspunkt, hvor afgørelsen herom meddeles til ansøgeren.

Skatterådet er imidlertid af den opfattelse, at modtagere af støtte efter enkeltbetalingsordningen, der først har fået meddelelse om afgørelsen efter 31. december 2005, efter anmodning bør kunne vælge at blive beskattet af støtten i ansøgningsåret (2005).

Skatterådet lagde herved afgørende vægt på, at

  • der er tale om en afgørelse fra en offentlig myndighed, der er forsinket af administrative årsager,
  • der er tale om en periodiske ydelse, dvs. en ydelse, der udbetales år for år og   
  • ydelsen klart vedrører et bestemt kalenderår.

Det betyder, at skatteydere som på grund af det offentliges administrative forsinkelser først har fået meddelelse om støttebeløbet for 2005 i 2006, men som ønsker denne medtaget ved indkomstopgørelsen for 2005, skal anmode skattecenteret om genoptagelse af skatteansættelsen. Er betingelserne i SKM2006.803.SR opfyldt, vil beløbet blive tilbageført til beskatning i 2005.

For senere indkomstår end indkomståret 2005, hvor meddelelse om støtten for pågældende støtteår først modtages året efter, skal der ved indgivelse af selvangivelsen tages stilling til, om støtten ønskes tilbageført til det år selvangivelsen vedrører. Hvis dette ønskes, sker det ved at beløbet medtages i selvangivelsen for det år støtten vedrører.

Hvis valget i selvangivelsen for pågældende indkomstår senere ønskes ændret, vil afgørelsen om genoptagelse ske efter de almindelige regler herom. Genoptagelse vil normalt ikke kunne påregnes i disse tilfælde.

I tilfælde hvor selvangivelsen for indkomståret 2006 er indgivet før offentliggørelsen af denne meddelelse, kan der ske tilbageførsel som beskrevet ovenfor for indkomståret 2005.