Dato for udgivelse
21 Feb 2007 10:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31. januar 2007
SKM-nummer
SKM2007.129.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, B-380-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Selvstændig, erhvervsdrivende, kaution, opfindervirksomhed, virksomhedsomdannelse, driftsomkostning
Resumé

I sagen havde sagsøgeren kautioneret for det af ham beherskede H1 International A/S som førte til et tab for sagsøgeren på kr. 587.000,-, da kautionen blev gjort gældende overfor sagsøgeren. H1 International A/S blev dannet ved en skattefri virksomhedsomdannelse, hvor sagsøgerens opfindervirksomhed blev indskudt.

Sagsøgeren gjorde gældende, at ejendomsretten til de opfindelser, som blev videreudviklet i aktieselskabet, tilhørte ham. Som følge deraf var der en sådan sammenhæng mellem kautionstabet og sagsøgerens opfindervirksomhed, at tabet var fradragsberettiget. Heroverfor var det fra Skatteministeriets side bestridt, at alene anvendelsesretten til opfindelserne og ikke også ejendomsretten til disse var indskudt i selskabet ved den skattefri virksomhedsomdannelse, samt subsidiært, at såfremt landsretten måtte finde, at ejendomsretten til opfindelserne var holdt uden for omdannelsen, havde sagsøgeren ikke godtgjort, at der var en sådan forbindelse mellem kautionsforpligtelserne og sagsøgerens indkomst, at tabet kunne fradrages i sagsøgerens skattepligtige indkomst som en driftsomkostning efter Statsskattelovens § 6 A.

Landsretten fandt, at sagsøgeren ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse havde bibeholdt ejendomsretten til opfindelserne, men fandt det ikke godtgjort, at der var en sådan sammenhæng mellem sikkerhedsstillelsen for selskabet og sagsøgerens personlige indkomst, at kautionstabet kunne betragtes som en fradragsberettiget driftsomkostning i henhold til Statsskattelovens § 6 A. Derfor blev Skatteministeriet frifundet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6 litra a

Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-1 E.A.2.8.2

Parter

A
(Advokat Michael Amstrup v/adv.fm. Niclas Holst Larsen, prøve)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Martin Henrichsen)

Afsagt af landsdommerne

B. Vollmond, B. Tegldal og Ole Stryhn (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 7. februar 2003, har sagsøgeren, A, nedlagt endelig påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at As skattepligtige indkomst i indkomståret 1997 nedsættes med 587.000 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Sagen drejer sig om, hvorvidt A har ret til fradrag på 587.000 kr. i sin personlige indkomst for indkomståret 1997 vedrørende tab på kaution og anden sikkerhedsstillelse for selskabet H1 International A/S. Landsskatteretten har ved kendelse af 7. november 2002 stadfæstet en af det stedlige skatteankenævn truffen afgørelse om, at A ikke kan fradrage beløbet i sin personlige indkomst.

Sagens nærmere omstændigheder

A drev i personligt regi opfindervirksomhed inden for vandrensning under navnet H2 v/A. Med virkning fra den 1. januar 1995 foretog A skattefri virksomhedsomdannelse, hvorved aktiviteterne blev overdraget til det samtidigt stiftede selskab, H1 International A/S (herefter H1 A/S). Der er uenighed mellem parterne om, hvorvidt overdragelsen alene omfattede udnyttelsesretten til opfindelserne eller tillige ejendomsretten til disse. Stiftelsen af H1 A/S blev vedtaget på en generalforsamling den 9. marts 1995. Bestyrelsen kom til at bestå af A, BB og CC, med sidstnævnte som bestyrelsesformand. A var eneaktionær og blev tillige valgt til direktør.

I et stiftelsesdokument af 9. marts 1995 hedder det

"...

Undertegnede

A

 

...

har dags dato stiftet et aktieselskab under navnet

H1 International A/S

med hjemsted i ... Kommune. Stiftelsen skal ske på grundlag af vedhæftede vedtægter.

Selskabets indskudskapital er kr. 500.000, skriver Femhundredetusinde, som er indbetalt til kurs 100 i form af værdier, jf. vedhæftede åbningsbalance. Ved underskrift herunder erklærer stifteren at værdien af de overtagne aktiver mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de aktier, der skal udstedes til pari kurs, jf. aktieselskabslovens § 6a, stk. 1, nr. 4.

Aktierne fordeles med 500.000 til stifteren.

...

I forbindelse med stiftelsen skal selskabet overtage den af stifteren hidtil drevne virksomhed, H2 v/A, med adresse ..., jf.. vedhæftede åbningsbalance og købekontrakt.

Konstituerende generalforsamling afholdes umiddelbart i forbindelse med nærværende stiftelsesoverenskomsts underskrivelse.

..."

Af referat af den stiftende generalforsamling den 9. marts 1995 fremgår blandt andet:

"...

5. Godkendelse af overdragelse af aktiver, passiver, goodwill og rettigheder fra personligt selskab v/A med skæringsdato den 1. januar 1995 i henhold til redegørelse fra revisor LS, Registreret revisor. Materialet blev gennemgået. Overdragelsesdokumenterne underskrevet, og herefter er alle nævnte værdier overtaget af selskabet.

..."

I en vurderingsberetning af 8. marts 1995 fra registreret revisor LS fremgår blandt andet:

"...

Som vurderingsmand erklærer jeg ved min underskrift på nærværende åbningsbalance, der er en integrerende del af stiftelsesdokumentet for H1 International A/S, at værdiansættelsen af de overdragne aktiver i alt kr. 1.105.229 mindst svarer til det aftalte vederlag.

Værdiansættelsen er i sin helhed foretaget på grundlag af going-koncernprincippet efter følgende konkrete vurderinger:

a.

Udviklingsomkostninger/
know-how

kr. 220.000 er opgjort på grundlag af afholdte udviklingsomkostninger i tilknytning til udført arbejde og foretagne leverancer i 1993 og 1994.

   

b.

Goodwill

kr. 240.000 er opgjort på grundlag af den overdragne virksomheds realiserede indtjening i perioden 1/10-1993 - 31/12-1994 og i øvrigt vurderet efter forsigtighedsprincippet.

..."

I en købekontrakt af 9. marts 1995 mellem H2 v/A som sælger og H1 A/S som køber hedder det blandt andet:

"...

Under henvisning til Stiftelsesoverenskomst af 9. marts 1995, med hertil hørende Vedtægter godkendt på stiftende generalforsamling den 09/03/95 for det nystiftede aktieselskab "H1 International A/S, samt den af Registreret revisor LS reviderede åbningsbalance for aktiver og passiver tilhørende sælger, er der mellem dette firma som sælger og det nystiftede aktieselskab, H1 International A/S som køber truffet aftale om at overdrage de i åbningsbalancen nævnte aktiver i form af alle regnskabsmæssige aktiver iflg. bogføring, alle salgsrettigheder til produkter, navne, beskrivelser af produkter, arbejdsprocesser, tekniske processer, processer under udvikling m.m., kort sagt alt sælger tilhørende i relation til dennes hidtidige virksomhed, dog således at selve ejendomsretten til opfindelserne fortsat tilhører As opfindervirksomhed H6 Consult.

Aktiver som beskrevet ovenfor

kr.

1.105.229

Det nystiftede aktieselskab overtager gæld

kr.

  605.226

                                                                                                         

Differencen vederlægges i form af aktier i det købende selskab

kr.

500.000

Overdragelsen af såvel aktiver, aktiviteter samt ovennævnte værdier og forpligtigelser sker pr den 1. januar 1995.

Samtidig er A forpligtet sig til i forbindelse med indregistreringen af det nystiftede aktieselskab at ophøre med at drive erhvervsvirksomheden H2 Int..

..."

Den 5. maj 1995 fik H1 A/S stillet en kassekredit på 200.000 kr. til rådighed i F1-Bank, hvor A, BB og G1 Invest ApS stillede sikkerhed for kreditten i form af selvskyldnerkaution. I det indbyrdes forhold hæftede A med 89%.

I løbet af 1995 blev tillige BB, CC og DD aktionærer i H1 A/S, ligesom der skete en forhøjelse af aktiekapitalen. A forblev dog hovedaktionær.

Den 15. december 1995 blev der indgået en aftale mellem A og H1 A/S om overdragelse af et forsøgsanlæg fra A til H1 A/S for 100.000 kr. Anlægget befandt sig på As bopæl, hvor det også skulle forblive efter salget. A modtog et vederlag på 50.000 kr. + moms for at have drevet anlægget til 30. september 1995. Endvidere skulle H1 A/S betale 2.500 kr. + moms pr. måned til dækning af udgifter til vand, elektricitet mv.

BB havde et ansættelsesforhold med H1 A/S, men i marts 1996 ophørte dette på grund af uoverensstemmelser mellem BB og A.

CC har i en telefax af 28. juli 1996 til A skrevet blandt andet

"Vedr.: årsregnskab for 1995

...

Det må overvejes om vi skal nedskrive aktiekapitalen til 25.000 og ændre selskabet til et anpartsselskab mod samtidig tegning af kr. 100.000 i ny kapital. Derudover skal vi sikkert igennem en akkord med kreditorerne, evt. i forbindelse med betalingsstandsning. "

I H1 A/S' årsregnskab for 1995, der er godkendt på en generalforsamling den 30. juli 1996, fremgår under årsberetningen blandt andet:

"Selskabet har i 1995 brugt store ressourcer til videreudvikling af prøveanlæg og til at få etableret flere forskellige størrelser pilotrenseanlæg til gråspildevandsrensning og genbrugsanlæg, hvilke nu er velkørende referenceanlæg. Yderligere har det været kapitalkrævende at etablere et større prøveanlæg for vaskerier. Årets tab er således udtryk herfor.

Foranlediget af investeringsbehovet har selskabet i året gennemført to kapitaludvidelser. I første halvår udvidedes kapitalen med nom. 50.000 tegnet til kurs 400 og i december 1995 forøgedes aktiekapitalen med 170.000 tegnet til kurs 100 fra nom. 550.000 til nom. 720.000, idet aktionærerne samtidig indskød 125.000 kr. i lånekapital. Som følge af en samtidig planlagt, men ikke gennemført yderligere kapitaludvidelse er den seneste kapitalforhøjelse endnu ikke blevet registreret."

Den 3. oktober 1996 fik H1 A/S forhøjet lånefaciliteterne i F1-Bank til 350.000 kr. A kautionerede alene for forhøjelsen på 150.000 kr. ved kautionserklæring af 27. september 1996.

I efteråret 1996 arbejdede H1 A/S på at sælge vandrensningsanlæg til henholdsvis G2 Camping v/SE og VE, og til G3 Kommune.

I en ordrebekræftelse af 10. oktober 1996 fra H1 A/S til G2 Camping hedder det blandt andet

"Ordrebekræftelse og projektstart.

Vi kan hermed bekræfte at byggetilladelsen fra amtet er modtaget, og at vi nu igangsætter projektet i henhold til ordren 26/06/96 og vores projekt- og omfangsbeskrivelse af 03/09/96. I øvrigt vil projektet blive gennemført i henhold til leveringsbetingelserne nordiske maskinleverancer NL92.

Som aftalt fremsendes faktura for første betalingsrate.

I henhold til ordre, projektomfangsbeskrivelse, byggetilladelse fra amtet opstartes renseanlægsprojektet, når første rate er indbetalt"

Den 14. oktober 1996 indkaldte CC til ekstraordinær generalforsamling i H1 A/S den 31. oktober 1996 med henblik på drøftelse af selskabets økonomiske stilling herunder en eventuel opløsning af selskabet.

Ved håndpantsætningserklæring af 21. oktober 1996 stillede As hustru yderligere sikkerhed over for F1-Bank i form af et ejerpantebrev på 750.000 kr. med pant i hendes faste ejendom. Håndpantsætningserklæringen omfattede H1 A/S' samlede engagement med F1-Bank, som på det tidspunkt udgjorde 582.000 kr.

I en skrivelse af 26. november 1996 fra H1 A/S til G3 Kommune hedder det blandt andet

"...

Anlæg til forbedring af vandkvaliteten på G3 Vandværk.

I fortsættelse af vort brev af 3. september 1996 kan det oplyses, at vi har afsluttet forsøget på G3 Vandværk, hvor den primære opgave var at reducere indholdet af chlorerede opløsningsmidler til et tilfredsstillende lavt niveau.

...

Som følge af de positive forsøgsresultater har vi udarbejdet følgende projektforslag og tilbud på et komplet anlæg til behandling af den fulde vandmængde på ca. 40 m3 pr. time:

...

Vi kan tilbyde Dem et sådant anlæg til en pris af kr. 98.170,- excl. moms, incl. fragt, montage og idriftsætning. Leveringstiden vil være ca. 6 uger fra ordredato, og montage og idriftsætning forventes at vare 2 - 3 dage.

..."

Den 3. april 1997 foretog Skat udlæg i H1 A/S' tilgodehavende hos G2 Camping. Efterfølgende modtog Skat betaling af 2. byggerate direkte fra G2 Camping. 3. byggerate blev ikke betalt på grund af mangler ved anlægget.

Den 2. juli 1997 trådte H1 A/S i betalingsstandsning. Som tilsyn blev advokat TK beskikket. Den 4. august 1997 indgav en medarbejder i H1 A/S konkursbegæring mod selskabet.

I juli 1997 blev der foretaget en vurdering af aktiverne i H1 A/S af vurderingsmand KN. Denne vurderingsrapport er destrueret af vurderingsmanden ved udgangen af 2003 og er ikke fremlagt i sagen.

Den 26. august 1997 blev der indgået en aftale om salg af aktiverne tilhørende H1 A/S under betalingsstandsning til G4 ApS. Det hedder i aftalen blandt andet:

"...

Køber overtager alle til selskabet tilhørende aktiver bortset fra varedebitorer og i øvrigt efter vurderingsopgørelse af 12. juli 1997. Aktiverne kan opgøres således:

 • Varelager, alle varer indkøbt til videresalg på dagen for betalingsstandsningen og som noteret på vurderingsopgørelsen.
 • Alle produktionsrettigheder som rettelig tilhører selskabet
 • Alle produktionsbeskrivelser, navne, arbejdsprocesser, tekniske processer og beskrivelser
 • Mobiltelefoner, telefoner og fax incl. numrene
 • EDB udstyr incl. de selskabet tilhørende programmer, data m.v.
 • Øvrig kontorinventar og maskiner
 • Lagerinventar
 • Produktionsværktøjer, håndværktøj til produktion
 • Forsøgs- og demoanlæg som overtaget af selskabet i december 1995
 • Opstillede og udlånte forsøgsanlæg
 • Automobil

Som overtagelsessum er aftalt                          

kr.

90.000

+ vurderings pris på fisk (karper)                      

kr.

 5.000

I alt                                                                    

kr.

95.000

Aktiverne overtages omgående som de er.

..."

Den 2. september 1997 blev der afsagt konkursdekret over H1 A/S. Advokat TK blev udpeget som kurator.

Den 17. september 1997 sendte As daværende advokat, advokat PL, et brev til direktør ND, som efter det i brevet anførte kendte A og hans produkter, vedrørende invitation til aktietegning i et selskab ved navn H3 A/S, som A påregnede at stifte. Stiftelsen af dette selskab blev imidlertid ikke til noget. A påbegyndte i stedet i personligt regi en virksomhed vedrørende blandt andet vandbehandlingsanlæg ved navn H4 v/A og udarbejdede i den forbindelse en forretningsplan dateret 22. november 1997 for virksomheden.

Den 18. marts 1998 blev der mellem G5 I/S og H4 v/A indgået en aftale om salg af H4 til G5 I/S. Der var imidlertid forinden sket fakturering, idet H4 den 29. december 1997 udstedte en faktura på 1 mio. kr. vedrørende immaterielle rettigheder og den 31. december 1997 udstedte en faktura på 120.000 kr. + moms vedrørende anlægsaktiver og varebeholdning. I aftalen mellem parterne hedder det blandt andet:

"...

Købekontrakt

Mellem undertegnede

...

er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende overdragelse til køber af den hidtil af sælger fra adressen ..., drevne virksomhed indenfor bolig-/husgenbrugsrenseanlæg, industrigenbrugs-renseanlæg, vaskerigenbrugsrenseanlæg, bilvaskegenbrugsrenseanlæg samt vandbehandlingsanlæg for drikkevand, jf. nærmere bilag 1-5, i det følgende kaldet "Virksomheden". Virksomheden har været drevet under navnet H4 og denne købekontrakt omfatter ethvert aktiv og enhver aktivitet udført eller benyttet af sælger i regi af dette firma.

Virksomheden overtages på tidspunktet for denne købekontrakts indgåelse.

§ 1

Projekt- og produktrettigheder

Sælger overdrager til køber samtlige projekt- og produktrettigheder vedrørende Virksomheden, herunder dens 5 forretningsområder som beskrevet i de 5 vedlagte Business Planer, bilag 1-5:

Bilag 1

Bolig-/husgenbrugsrenseaniæg.

Bilag 2

Industrigenbrugsrenseanlæg.

Bilag 3

Vaskerigenbrugsrenseanlæg.

Bilag 4

Bilvaskegenbrugsrenseanlæg.

Bilag 5

Vandbehandlingsanlæg for drikkevand.

Sælger erklærer, at projekt- og produktrettighederne til forretningsområderne besiddes som værende frie og ubehæftede. Rettighederne er ikke patent- eller mønsterbeskyttede, men sælger oplyser, at det forventes, at der kan opnås patent- og mønsterbeskyttelse for de i bilag 6 nævnte produkter, hvis anmeldelse igangsættes.

Sælger overdrager således til køber alle immaterielle rettigheder og knowhow vedrørende Virksomheden, herunder samtlige beskrivelser, dokumenter, korrespondance m.v., udviklingsarbejder, beregningsgrundlag for produktion og kostpriser, tegninger m.m., som har været anvendt i eller er udviklet af Virksomheden.

De anførte budgetter indgår udelukkende som information og anvendes ikke af køber til budgetlægning.

...

§ 3

Overdragelse af aktiviteter op- øvrige rettigheder og aktiver

Sælger overdrager til køber med virkning fra denne købeaftales indgåelse alle de til Virksomheden knyttede

 • igangværende salgsaktiviteter og bindende tilbud som anført på bilag 9,
 • al dokumentation vedrørende de overdragne aktiver, passiver og rettigheder, herunder regnskabs- og bogholderibilag, kunde-, anlægs- og øvrige kartoteker, korrespondance, beskrivelser, manualer, elektronisk arkiveret materiale samt den øvrige dokumentation, som hidtil har været anvendt i forbindelse med de overdragne aktiver, passiver og rettigheder. Endvidere medfølger Virksomhedens beholdninger af brochurer og andet markedsføringsmateriale,
 • serviceaftaler som anført på bilag 10,
 • aftaler med leverandører og underleverandører som anført på bilag 11,
 • ordrebeholdning og igangværende projekter som anført på bilag 13 A,
 • navnet H4 samt
 • alle øvrige rettigheder, aktiver og aktiviteter tilknyttet Virksomheden og som er anført på eller kan forudsættes af bilag 1-5.

uden yderligere beregning, idet den samlede købesum er fastsat under hensyn hertil.

...

§ 6

Købspris

Købesummen for de i §§ 1-3 anførte aktiver og rettigheder er opgjort som følger

Anlægsaktiver og varebeholdninger

kr.

120.000,00

Immaterielle rettigheder

kr.

1.000.000.00

Købesum i alt

kr.

1.120.000,00

...

§ 11

Adkomstforhold

De overdragne aktiver og rettigheder tilhører sælger uden andre rettigheder for tredjemand end de, der udtrykkeligt overtages eller respekteres af køber i henhold til denne købekontrakt med bilag.

...

Immaterielle rettigheder

Ingen af de overdragne immaterielle rettigheder krænker tredjemands rettigheder, og tredjemand har ikke rejst indsigelser mod Virksomhedens brug heraf.

Med i denne overdragelse følger alle de immaterielle rettigheder, som har været anvendt i Virksomheden eller som er nødvendige for Virksomhedens drift.

..."

I en skrivelse af 20. juli 1999 fra NC, G6 Finance & Consult as, til statsautoriseret revisor LL vedrørende selskabets rådgivning af A, hedder det blandt andet:

"Vi kom ind i billedet som rådgiver 1996, da de tidligere aktionærer ikke ønskede at deltage i projektet og ønskede - og rent faktisk tog skridt til afvikling - at afvikle H1. Uden As påtagelse af yderligere forpligtelser bl.a. i banken, havde det på ingen måde været muligt for os at gennemføre formidlingsopgaven til G5 i slutningen af 1997."

G5 Holding A/S har den 13. november 2002 fået europæisk patent på en af opfindelserne (mikrodråbesprængning). Patentet er senere blevet overdraget til A/S G7 Fabrik, der den 29. januar 2003 har videreoverdraget det til A for en købesum på 1 mio kr. A har efterfølgende etableret selskabet H5 ApS.

I Landsskatterettens kendelse af 7. november 2002 hedder det blandt andet

"...

Klagen vedrører indkomstansættelsen på følgende punkter

Overskud af virksomhed

 

...

 

Ikke godkendt tab på kaution

587.000 kr.

Klagerens repræsentant har haft lejlighed til at udtale sig ved en personlig forhandling samt under et retsmøde.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren drev opfindervirksomhed vedrørende vandrensning i privat regi under navnet H2. Med virkning fra 1. januar 1995 foretog klageren skattefri virksomhedsomdannelse, hvorved aktiviteterne blev overdraget til H1 A/S - et selskab, hvori klageren ejede hele aktiekapitalen på 500.000 kr. Det var imidlertid udelukkende udnyttelsesretten til opfindelserne, som blev overdraget til selskabet, idet klageren beholdt rettighederne til selve opfindelserne. Ved udgangen af 1995 var aktiekapitalen udvidet til 550.000 kr., og klagerens andel faldet til 450.000 kr. Den resterende del af aktiekapitalen var efter det oplyste ejet af professionelle investorer.

Selskabet blev taget under konkursbehandling den 2. september 1997, uden at der på noget tidspunkt var indleveret selvangivelser eller regnskaber for selskabet til skattemyndighederne.

...

Ad tab på kaution

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren påtog sig en række kautionsforpligtelser i forbindelse med opstarten af selskabet, idet disse var nødvendige for at få gjort udviklingsprojekter færdige og dermed salgbare. Dette var tillige påkrævet fra de øvrige investorers side. Klageren påtog sig en selvskyldnerkaution for en kassekredit i F1-Bank på i alt 178.000 kr., en selvskyldnerkaution for en anden kassekredit i F1-Bank på 150.000 kr., samt stillede sikkerhed med et ejerpantebrev i dennes ejendom på 750.000 kr. for en tredje kassekredit i F1-Bank på 582.000 kr. F1-Bank udsendte i konsekvens af selskabets konkursbehandling den 2. september 1997 et påkrav den 12. september 1997 til klageren om indfrielse af kautionsforpligtelserne. Klageren indgik imidlertid et forlig med F1-Bank den 22. januar 1998, hvori klageren erkendte at skylde i alt 863.299,22 kr. Det aftaltes endvidere, at såfremt klageren indbetalte 487.000 kr. med tillæg af renter ville restgælden blive nedsat til 100.000 kr. Klageren indbetalte beløbet til F1-Bank den 25. marts 1998, hvorefter ejerpantebrevet blev udleveret. Klageren har i indkomståret 1997 fratrukket i alt 587.000 kr.

Det stedlige skatteankenævn har nægtet klageren fradrag for det indbetalte beløb til F1-Bank. Ankenævnet har anført, at den påtagne kaution ikke skete som et led i driften af klagerens personlige virksomhed som opfinder. Nævnet har henvist til, at der ingen sammenhæng var mellem klagerens salg af sine patentrettigheder og de afgivne kautioner over for selskabet. Afgivelsen af kautionerne har herefter alene tjent til en sikring af selskabets udvikling af et indkomstgrundlag. Idet der herefter ikke har været tale om kautioner til sikring af vareleverancer el. lign. har udgiften efter praksis ikke kunnet fratrækkes efter statsskattelovens § 6, litra a.

Klageren repræsentant har nedlagt påstand om, at klagerens udgifter i henhold til de påtagne kautioner var fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, litra a. Repræsentanten har påpeget, at klageren drev professionel virksomhed som opfinder, samt at kautionerne blev påtaget som et led i denne virksomhed. F1-Bank havde som betingelse for kreditterne krævet, at klageren personligt påtog sig en række kautioner for det økonomiske mellemværende selskabet oparbejdede med banken, mens klageren færdiggjorde opfindelserne til salgsmodning i selskabets regi. Repræsentanten har endvidere bemærket, at det udelukkende var salgs- og produktionsrettighederne til opfindelserne, som blev overdraget til selskabet. Efter selskabets konkurs videresolgte klageren imidlertid de mere eller mindre færdigudviklede projekter/rettigheder til G5 A/S. Påtagelsen af kautionerne og indtægten fra salget var herefter tilstrækkeligt tæt knyttet til hinanden således at udgifterne til kautionen kunne fradrages i indtægten fra salget.

Landsskatteretten skal udtale

Det bemærkes, at klageren påtog sig selvskyldnerkautioner samt stillede sikkerhed i form af et ejerpantebrev for selskabets økonomiske mellemværende med F1-Bank. Retten finder det imidlertid ikke dokumenteret eller på anden måde tilstrækkeligt sandsynliggjort, at påtagelsen af selvskyldnerkautionen skete for at sikre, erhverve eller vedligeholde klagerens personlige indkomst som opfinder efter overdragelsen af rettighederne til selskabet, jf. statsskattelovens § 6, litra a. Udgiften til dækning af tabet må herefter betragtes som almindelig formuepleje, hvorfor udgiften ikke var fradragsberettiget. Den påklagede ansættelse stadfæstes herefter på dette punkt.

Herefter bestemmes

Overskud af virksomhed

Ikke godkendt tab på kaution, 587.000 kr.

Stadfæstes

..."

Ved skrivelse af 1. juli 2003 rettede Kammeradvokaten henvendelse til advokat TK med anmodning om fremsendelse af blandt andet den dokumentation, han som kurator måtte være i besiddelse af vedrørende ejendomsretten til opfindelserne.

I advokat TKs svar af 9. juli 2003 til Kammeradvokaten hedder det blandt andet

"...

Tak for brev af 1. juli 2003. Jeg er fuldt bekendt med, at H1 Internat. A/S på konkurstidspunktet formelt var ejer af "udviklingsomkostninger/knowhow" og goodwill, samt driftsmidler og driftsinventar med tilhørende karpebestand. Jeg vedlægger til orientering kopi af boregnskabet, udarbejdet den 8. marts 1999.

Af boregnskabet fremgår det, at boet er afsluttet i marts 1999. Jeg erindrer, at der blev udfoldet væsentlige bestræbelser på at finde en køber til varelageret og driftsmidler samlet sammen med rettighederne.

...

Varelager og driftsmidler, samt rettigheder til samme var vurderet going concern til kr. 227.000,00 og ved auktionssalg til kr. 42.000,00. Da det ikke lykkedes at sælge virksomheden going concern indhentedes tilbud, hvor også A deltog. Alt solgtes herefter til G4 ApS for en samlet sum excl. moms på kr. 95.000,00.

..."

I en skrivelse af 1. juli 2004 fra advokat KM til Kammeradvokaten hedder det:

"...

Idet jeg henviser til Deres skrivelse af 10. juni 2004 skal jeg herved redegøre for min klient, BB og de af ham ejede selskabers opfattelse af ejendomsretten til vandrensningssystemet.

Indledningsvis bemærkes, at min klient, som i en periode havde samarbejdet med H1 International A/S på et tidspunkt, hvor sidstnævnte selskab var i økonomiske vanskeligheder, indgik aftale om køb af selskabets aktiver, herunder produktionsrettighederne til et mikrobiologisk vandrensningssystem.

Jeg vedlægger kopi af købsaftale mellem H1 International A/S i betalingsstandsning og G4 ApS eller ordre.

Af købsaftalen fremgår, at samtlige produktionsrettigheder, der tilhørte H1 International A/S i betalingsstandsning, blev overdraget, ligesom det fremgår, at de karper, der er en del af de mikrobiologiske vandrensningsanlæg ligeledes blev overdraget.

Efter at min klient i august 1997 overtog rettighederne til vandrensningssystemet, indgik min klient samtidig samarbejde med G8 Management om videreudvikling af systemet.

Samarbejdet mellem min klient og G8 mislykkedes dog, og min klient, er i dag eneejer af rettighederne til vandrensningssystemet.

Det bemærkes, at min klient i en årrække ikke har beskæftiget sig med systemet, men det er dog min klients faste overbevisning, at han i forbindelse med sit køb af rettighederne, jf. ovennævnte købsaftale, er den retmæssige indehaver af ejendomsretten til systemet.

Det bemærkes, at jeg på vegne af min klient foranlediget af Deres henvendelse dags dato har rettet henvendelse til A, således som det fremgår af min dagskrivelse, der vedlægges i kopi til orientering.

..."

Advokat KM rettede ved skrivelse af samme dato henvendelse til A med oplysning om, at hendes klient stillede sig uforstående over for, at A havde foretaget videresalg af et vandrensningsanlæg udviklet af H1 A/S, idet hun henviste til købsaftalen af 26. august 1997. Hun anmodede i samme forbindelse om nærmere oplysninger om As salg.

Det fremgår af As årsopgørelse for 1995, at han har haft en personlig indkomst på 91.250 kr. ved overskud af selvstændig virksomhed og en lønindkomst på 20.000 kr. Af de 91.250 kr. udgør 50.000 kr. konsulenthonorar fra H1 A/S.

For 1996 har A ifølge årsopgørelsen haft en indtægt på 2.868 kr. ved overskud af selvstændig virksomhed og en lønindkomst på 169.492 kr.

For 1997 har A selvangivet 950.032 kr. som overskud af selvstændig virksomhed og en lønindkomst på 64.197 kr.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af A og TT.

A har forklaret blandt andet, at han er ingeniør, og at han, siden han blev færdiguddannet, har arbejdet med udviklingsprojekter. Han har udviklet biologiske vandrensningsanlæg. På et tidspunkt etablerede han et forsøgsanlæg i sit udhus til vandrensning. I 1989 lavede han et projekt til en ålefarm. I perioden 1989 - 1991 solgte han iltmålingssystemer og beluftningssystemer til dambrug. Han drev denne virksomhed i personligt regi, men omkring 1991 etableredes virksomhed i selskabsform under navnet H2 A/S. Selskabet blev efterfølgende lukket i forbindelse med salg til en engelsk virksomhed.

Fra 1993 drev han igen virksomhed i personligt regi. Virksomheden blev drevet under navnet H2. Han udviklede såkaldte gråspildevandsanlæg, som er anlæg, hvor badevand efterfølgende udnyttes til toiletskyl. Der blev etableret 12-13 anlæg i ...området. Nogle af anlæggene fungerer stadig.

Efter stiftelsen af H1 A/S pr. 1. januar 1995 drev han stadig virksomhed i personligt regi. Produktions- og markedsføringsrettighederne til de projekter, der var i gang, blev skudt ind i H1 A/S, men ejendomsretten til opfindelserne forblev hos ham. Endvidere blev en række ordrer overført til H1 A/S. Det var halvfærdige anlæg og ordrer, H1 A/S betalte for. Alt hvad der havde med naturgenoprettelse og parkanlæg at gøre forblev i personligt regi. Han sad inde med en betydelig knowhow med henblik på at skabe vandbalance inden for dette område. Han brugte ikke det hidtidige navn, men han benyttede samme SE-nr. Han drev ikke konkurrerende virksomhed i forhold til H1 A/S.

I 1996 fik G9 Gods karper og et beluftningsanlæg til voldgraven. Dette projekt blev udført af hans personligt drevne virksomhed.

Posten "udviklingsomkostninger/knowhow" under pkt. a i vurderingsberetningen af 8 marts 1995 dækker over nogle ordrer, der blev solgt til H1 A/S.

Stiftelsesdokument, købekontrakten af 9. marts 1995 og åbningsbalance var til stede dels ved stiftelsen af H1 A/S dels i forbindelse med, at de øvrige aktionærer gik ind i selskabet. Købekontakten er således ikke lavet efterfølgende.

I løbet af efteråret 1995 forsøgte man at få flere aktionærer i H1 A/S for at få tilført kapital til selskabet. Der var stor gang i udviklingen, men selskabet havde brug for kapital for at komme videre. Han fik kontakt til DD, der indtrådte som aktionær. Aktiekapitalen blev forhøjet til 720.000 kr., og han accepterede i den forbindelse, at hans andel blev reduceret.

Ved forhøjelsen af selskabets kassekredit i oktober 1996 stod det klart, at aktiekapitalen stort set var brugt. Selskabet stod imidlertid overfor to vigtige opgaver nemlig levering af anlæg til G2 Camping og G3 Vandværk. Det var vigtigt at få afsluttet disse to projekter, og derfor kautionerede han personligt for udgifler til materialer og montørlønninger. Det var i oktober 1996, at man stod med den første viden om, hvad opfindelserne indebar. De andre aktionærer ville dog ikke være med længere, og bestyrelsesformand CC indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på likvidation af selskabet. Han var ikke selv indstillet på en likvidation, idet han i så fald ville miste dokumentation for, at opfindelserne virkede. Hvis han ikke kautionerede, måtte H1 A/S lukke, og han ville miste en masse penge og en fremtid på markedet. Det drejede sig således om at holde H1 A/S i gang for at få dokumentation for opfindelsernes bonitet. Det lykkedes at få afsluttet projektet med G3 Vandværk, og anlægget fungerer den dag i dag. Anlægget hos G2 Camping kom på et tidspunkt nogenlunde til at fungere, men projektet måtte stoppe efter SKATs udlæg i anden byggerate i foråret 1997.

Han gav selv et bud på aktiverne efter betalingsstandsningen. BB sad i kreditorudvalget under betalingsstandsningen og så hans tilbud. BB fremkom herefter på vegne G4 ApS med et lidt højere tilbud, som han ikke fik lejlighed til at byde over. Forholdet mellem ham og BB var allerede forinden dårligt, og BB var ude på at tilegne sig så meget som muligt fra H1 A/S. Al viden og knowhow lå imidlertid hos ham personligt, og BB kunne ikke bruge det købte til ret meget. BB købte ingen immaterielle rettigheder.

I perioden fra 1995 fik han ikke løn fra H1 A/S, men han fakturerede over for selskabet for at få dækket sine omkostninger. I foråret 1995 havde han en del andre kunder ved siden af H1 A/S. På et tidspunkt i 1995 solgte han et forsøgsanlæg til H1 A/S. I 1995 fik han ikke penge for at passe anlægget, men alene vederlag for salget. Forsøgsanlægget blev efter salget stående hjemme hos ham. Også efter H1 A/S' konkurs blev det stående hos ham, da kurator vurderede det til ikke at have nogen værdi, og anlægget står den dag i dag hos ham.

I 1996 havde han en indtægt ved selvstændig virksomhed på over 90.000 kr. Beløbet hidrørte fra fakturaer til blandt andet H1 A/S og G9 Gods. Det på hans selvangivelse opgivne overskud dækker over en langt større omsætning.

Vedrørende 1997 hidrørte de 64.197 kr. på selvangivelsen fra den basisløn, han fik udbetalt af H1 A/S. De 950.032 kr. hidrørte fra salget til G5 I/S.

Han tog kontakt til advokat PL, idet han ville udnytte rettighederne til opfindelserne. På advokat PLs forespørgsel bekræftede han, at han havde disse rettigheder. Advokaten foretog et telefonopkald til kurator og fik dette bekræftet. Advokat PL er efterfølgende afgået ved døden.

NC fra G6 Finance & Consult A/S har været inde i billedet i mange år og har derfor haft viden om, at kautionsforpligtelserne alene var indgået med det formål at gennemføre udvikling af og dokumentation for de projekter, der var i gang. Efter konkursen tog han kontakt til NC med henblik på at komme videre. NC havde kontakt til mange virksomheder med henblik på at skaffe kapital. NC fik et honorar på 50.000 kr. i forbindelse med salget til G5 I/S.

Projektet med G3 Vandværk var et af de 5 punkter i hans forretningsplan for H4. G5 indgav efter købet patentansøgning på opfindelsen mikrodråbesprængning, der er en banebrydende teknologi og en videreudvikling af projektet med G3 Vandværk. 12002 blev han klar over, at der var opnået patent på mikrodråbesprængning. I januar 2003 indgik han en aftale med A/S G7 Fabrik, der havde faet patentet overdraget fra G5, om at få overført patentrettighederne mod at betale A/S G7 Fabrik 1 mio. kr.

Han svarede advokat KM, at det ikke forholdt sig sådan, som hun skrev i sin skrivelse af 1. juli 2004 til ham, og at BB ikke havde købt rettighederne til opfindelserne. Han har ikke siden hørt fra advokaten.

TT har forklaret blandt andet, at hun er ingeniør og ansat i G3 Kommune. Hun var også ansat i kommunen, da vandrensningsanlægget blev etableret. Hun er bekendt med H1 A/S' brev af 26. november 1996 med tilbud om levering af anlægget. Der havde forinden været et forsøg, der blev sat i gang den 12. august 1996. Anlægget kan reducere indholdet af skadelige stoffer væsentligt. Anlægget var færdigetableret i februar/marts 1997. I marts 1997 udarbejdede hun et notat til miljøudvalget i kommunen, hvor hun redegjorde for anlæggets fortrinlige egenskaber. Anlægget virker den dag i dag.

Procedure

A har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument, der er sålydende:

"...

Til støtte for påstanden gøres det overordnet gældende, at det tab, stort kr. 587.000,00, sagsøger er blevet påført ved indfrielsen af kautionsforpligtelserne overfor F1-Bank i forbindelse med konkursen i selskabet H1 A/S, er fradragsberettiget som en driftsomkostning i forbindelse med opgørelsen af sagsøgers skattepligtige indkomst i indkomståret 1997, jf. bestemmelsen i Statsskatteloven § 6 a. Til støtte herfor skal nærmere anføres følgende:

Ad overdragelsen af rettigheder til H1 A/S

Ved den skattefri omdannelse pr. 1. januar 1995 af sagsøgers personligt drevne virksomhed, H2 v/A, til selskabet H1 A/S, forbeholdt sagsøger sig ejendomsretten til samtlige immaterielle rettigheder, hvilket fremgår direkte af den ... fremlagte købekontrakt, som var vedlagt som bilag til det ... fremlagte stiftelsesdokumentet.

Hertil kommer, at det er et grundlæggende princip ved overdragelse af immaterielle rettigheder, at der ikke sker overdragelse af andet og mere end hvad der direkte følger af den indgåede aftale, jf. fx bestemmelserne i Ophavsretsloven § 53, stk. 3, hvorfor det har formodningen imod sig, at sagsøger skulle have overdraget de immaterielle rettigheder til idégrundlaget bag de opfindelser, som blev overdraget til H1 A/S i forbindelse med omdannelsen.

Videre skal anføres, at det må have formodningen imod sig, at sagsøger skulle have solgt immaterielle rettigheder, som konkret har udmøntet sig i et stærkt europæisk patent, uden at køberen i konkursboet efter H1 A/S, G4 A/S, på noget tidspunkt har rettet noget formelt krav mod hverken sagsøger, konkursboet efter H1 A/S, G5 I/S, A/S G7fabrik eller H5 ApS, herunder henset til, at salget af rettighederne til skete umiddelbart efter konkursen i H1 A/S.

Endelig skal anføres, at det må have formodningen imod sig, at den af kurator udmeldte vurderingsmand har ansat værdien af samtlige aktiviteter i H1 A/S, inklusive karpebestand og inventar, til kr. 42.660 ved et auktionssalg (jf . ... fremlagte boregnskab), såfremt alene de immaterielle rettigheder i selskabet havde en værdi af kr. 1.000.000,00.

Det gøres på denne baggrund gældende, at sagsøger alene overdrog goodwill og knowhow til H1 A/S i forbindelse med omdannelsen af H2 v/A, mens sagsøger som det fremgår af den ... fremlagte købekontrakt forbeholdt sig ejendomsretten til opfindelserne. Som følge heraf har kautionen og håndpantsætningen således ikke har haft til formål at værne sagsøgers formueinteresse som aktionær i H1 A/S, men derimod at sikre sagsøger indkomst i forbindelse med det efterfølgende salg af ejendomsretten til sagsøgers opfindelser.

Ad sammenhængen mellem tabet og indtægterne ved salget til G5 I/S

Sagsøgers formål med at overdrage aktiviteterne i H2 v/A til et selskab, var at øge mulighederne for at skaffe finansiering til udviklingen af en række projekter, som ved stiftelsen af H1 A/S var i en tidlig udviklingsfase, og som sagsøger ikke havde mulighed for at skaffe finansiering til i personligt regi. Selskabsstiftelsen skulle således muliggøre udviklingen af pilotprojekter til operationelle rensningsanlæg, med det formål at få bibragt dokumentation for opfindelsernes anvendelse, således at sagsøger efterfølgende kunne opnå en fortjeneste ved videresalget heraf.

I perioden fra september 1996 til januar 1997 fik H1 A/S udviklet et operationelt vandrensningsanlæg, ligesom sagsøger i perioden fra oktober 1996 og frem forestod opførelsen af et vandrensningsanlæg hos virksomheden G2 Camping. Disse projekter, som udgjorde de første operationelle anlæg til afprøvning af sagsøgers opfindelser, kunne udelukkende gennemføres fordi sagsøger gennem sin personlige kautionsstillelse og håndpantsætning i oktober 1996 havde sikret tilførslen af nødvendige midler.

Hertil kommer, at Selskabet G6 Finance & Consult A/S, som bistod sagsøger med gennemførelsen af salget af H4 til G5 I/S, i det ... fremlagte brev direkte anførte, at formidlingen af salget af sagsøgers efterfølgende salg af opfindelserne udelukkende var blevet muliggjort fordi sagsøger ved sin kautionsstillelse havde sikret finansieringen til videreudvikling og færdiggørelse af projekter i regi af H1 A/S.

Det gøres på denne baggrund gældende, at der foreligger en sådan direkte driftsmæssig sammenhæng mellem på den ene side sagsøgers kautionsstillelse og håndpantsætning og på den anden side udviklingen og salget af rettighederne, at betalingen til F1-Bank skal anses for en driftsudgift for sagsøger, som kan fradrages i sagsøgers skattepligtige indkomst i henhold til Statsskattelovens § 6 a.

Det gøres i tilknytning hertil gældende, at domstolene og landsskatteretten har godkendt fradrag for kautionstab, hvor det efter en helhedsbedømmelse er sandsynliggjort, at kautionisten har påtaget sig kautionen ud fra en driftsmæssig tilknytning, jf. bl.a. SKM2002.452.HR, TfS 1984, 2 H, SKM2004.388.LSR, TfS 1994, 790 LSR, TfS 1994, 412 LSR, TfS 1986, 40 LSR og TfS 1985 [695] LSR.

Krav om erhvervsmæssig opfindervirksomhed?

Efter fast rets- og administrativ praksis i sager om hobbyvirksomhed, jf. ligningsvejledningen 2006, Erhvervsdrivende, punkt E.A.1.2., samt dommene refereret i SKM2004.455.HR, TfS 1999, 863 H og TfS 1996, 28 H, anerkendes der skattemæssigt fradrag for driftsomkostninger i tilsvarende indtægter, uanset om den af skatteyderen udøvede virksomhed kan kategoriseres som erhvervsmæssig. Skattemæssigt fradrag for udgifter bliver efter denne faste praksis alene nægtet i det omfang, udgifterne overstiger indtægterne, hvilket er et resultat af, at skattemyndighederne ikke ønsker at være med til at finansiere borgernes udgifter til ikke-erhvervsmæssig hobbyvirksomhed, idet denne type virksomhed i større eller mindre grad må anses for at være motiveret af skatteyderens personlige behov.

Sagsøgers kautionstab på kr. 587.000,00 kan indeholdes i fortjenesten på kr. 1.120.000,00 ved det i indkomståret 1997 gennemførte salg af rettighederne. I modsætning til en række af de øvrige af domstolene afgjorte sager, medfører en anerkendelse af skattemæssigt fradrag for kautionstabet ikke, at sagsøger får et skattemæssigt fremførselsberettiget tab, idet tabet blot reducerer den skattemæssige fortjeneste ved sagsøgers efterfølgende salg af opfindelserne til G5 I/S.

Eftersom kautionstabet ikke overstiger sagsøgers indtægter ved salget af opfindelserne, gøres det med henvisning til praksis i sagerne om hobbyvirksomhed gældende, at der er skattemæssigt fradrag for tabet uanset om sagsøger har drevet erhvervsmæssig virksomhed som opfinder. Så meget desto mere må dette gælde, idet sagsøger gennem en årrække har drevet erhvervsmæssig virksomhed som opfinder.

I en dom refereret i TfS 1986, 269 ØL, nægtede Østre Landsret en opfinder fradrag for kautionstab alene med den begrundelse, at skatteyderen ikke drev erhvervsmæssig virksomhed som opfinder.

Denne sag adskilte sig netop fra sagsøgers ved, at skatteyderen i den refererede ikke havde nogen indtægter at fradrage tabet i. Det gøres på denne baggrund gældende, at dommen i TfS 1986, 269 ØL modsætningsvist kan tages til indtægt for, at sagsøger har fradrag for sit kautionstab, idet det udelukkende skal benyttes til fradrag i en tilsvarende indtægt opnået i samme indkomstår, nemlig 1997.

..."

Skatteministeriet har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sålydende påstandsdokument

"...

Det gøres gældende, at sagsøgeren ikke har godtgjort at der var/er en sådan forbindelse mellem kautionsforpligtelserne og sagsøgerens indkomst, at tabet på kr. 587.000,- i 1997 kan fradrages i sagsøgerens skattepligtige indkomst som en driftsomkostning i henhold til statsskattelovens § 6a, jf, UfR 1988.189 H og UfR 1989.458 H. Bevisbyrden herfor påhviler sagsøgeren, jf. SKM2004.162.HR.

Det gøres gældende, at sagsøgeren har påtaget sig kautionsforpligtelsen for at værne sin formueinteresse i H1 A/S som hovedaktionær, hvorfor tabsudgiften på kautionen allerede derfor ikke er fradragsberettiget i medfør af statsskattelovens 6, stk. 1, litra a.

Til støtte herfor gøres det gældende, at ejendomsretten til opfindelserne blev overdraget til H1 A/S pr. 1. januar 1995 og sagsøgeren herefter alene har haft mindre løn/konsulentindkomster fra H1 A/S.

Det bestrides at sagsøgerens påtagelse af kautionerne var nødvendig for at opnå indkomst for sagsøgeren personligt ved salg af en eller flere opfindelser til G5 A/S (...), idet opfindelserne tilhørte H1 A/S og ikke sagsøgeren.

Til støtte herfor henvises til vurderingsberetningen pr. 1. januar 1995 og revisionspåtegning af 8. marts 1995, ... , sammenholdt med revisor LSs opgørelse i forbindelse med den skattefri virksomhedsomdannelse pr. 1. januar 1995, jf . ... , selvangivelsesregnskaber for sagsøgeren og hans hustru, samt for virksomheden H2 v/A, jf . ... , hvoraf det fremgår, at samtlige aktiver i H2 v/A - immaterielle (udviklingsomkostninger/knowhow og goodwill) såvel som materielle anlægsaktiver, varebeholdning, samt varedebitorer - blev indskudt i H1 A/S, jf, ... . Der fremgår ikke af virksomhedsomdannelsespapirerne, jf . ... , eller vurderingsberetningen, jf . ... , at det alene var "anvendelsesretten" til de tre opfindelser, som blev indskudt i selskabet, eller at der skulle være begrænsninger for selskabet til at videresælge disse til tredjemand, eller at disse skulle være tidsbegrænsede. Hertil kommer, at sagsøgeren efter virksomhedsomdannelsesloven ikke kunne holde enkelte aktiver udenfor omdannelsen, men skulle omdanne hele opfindervirksomheden.

For så vidt angår det af sagsøgeren anførte i påstandsdokumentet ... , bestrides det, at specialitetsgrundsætningen, som fremgår af ophavsretsloven § 53, stk. 3, kan tillægges betydning i tilfælde af selvkontrahering, som en virksomhedsomdannelse. Derimod støtter princippet i f.eks. ophavsretsloven § 56, at selve opfindelsen blev indskudt i selskabet ved omdannelsen.

Sagsøgeren har trods opfordring hertil (...) ikke dokumenteret, at det alene var en licens til at anvende de tre opfindelser som blev indskudt i selskabet, herunder fremlagt dokumentation for, at den kapitaliserede værdi af en sådan licens udgjorde kr. 220.000,- pr. 1. januar 1995, ligesom sagsøgeren trods opfordring hertil (...) ikke på et skriftligt grundlag har dokumenteret, hvad posten: "a.udviklingsomkostninger/knowhow: kr. 220.000 er opgjort på grundlag af afholdte udviklingsomkostninger i tilknytning til udført arbejde og foretagne leverancer i 1993 og 1994." i ... dækker over.

Til støtte for, at opfindelserne på kautionstidspunktet tilhørte H1 A/S henvises til, at bl.a. de tre opfindelser blev solgt af H1 A/S i betalingsstandsning i august 1997, ... . Ved denne handel blev der udarbejdet en vurderingsrapport, hvor det fremgik hvilke aktiver, der blev solgt. Som det fremgår af min redegørelse i ... har jeg forsøgt at få sagsøgeren til at fremlægge rapporten. Rapporten blev destrueret med sagsøgerens vidende ved årsskiftet 2003/2004. Rapporten eksisterer derfor ikke længere. Sagsøgte kunne imidlertid have fremskaffet rapporten, såfremt sagsøgeren i efteråret 2003 havde videregivet sin viden om destruktionen til sagsøgte. Dette valgte sagsøgeren at undlade at gøre, og det gøres derfor gældende, at det bevismæssigt må komme sagsøgeren til skade med den følge, at landsretten må lægge til grund, at det af vurderingsrapporten af 12. juli 1997 fremgik, at ejendomsretten til de i sagen 3 omhandlede opfindelser tilhørte H1 International A/S, jf. TfS 1992, 449V, SKM2002.100.HR og von Eyben, Bevis s. 61.

Det forhold, at sagsøgeren i en kontrakt, hvor han har kontraheret med sit eget selskab, ... , skulle have forbeholdt sig ejendomsretten til opfindelserne, kan henset til, at der er tale om en aftale mellem interesseforbundne parter, og henset til samtlige H2 v/As aktiver blev indskudt i selskabet, ikke tillægges betydning i skattemæssig henseende, jf. UfR 1990.448H, UfR 1998.1538H, SKM2002.487.HR og TfS 1994, 41 V.

...

Sagsøgeren har i påstandsdokumentet ... anført, at ingen har rejst krav mod sagsøgeren eller andre om, at rettighederne tilhørte dem. Dette er ikke korrekt, jf . ...[brev af 1. juli 2004 fra advokat KM].

Såfremt landsretten måtte finde, at ejendomsretten til de tre opfindelser forblev hos sagsøgeren i forbindelse med virksomhedsomdannelsen pr. 1. januar 1995 gøres det ex tuto gældende, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at påtagelsen af kautionsforpligtelserne skete som led i en naturlig drift af den af sagsøgeren efter virksomhedsomdannelsen hævdede tilbageblevne opfindervirksomhed, jf. statsskattelovens § 6a, jf. UfR 1988.189 H og UfR 1989.458 H. Bevisbyrden herfor påhviler sagsøgeren, jf. SKM2004.162.HR

Sagsøgeren har udenretligt opfordret mig til at oplyse, om det bestrides, at sagsøgeren drev erhvervsmæssig virksomhed i det relevante år. Hertil skal det anføres, at det ikke bestrides, at sagsøgeren drev erhvervsmæssig virksomhed i H2 i indkomståret 1994, jf . ... . Denne erhvervsmæssige virksomhed ophørte ved omdannelsen til H1 International A/S, jf . ... [Stiftelsesdokument af 9. marts 1995]. Herefter i 1995-1997 har sagsøgeren ikke været selvstændig erhvervsdrivende i skatteretlig henseende. Sagsøgeren kan derfor ikke have påtaget sig kautionsforpligtelserne i 1995 for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten i en selvstændig erhvervsvirksomhed, da en sådan ikke fandtes på kautionstidspunkterne.

Hertil kommer, at selv hvis Landsretten måtte finde det godtgjort, at der var en sådan selvstændig erhvervsvirksomhed da kautionerne blev påtaget i 1995, har sagsøgeren henset til retspraksis på området ikke godtgjort, at påtagelsen af kautionerne i 1995 skete for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten i virksomheden og ikke blot for at værne sine formueinteresser som hovedaktionær i H1 International A/S.

Det bestrides fortsat som udokumenteret, at kautionsforpligtelser branchemæssigt er sædvanligt at påtage sig for ingeniører/opfindere. Det er imidlertid ganske normalt for stiftere af selskaber eller hovedaktionærer, når mindre selskaber vil have et banklån.

Sagsøgeren har som nyt tertiært anbringende i påstandsdokumentet ... gjort gældende, at sagsøgeren som følge af retspraksis vedrørende såkaldt 'hobbyvirksomhed' udfra en nettoindkomstbetragtning kan fradrage kautionstabet på kr. 537.000 i salgssummen fra salget af rettigheder til G5 I/S.

Dette bestrides, idet sagsøgeren at fradrage kautionstabet i salgssummen fra salget af rettigheder til G5 I/S efter et nettoindkomstprincip. Dette skyldes, at fradrag af omkostninger også efter nettoindkomstprincippet skal være driftsomkostninger i forhold til den pågældende 'hobby-virksomhed'. Som det fremgår af påstandsdokumentet ... går sagsøgte ud fra, at parterne da også er enige herom.

Sagsøgeren har imidlertid heller ikke i forhold til denne nettoindkomstbetragtning godtgjort, at påtagelsen af kautionsforpligtelserne for H1 A/S' lån i banken i 1995 var en driftsomkostning i forhold til hans hævdede ikke-erhvervsmæssige opfindervirksomhed og ikke blot skete for at værne sine formueinteresser som hovedaktionær i H1 International A/S.

..."

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten lægger efter de foreliggende oplysninger - herunder As forklaring herom - til grund, at A med virkning fra den 1. januar 1995 overdrog aktiviteterne i sin virksomhed, herunder udnyttelsesretten til opfindelserne vedrørende vandrensning, til H1 A/S, men at ejendomsretten til opfindelserne forblev hos ham.

A stillede i 1995 og 1996 kaution og sikkerhed i form af et ejerpantebrev for H1 A/S' forpligtelser. Da A stillede sikkerhed for selskabets forpligtelser, drev han ingen - eller kun i meget beskedent omfang - erhvervsmæssig virksomhed i personligt regi.

På denne baggrund findes A, der var hovedaktionær og direktør i H1 A/S, ikke at have godtgjort, at der var en sådan sammenhæng mellem sikkerhedsstillelsen for H1 A/S og sikring af As personlige indkomst, herunder hans indkomst ved salget til G5 I/S den 18. marts 1998, at hans udgifler til dækning af tabet som følge af sikkerhedsstillelsen kan fradrages som en driftsomkostning i hans skattepligtige indkomst efter statsskattelovens § 6, litra a.

Landsretten tager derfor Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

Det pålægges A at betale sagsomkostninger til Skatteministeriet som nedenfor bestemt til dækning af Skatteministeriets udgifter til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren, A, inden 14 dage betale 35.000 kr. til sagsøgte, Skatteministeriet.