Dato for udgivelse
05 Feb 2007 12:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15. januar 2007
SKM-nummer
SKM2007.96.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 52/2006
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomheder
Emneord
Skøn, regnskabsgrundlag, udeholdt, omsætning, bageri
Resumé

Sagen drejede sig om skattemyndighedernes forhøjelse af skatteyderens skattepligtige indkomst og afgiftstilsvar for indkomstårene 1995 og 1996 med i alt kr. 131.331,-. Skatteyderen - der var bager - blev for indkomståret 1997 idømt en bødestraf ved Retten i Herning, idet han havde udeholdt omsætning vedrørende salg. Skatteforvaltningen forhøjede skønsmæssigt skatteyderens indkomst og afgiftstilsvar for indkomstårene 1995 og 1996, da skatteyderen ikke var i besiddelse af regnskabsmateriale for disse år, og da der blev konstateret udeholdelse af indkomst for indkomståret 1997. Bogføring m.v. var i 1995 og 1996 organiseret på samme måde som i 1997. Skatteyderen blev ikke idømt straf for indkomstårene 1995 og 1996.

Højesteret fastslog, at idet skatteyderen ikke var i besiddelse af kassestrimler og salgsbilag for indkomstårene 1995 og 1996, var skattemyndighederne berettiget til at ansætte hans indkomst og afgiftstilsvar skønsmæssigt.

Højesteret fandt ikke, at skatteyderen havde ført bevis for, at disse ansættelser var sket på et forkert grundlag eller var åbenbart urimelige.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 3, stk. 4

Skattekontrolloven § 5, stk. 3

Momsloven § 77, stk. 2 (dagældende)

Opkrævningsloven § 5, stk. 2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-1 E.B.1.4

Henvisning
Momsvejledningen 2007-1 T.4.2

Parter

A
(advokat Birgitte Sølvkær Olesen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

Afsagt af dommerne

Poul Sørensen, Per Sørensen, Marianne Højgaard Pedersen, Thomas Rørdam og Michael Rekling.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 1 I . afdeling den 9. december 2005.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

De beløb, som skattemyndighederne skønsmæssigt har forhøjet As indkomst og afgiftstilsvar med for årene 1995 og 1996, svarer til summen af de fakturaer, bageriet har udstedt til G1 for de pågældende år.

Af sagen fremgår, at G1 - i modsætning til andre større engroskunder - ikke i noget af årene 1995-1997 havde fået et kundenummer i As bogholderi med den virkning, at salgene til G1 alene blev registreret som kreditsalg ved udstedelse af fakturaerne, mens indbetalingerne ikke blev henført til denne kunde.

Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, som er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.