Dato for udgivelse
05 feb 2007 09:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23. januar 2007
SKM-nummer
SKM2007.93.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-019240
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Moms, momspligtig ydelse, kursusvirksomhed, foredrag
Resumé

Skatterådet fandt, at en virksomhed, der leverede foredragslektioner vedrørende emner i fremtiden, måtte anses for at levere en momspligtig ydelse i medfør af momslovens § 4, stk. 1., ifølge hvilken bestemmelse, der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Virksomheden tilbød erhvervsvirksomheder og institutioner foredrag i form af lektioner af 1½ times varighed, karakteriseret som øjebliksbilleder af den teknologiske fremtid. Emnerne var bl.a. fremtidens hjem, IT i tøj og sundhed, nanoteknologi, elektronisk papir, Internettet, alternative energikilder m.v. Medarbejderne i virksomheden var hovedsageligt uddannede inden for de naturvidenskabelige fag. Virksomhedens formål var at oppebære indtægter til ejerne.

Reference(r)

Momslovens § 4, stk. 1
Momslovens § 13, stk. 1, nr. 7

Henvisning
Momsvejledningen 2007-1 D.11.3
Henvisning
Momsvejledningen 2007-1 D.11.7
Henvisning
Momsvejledningen 2007-1 D.2.
Spørgsmål

Er foredragsydelsen fra selskabet A momspligtig kursusvirksomhed?

Svar

Ydelsen er momspligtig i henhold til momslovens § 4, stk. 1, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet A (herefter benævnt selskabet)oppebærer indtægter fra foredragsydelser.

En foredragsydelse er en lektion på omkring 1½ time, hvor en medarbejder fra selskabet giver tilhørerne et billede af den teknologiske fremtid inden for en række vinkler.

Medarbejderne fra selskabet er hovedsageligt universitetsuddannede inden for de naturvidenskabelige fag, men en række medarbejdere er autodidakte.

Mange købere bruger selskabets foredragsydelser i forbindelse med faglige dage og arrangementer i virksomhederne, mens nogle købere bruger foredragsydelserne i forbindelse med virksomhedens fremtidige udvikling.

Selskabets ydelse indeholder et foredrag om et bestemt emne, som en medarbejder holder foredrag om.

På selskabets hjemmeside præsenteres ydelsen som "øjebliksbilleder" fra fremtiden. Emnerne er bl.a. fremtidens hjem, IT i tøj, herunder intelligente tekstiler, IT i sundhed, herunder intelligente sårbandager, elektronisk papir, fremtidens medier, kommunikationsteknologi, fremtidens kontor, Internettet, nanoteknologi, RFID-teknologi, alternative energikilder, teknostress mv..

Selskabet har til formål at skabe overskud til aktionærerne. Selskabets indtægter består i øjeblikket af tilskud fra virksomheder, momspligtigt salg af konsulentydelser og salg af foredragsydelserne.

På længere sigt er det meningen, at salget af foredragsydelserne skal være den grundlæggende indtægtskilde i selskabet.

Køberne af foredragsydelserne er erhvervsvirksomheder og institutioner.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er selskabets opfattelse, at foredragsydelserne skal behandles som momspligtig kursusvirksomhed.

Selskabets repræsentant mener, at selskabets salg af foredragsydelserne skal anses for faglig undervisning. Foredragsydelserne bruges som faglig opdatering og akkumulator for erhvervsvirksomhedernes interne innovation.

Det er derfor repræsentantens opfattelse, at salg af foredragsydelserne skal anses for momspligtig kursusvirksomhed.

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., at:

"Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner".

Endvidere fremgår det af momsvejledningen 2006-2, afsnit D 11.3.1:

"Undervisningsvirksomhed, der efter sit indhold er omfattet af fritagelsen i bestemmelsens 1. punktum, er momspligtig efter bestemmelsens 2. punktum, når undervisningen har form af kursusvirksomhed og visse omstændigheder foreligger. Kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært er rettet mod virksomheder og institutioner m.v., er således ikke omfattet af fritagelsesbestemmelsen, jf. § 13, stk. 1, nr. 2, 2. pkt.

...

Der er kun momspligt for kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, dvs. at virksomhedens primære formål er at optjene en gevinst til ejere af virksomheden eller til andre aktiviteter end undervisning."

Ved repræsentantens vurdering lægges vægt på følgende:

  • Foredragsydelserne bruges som faglig opdatering/undervisning
  • Selskabet må anses for arrangør af undervisningen
  • Selskabet drives med gevinst for øje
  • Køberne af en foredragsydelse er erhvervsvirksomheder og institutioner.

Repræsentanten mener ikke, at virksomheden kan anses for momsfri foredragsvirksomhed, idet der på ingen måde er tale om kunstnerisk virksomhed.

På selskabets hjemmeside fremgår ganske vist teksten "foredrag". Anvendelsen af udtrykket "foredrag" sker dog alene for at signalere, at der er tale om et meget kort kursus. Det må alene være karakteren af ydelsen, der er afgørende for dens momsmæssige behandling. Karakteren af ydelsen er efter rådgivers opfattelse uddannelsesmæssig. Repræsentanten mener ikke, at ydelsen kan anses for kunstnerisk virksomhed, når der henses til indholdet og sammenhængen.

SKATs indstilling og begrundelse

Forskellige former for undervisnings- og uddannelsesvirksomhed er fritaget for moms.

Det gælder efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.:

  • Skoleundervisning
  • Undervisning på videregående uddannelser
  • Uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning.

Dette gælder, uanset om virksomheden drives med gevinst for øje.

Det er en betingelse, at undervisningen ikke har karakter af konsulentbistand.

Den undervisning og kursusvirksomhed, der er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., er alligevel ikke momsfritaget, jf. § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., når:

  • Undervisningen har form af kursusvirksomhed, dvs. ikke er egentlig kompetencegivende og
  • kursusvirksomheden drives med gevinst for øje og
  • kursusvirksomheden primært er rettet mod virksomheder og institutioner mv., dvs., at der er tale om kurser rettet mod erhvervskunder.

Undtagelsen i § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. gælder dog ikke en virksomhed, der er underleverandør til brug for en kursusvirksomhed, der står som den egentlige kursusudbyder.

Det fremgår således af TfS 1994, 775, at underleverandør, dvs. en virksomhed, der leverer undervisningsydelser til andre virksomheder med kursusvirksomhed, ikke kan anses for afgiftspligtig kursusvirksomhed, idet kursusvirksomheden - hovedentreprenøren - ikke er en kunde i lovbestemmelsens forstand. En underleverandør er således omfattet af momsfritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. - forudsat der er tale om faglig uddannelse som nævnt i § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. - idet en underleverandør leverer undervisningsydelse til en kursusvirksomhed og ikke selv udbyder kurser og hermed ikke kan være omfattet af § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. om kurser rettet mod erhvervskunder, når hovedentreprenøren ikke er en kunde i lovbestemmelsens forstand, jf. TfS 1994,775 og Momsvejledning 2006-3, afsnit D11.3.

Fritaget for moms er også vederlag opnået for forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed, herunder foredragsvirksomhed med kunstnerisk indhold, jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 7, og Momsvejledningen, afsnit D 11.7.

SKAT finder således , at en lektion på omkring 1½ time, hvor en medarbejder fra selskabet præsenterer det nyeste inden for teknologien, ikke er at anse som faglig uddannelse og således allerede af den grund ikke er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.

Som det fremgår af selskabets hjemmeside omfatter lektionen en præsentation af bl.a. fremtidens hjem, IT i tøj, herunder intelligente tekstiler, IT i sundhed herunder intelligente sårbandager, elektronisk papir, fremtidens medier, kommunikationsteknologi, fremtidens kontor, internettet, nanoteknologi, RFID-teknologi, alternative energikilder, teknostressmv..

Der henses således til, at lektionen ikke er kompetencegivende eller kan sidestilles med skoleundervisning.

Det bemærkes, at momsfritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. som nævnt omfatter skoleundervisning. Hermed menes undervisning i traditionelle fag som sprog, matematik, bogføring, håndarbejde, musik mv..

Disse fag var direkte nævnt i den tidligere gældende momslovs § 2, stk. 3, litra c, men er ikke gentaget i den nugældende lov.

En lektion på omkring 1½ time, hvor medarbejderen fra selskabet præsenterer de nævnte emner, ses imidlertid ikke at kunne anses som edb-undervisning eller andet traditionelt skolefag og hermed heller ikke skoleundervisning.

Når lektionen ikke er at anse som faglig uddannelse omfattet af § 13, stk. 1,nr. 3, 1. pkt., er lektionen heller ikke omfattet af undtagelsen i § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

Undtagelsen i § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. omfatter således kun kurser omfattet af § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.

SKAT er endelig af den opfattelse, at den beskrevne lektion ikke kan anses som momsfritaget foredragsvirksomhed med kunstnerisk indhold iht. momslovens § 13, stk. 1, nr. 7, i det omfang foredraget nærmere omhandler de muligheder, der er i dag end de muligheder, der eventuelt er i fremtiden.

Lektionen ses nærmere at lægge hovedvægten på de muligheder, der er i dag.

Den del af lektionen, der omhandler en sådan beskrivelse af fremtidige muligheder, at beskrivelsen kan anses som kunstnerisk, ses at udgøre en mindre del af lektionen.

Efter SKATs opfattelse er der således ikke er tale om foredragsvirksomhed med kunstnerisk indhold iht. Momslovens § 13, stk. 1, nr. 7.

Selskabets virksomhed med tilbud om de omhandlede foredragsydelser kan herefter bedst karakteriseres som tilbud om momspligtig levering af ydelser.

Der henvises til, at levering af ydelser er omfattet af afgiftspligt iht. Momslovens § 4, stk.1, ifølge hvilken bestemmelse der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

Det indstilles at svare i overensstemmelse hermed.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet har tiltrådt indstillingen med den af SKAT anførte begrundelse.