Dato for udgivelse
30 Jan 2007 13:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Jan 2007 13:13
SKM-nummer
SKM2007.77.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-016393
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ekspropriation
Resumé
Skatterådet bekræfter, at betingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven er opfyldt ved afståelse af ejendom til en kommune.
Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 11
Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-1 E.J.2.8

Spørgsmål

Vil en fortjeneste ved salg af areal på 40.622 m² beliggende xxx, Y Kommune, være skattefri?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Skatteyder anmoder om bindende svar på, hvorvidt et salg af arealet beliggende xx til Y Kommune vil være fritaget for beskatning i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 11.

Y Kommune oplyser, at kommunen står med et akut behov for at fremskaffe grunde til boligformål i A. Kommunen oplyser, at der er mulighed for at anskaffe grunde i henhold lokalplan nr. 95.

Arealet er omfattet af lokalplanen.

Det fremgår af udskrift fra byrådsbeslutning af 28. november 2006, at Byrådet i Y Kommune agter at ekspropriere arealet beliggende xx, såfremt det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale om salg.

Kommunen har endnu ikke indgået en frivillig aftale om salg med skatteyder.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved en højesteretsdom fastslået, at det efter sammenhængen med ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. SKM2006.438.SKAT og Ligningsvejledningen 2006-3, afsnit E.J.2.8.

Betingelserne for, at fortjeneste ved indgåelse af en frivillig aftale om afståelse af en fast ejendom (et jordareal) er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen, er herefter:

  • På aftaletidspunktet skal der være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål. 
  • På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal foreligge ekspropriationsrealitet.          

Det er oplyst, at hjemlen til at ekspropriere ejendommen findes i planlovens § 47, stk. 1.

Det fremgår af denne bestemmelse, at kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

Y Kommune har den 28. september 1999 endelig godkendt lokalplan nr. 95. Lokalplanen er offentliggjort.

Da lokalplanen er vedtaget og offentliggjort, er det SKATs opfattelse, at den første betingelse for skattefritagelse af fortjenesten er opfyldt på nuværende tidspunkt, idet der er formel hjemmel i planlovens § 47, stk. 1, til at ekspropriere ejendommen.   

For så vidt angår den anden betingelse har Y Kommune indsendt byrådets beslutning om erhvervelse af arealet beliggende på xx. Beslutningen er truffet den 28. november 2006. Det fremgår heraf, at kommunen har til hensigt at ekspropriere arealet, hvis den frivillige aftale ikke indgås.

Der er endnu ikke indgået aftale om salg med skatteyder.

Under henvisning til ovenstående finder SKAT, at betingelsen om ekspropriationsvilje hos den ekspropriationsberettigede på aftaletidspunktet kan anses for opfyldt.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med ja, da betingelserne for skattefritagelse efter § 11, 2. pkt. i ejendomsavancebeskatningsloven ved afståelse af arealet til kommunen anses for opfyldt.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.