Dato for udgivelse
25 Jan 2007 10:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Sep 2006 15:41
SKM-nummer
SKM2007.67.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-016450
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendomme
Resumé
Skatterådet bekræfter, at salg af en landbrugsejendom til Y-købing Kommune kan ske skattefrit. Byrådet har, efter at lokalplanen for området er vedtaget og offentliggjort, tilkendegivet, at købsaftale er indgået i stedet for ekspropriation.
Reference(r)

Ejendomsavancebekskatningsloven § 11, 2. pkt.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 E.J.2.8
Spørgsmål

Vil en overdragelse af ejendommen matr. nr. xx være omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt.

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A ejer landbrugsejendommen matr. nr. xx. En del af ejendommen (anslået 32.500 m2) er ved Y-købings lokalplan 10-482 ført i byzone med henblik på bebyggelse til boligformål. Efter vedtagelsen af lokalplanen har Y-købing Kommune henvendt sig og vil ekspropriere jorden med henblik på virkeliggørelse af lokalplanen. A har svaret, at hun ønsker ejendommen overtaget i sin helhed, da lokalplanen opdeler hendes ejendom på en uheldig måde for driften. Det samlede areal udgør 110.000 m2.

I brev af 29. juni 2006 underskrevet af borgmesteren og kommunaldirektøren har Y-købing Kommune meddelt følgende:

"På given foranledning kan vi herved bekræfte, at såvel kommunens økonomiudvalg som Byråd har drøftet erhvervelse af ejendommen matr. nr. xx med areal 11 ha .

På møde den 5. marts 2004 blev der således drøftet erhvervelse af hele ejendommen, når det nødvendige plangrundlag forelå, således at ejendommen om fornødent kunne erhverves ved ekspropriation.

Byrådet iværksatte derfor udarbejdelse af lokalplan. Den endelige lokalplan blev vedtaget af Byrådet den 13. december 2005.

Den 14. marts 2006 godkendte Byrådet, at ejendommen erhverves. I forbindelse med behandlingen tilkendegav Byrådet, at købsaftalen blev indgået i stedet for ekspropriation."

I brev af 13. juni 2006 har kommunen oplyst:

"Såfremt ekspropriation blev nødvendigt ville Byrådet anvende planlægningslovens § 47, stk. 1, da det er nødvendigt for virkeliggørelse af lokalplanen for området, at kommunen bliver i besiddelse af ejendommen.

Da ejeren under forhandlingerne krævede, at kommunen skulle overtage hele ejendommen, var Byrådet også indstillet på det under henvisning til princippet i loven om statens ekspropriationer § 16, stk. 3"

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Skatteyders repræsentant har læst sagen igennem, og har ikke bemærkninger.

SKATs indstilling og begrundelse

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 1 medregnes fortjeneste ved afståelse af fast ejendom ved indkomstopgørelsen.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt. i ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2.pkt også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det fremgår af SKM.2006.438.SKAT, at følgende krav skal være opfyldt på aftaletidspunktet, for at overdragelsen af en fast ejendom kan anses for sket i en ekspropriationssituation:

1) Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål.

2) På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal foreligge ekspropriationsrealitet.

For så vidt angår den første betingelse om ekspropriationshjemmel på aftaletidspunktet, fremgår af det af brev af  4. august 2006, at Byrådet, såfremt ekspropriation blev nødvendig, ville anvende planlægningslovens § 47, stk. 1, da det er nødvendigt for virkeliggørelse af lokalplanen for området, at kommunen bliver i besiddelse af ejendommen.

Endvidere fremgår det af brevet, at da ejeren under forhandlingerne krævede, at kommunen skulle overtage hele ejendommen, var Byrådet også indstillet på dette under henvisning til princippet i loven om statens ekspropriationer § 16, stk.3.

Da det fremgår af forespørgslen, at kommunen vil ekspropriere på grundlag af en lokalplan, forudsætter skattefritagelsen derfor, at lokalplanen på aftaletidspunktet er vedtaget og offentliggjort. Det fremgår af sagens oplysninger, at lokalplanen er vedtaget den 13. december 2005 og derefter offentliggjort.

Det fremgår af SKM2006.438.SKAT, at det er i overensstemmelse med reglerne, at en kommune benytter følgende fremgangsmåde i forbindelse med erhvervelse af en ejendom i en ekspropriationssituation, når hjemmelen findes i en lokalplan, der er vedtaget og offentliggjort på aftaletidspunktet:

a. Kommunen indhenter salgstilbud.

b. Når lokalplanen er vedtaget og offentliggjort (dvs. når der foreligger en endelig ekspropriationshjemmel), godkender kommunalbestyrelsen aftalen.

Lokalplanen blev, som ovenfor nævnt, vedtaget og offentliggjort 13. december 2005.

Byrådet tog den 14. marts 2006 stilling til det oplæg til købstilbud, som var fremsendt af spørgerens rådgiver.

Da Byrådet således først har tiltrådt salgstilbuddet fra sælger efter lokalplanen er vedtaget og offentliggjort, er aftaletidspunktet flyttet til det tidspunkt, hvor ekspropriationshjemmelen er skabt.

Endvidere har Byrådet, efter at lokalplanen for området er vedtaget og offentliggjort, tilkendegivet, at købsaftale er indgået i stedet for ekspropriation.

Det er derfor SKATs opfattelse, at der på aftaletidspunktet er hjemmel til at ekspropriere ejendommen og at betingelserne for skattefritagelse er opfyldt.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.