åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Af hensyn til skyldnerens retssikkerhed er det i RPL § 493, stk. 3, bestemt, at skyldneren, hvis ikke andet er bestemt i lovgivningen, skal have underretning om udlægsforretningen, såfremt fuldbyrdelse sker på grundlag af en udpantningsret.

Retsplejeloven stiller ingen formelle krav til underretning, men den bør altid ske på en sådan måde, at det efterfølgende kan godtgøres, at underretning rent faktisk er sket.

Sendes underretning samtidig med bekendtgørelse i dagspressen, skal fristen af hensyn til overholdelse af fuldbyrdelsesfristen være på mindst 7 dage.

Sendes underretningen efter udløbet af fuldbyrdelsesfristen kan udlæg foretages med aftens varsel.

Der bør gives skyldner en frist, som giver skyldner mulighed for at afværge udlægsforretningen.

Undlades underretning, uden at betingelserne i RPL § 493, stk. 2, herfor er opfyldt, er udlægget ugyldigt, medmindre det antages, at undladelsen har været uden betydning.

Retten i Randers har behandlet spørgsmålet i sagen FS 6-1079/2002 (fogedretskendelse). I denne sag stadfæstede fogedretten en told- og skatteregions udlæg i indestående på bankkonti tilhørende skyldneren, da der ikke var foretaget udlæg i en budgetkonto, og der henstod et beløb på 2.500 kr. til leveomkostninger indtil næste lønudbetaling. Udlægget var foretaget uden forudgående underretning og uden skyldnerens tilstedeværelse, da skyldneren tidligere på dagen overfor fogden havde tilkendegivet, at han intet ejede, som kunne være til genstand for et udlæg, hvorefter det blev aftalt, at en igangværende afdragsordning skulle fortsætte.

I SKM2006.545.HR havde Viborg Politi under en ransagning hos skyldneren fundet 70.000 kr., som politiet tog i sin besiddelse, uden at der var hjemmel hertil i retsplejelovens kapitel 74.

Politiet kontaktede herefter Viborg Kommune, der på baggrund af oplysningerne om, at politiet var i besiddelse af 70.000 kr. tilhørende skyldneren foretog udlæg i beløbet, hvilket skete uden forudgående underretning af skyldneren.

Skyldneren gjorde under sagen gældende, at det var med urette, at udlægget var foretaget uden forudgående underretning af skyldneren, at politiet var kommet i besiddelse af pengene på ulovlig vis, hvorfor det af Viborg Kommune foretagne udlæg var ulovligt, at politiet ikke havde været berettiget til at kontakte Viborg Kommune med meddelelse om, at politiet hos skyldneren havde fundet 70.000 kr., og at beløbet ikke tilhørte skyldneren, men derimod dennes børn.

Højesteret fandt, at det var med rette, at Viborg Kommune havde foretaget udlæg uden forudgående underretning af kærende, jf. SKINDL § 5 og RPL § 493, stk. 2, ligesom Højesteret fandt, at kommunen ikke havde fået kendskab til beløbets eksistens på en sådan måde, at udlægget var ulovligt. Afgørelsen er tillige nævnt i afsnit G.5.2.1.

►I SKM2011.503.VLR fandt Vestre Landsret, med henvisning til at udlæggene blev foretaget i bankindestående, som skyldner frit kunne disponere over, at betingelserne for at foretage udlæg uden forudgående underretning var opfyldt.◄