Tilbagebetalingskrav

Børne- og ungeydelseslovens § 7, stk. 1 fastsætter, at en børne- eller ungeydelse modtaget med urette skal tilbagebetales.

►Med virkning fra 1. januar 2011 kan der efter § 11, stk. 2, 2.pkt., foretages modregning i fremtidige krav på børne- eller ungeydelse for tidligere uberettiget modtaget børne- eller ungeydelse, jf. § 7.◄

Der kan ikke foretages subsidiært udlæg hos ægtefællen for tilbagebetalingskravet.

I medfør af ►SKINDL◄ § 4, jfr. § 1, kan justitsministeren fastsætte bestemmelser hvorefter pantefogeden kan foretage udlæg for tilbagebetalingskrav.

Der beregnes ikke renter af tilbagebetalingskrav.

Krav på tilbagebetaling af en børne- eller ungeydelse er et statskrav, idet udgifterne til ydelsen afholdes af statskassen, jf. lovens § 9. Der kan derfor foretages modregning i skyldnerens krav på overskydende skat, overskydende moms. mv.

Modregning

Ifølge lovens § 11, stk. 2, kan op til 50 pct. af ydelsen anvendes til modregning af eventuelle restancer vedrørende betaling for

  • dag- og klubtilbud, jf. §§ 29 og 35 i lov om social service og dagtilbudsloven
  • skolefritidsordning, jf. § 50, stk. 2 i lov om folkeskoler.
  • Uberettiget modtaget børne- og ungeydelse, jf. § 7

Herudover kan krav på børne- og ungeydelse ikke anvendes til modregning af eventuelle offentlige krav mod beløbsmodtageren.