Store Heddinge fogedrets kendelse
af 20. december 2001
FS 1407/2000

Ved rekvisition, modtaget af fogedretten 6. oktober 2000, har Told- og Skatteregion Næstved, indbragt indsigelse mod udlæg foretaget af regionen 28. september 2000 i rekvisitus ejendom, matr.nr. ....., beliggende ....., for et samlet beløb på 305.551,- kr. Udlægget er tinglyst den 9. oktober 2000.

Beløbet på 305.551,- kr. består af skat, afgifter og told på 125.401,- kr., samt renter og omkostninger på 180.850- kr.

Rekvirenten har påstået udlægget stadfæstet.

Rekvisitus har påstået udlægget ophævet, principialt med henvisning til, at udlægget rent formelt er sket uden hjemmel, subsidiært, at rekvisitus ikke er skyldig ToldSkat det opgjorte beløb, der er foretaget udlæg for.

Sagens omstændigheder er følgende:

I forbindelse med en regnskabskontrol hos rekvisitus, der påbegyndtes i juli måned 1995, og omfattede regnskabsårene fra 1990 og frem, fremsende rekvirenten skrivelse af 27. december 1996 stilet til rekvisitus samt til selskabet H2 Invest ApS. Begge selskaber havde samme anpartshaver, nuværende direktør A. Skrivelsen har blandt andet følgende indhold:

"Regnskabskontrol - afkrævning

Under henvisning til Momslovens § 77 afkræves selskabet hermed moms på i alt kr. 716.373 kr.

Beløbet vil blive afkrævet på særskilt fremsendt giroindbetalingskort. På kortets bagside kan De læse om renter, betalingsfrist mv. Overholdes betalingsfristen ikke, vil beløbet uden yderligere varsel blive søgt inddrevet af toldfogeden.

På de næste sider fremgår det af skemaerne 1 - 3, hvordan regionen er kommet frem til ovennævnte beløb. Det negative momstilsvar for H2 Invest Aps er modregnet i det positive momstilsvar for H1 Aps, fordi der er konstateret en regnskabsmæssig sammenblanding af selskabernes aktiviteter mv.

Skema 3 indeholder også reguleringer, som Deres revisor endnu ikke har kunnet forklare eller fremskaffe dokumentation for. Forklaringer på disse reguleringer fremgår under skemaet. Ellers henvises til undertegnedes møder med revisor MA

Det skal præciseres, at der er tale om en "helhedsløsning", som undtagelsesvis er foretaget alene ud fra de fremlagte årsregnskaber, og at regionen derfor forbeholder sig ret til yderligere regulering mv. Hvis De kan fremskaffe dokumentation eller forklaring på, at der er tale om flere retmæssige fradrag, vil der kunne foretage efterfølgende reguleringer. Det vil være formålstjenligt, at eventuelle reguleringer aftales/foretages før en eventuel klagesag.

De kan klage over regionens afkrævning/behandling af sagen ved at skrive til Told- og Skattestyrelsen. Af praktiske årsager bedes en eventuel klage fremsendt via Told- og skatteregion Køge.

Der er endnu ikke taget stilling til et eventuelt strafansvar.

..."

Told- og Skatteregions medarbejder, Peter Nørregaard drøftede herefter spørgsmålet om tilsvar med selskabets revisor MA, og i skrivelse af 29. maj 1997 til rekvisitus anførte Peter Nørregaard blandt andet følgende:

"Regnskabskontrol - reduktion af afkrævning

Under henvisning til momslovens § 77 blev selskabet i brev af 27. december 1996 afkrævet moms på i alt 716.373 kr.

Efter mødet den 6. februar d.å. og efterfølgende korrespondance og telefonsamtaler - senest telefax af g.d. - er vi blevet enige om at reducere det afkrævede beløb, så selskabet nu skal betale kr. 215.863. Det oprindelige beløb er således reduceret med kr. 50.510, og der vil derfor blive beregnet rentereduktion fra afkrævningsdatoen - den 27.12.96.

...

På de næste sider fremgår det af skemaerne 1 - 3, hvordan selskabet, selskabets revisor og regionen er komme frem til ovennævnte beløb. Endvidere vedlægges kopi af den fremsendte telefax, idet det bemærkes, at tilsvaret for 1994 i H2 Invest Aps skal være positivt.

Det negative momstilsvar for H2 Invest Aps er modregnet i det positive momstilsvar for H1 Aps, fordi der er konstateret en regnskabsmæssige sammenblanding af selskabernes aktiviteter mv.

Det skal igen præciseres, at der er tale om en "helhedsløsning", som undtagelsesvis er foretaget alene ud fra årsregnskaber, fremlagte bilag og forklaringer.

Forudsat der ikke kommer nye "belastende" oplysninger i sagen, vil regionen efter omstændighederne ikke gøre strafansvar gældende.

Det skal dog indskærpes, at selskabets regnskabsfunktion skal forbedres væsentligt med tydelige revisionsspor mellem momsregnskab og revisors EDB-bogføring. Regionen vil fremover ikke acceptere en så mangelfuld regnskabsaflæggelse.

..."

Selskabets revisor, MA besvarede regionens henvendelse ved skrivelse af 11. juni 1997, hvori revisoren blandt andet oplyste følgende:

"...

Vi har modtaget Deres skrivelse af 29.05.1997 vedrørende reduktion af afkrævning af moms for ovennævnte selskaber for årene 1992 - 1995.

Den samlede opgjorte regulering af tilsvar, der ifølge Deres opgørelse udgør kr. 215.863, kan tiltrædes af virksomhederne.

Vi gør i den forbindelse ToldSkat opmærksom på, at der er et periodeafgrænsningsproblem, idet der af selskabet i momsangivelsen for 4. kvartal 1995 er afløftet indgående moms med kr. 112.993 af ikke betalte købsfaktura pr. 31.12.1995. Denne udgift er regnskabsmæssigt først medtaget i regnskabet for 1996.

Det opgjorte momstilsvar for 1996 skal herefter reduceres med ovennævnte beløb kr. 112.993.

Vi skal oplyse, at vi ved udarbejdelse af årsregnskabet for 1996 foretager en total gennemgang af momsregnskaberne. Såfremt vi her støder på forhold der kræver yderligere regulering af tilsvaret for 1996 vil vi meddele Dem dette.

Vores gennemgang af regnskabet forventes afsluttet senest den 15.07.1997.

De bedes venligst bekræfte modtagelsen af denne skrivelse."

I skrivelse af 20. december 1997, fra direktør hos rekvisitus, A, stilet til rekvirenten, anførte direktøren følgende:

"Vedr. Efterangivelse H1 ApS, SE nr. ....... - H2 Invest ApS SE nr. ........

Vedlagt fremsendes aftalt Efterangivelse for årene 1992 til 1995, med kopi af revisors opgørelsesbrev.

For god ordens skyld skal vi påpege at det er aftalt at beløbet der er efterangivet kr. 102.870 kan betales over 4 kvartaler i 1998 med påløbne renter.

..."

I en efterangivelse af samme dato, har rekvisitus efterangivet salgsmoms med 102.870 kr. for begge selskaber. I efterangivelsesskemaet, er henvist til skrivelse af 11/6-97, til ToldSkat, Køge. Efterangivelsen er underskrevet af A.

Det bemærkes, at beløbet kr. 102.870 er forskellen mellem det beløb som parterne enedes om i momstilsvar 215.863 kr. og periodeafgrænsningsposteme på 112.993 kr.

Told- og Skatteregionen besvarede rekvisitus henvendelse i telefaxskrivelse af 19. januar 1998, hvori blandt andet følgende anførtes:

"Efterangivelse, jf. selskabets brev dateret 20.12.1997

Regionen har i dag modtaget selskabets brev dateret 20.12.1997.

...

Jeg har d.d. talt med revisor MA, som vil undersøge sagen - herunder kontakte Kaj Johansen, TSR Næstved. Når MA melder tilbage, kan vi aftale nærmere omkring forklaring/dokumentation for det efterangivne beløb.

Umiddelbart har jeg følgende spørgsmål:

Hvad skylder selskaberne p.t. - og især, hvilke beløb ligger til grund for skylden.

I revisors brev af 11.6.1997 tales om en periodeafgrænsning:... "afløftet udgående moms med kr. 112.993 af ikke betalte købsfaktura pr. 31.12.1995" Menes der udgående moms ? eller måske indgående?.

Selskabets brev af 20.12 henviser til ovennævnte brev, men beløbene er forskellige- og angivelsen er positiv(?).

Hvad er det for en aftale om betaling over 4 kvartaler?

Kopi af dette brev er faxet til selskabets revisor.

..."

Det er oplyst, at den af direktør A fremsendte efterangivelse blev bogført af rekvirenten 19. februar 1998 som en positiv angivelse, hvorefter momsgælden herefter udgjorde yderligere 102.870,- kr.

Rekvisitus modtog herefter et girokort vedrørende SE-nr. ....... vedrørende perioden 1/1-95 -31/12-95 på 102.870,- kr., med angivelse af indbetalingens art som efterbetaling af moms. Sidste rettidige betalingsdato var den 24. marts 1998.

Efter drøftelser mellem parterne blev efterangivelsen annulleret 3. februar 2000 og rekvirenten har anført, at der samtidigt foretoges rentetilbageførsel.

Det fremgår af udskrift af fogedbogen fra Told- og Skatteregion Næstved, at udlægget i ejendommen er foretaget den 28. september 2000, efter forudgående forkyndelse den 20. marts 2000 samt bekendtgørelse i dagpressen den 19. september 2000. Ingen blev antruffen på adressen og meddelelse om udlægget blev lagt i postkassen.

Det bemærkes, at rekvisitus ved fogedforretning 26. maj 2000 protesterede mod udlæggets foretagelse og anmodede om fogedrettens stillingtagen til sagen. Told- og Skatteregion Næstved, indbragte herefter sagen for retten ved skrivelse, modtaget 16. juli 2000 (FS 835/ 2000), men da rekvisitus ikke besvarede en henvendelse fra retten, blev sagen afvist fra retten den 13. september 2000.

Told- og Skatteregion Næstved gennemførte herefter påny fogedforretningen den 28. september 2000, hvilken sag nu er indbragt for retten.

Forklaringer

Vidnet MA, har blandt andet forklaret, at han siden 1996 har været revisor for selskabet H1 ApS. Han udarbejdede årsregnskab for 1995. Arbejdet var påbegyndt af den tidligere revisor FK. Foreholdt oplysningen om, at ToldSkat og selskabet på et tidspunkt aftalte, at der skulle findes en løsning på spørgsmålet om selskabets restancer, baseret på de kendsgerninger, at der var sket en sammenblanding af regnskabsforholdene vedrørende to selskaber og at der manglede regnskabsmateriale vedrørende H1 ApS, bekræftede vidnet, at ToldSkat frafaldt strafansvaret og indgik en aftale med selskabet om en reduktion til 215.863,kr. Da A gjorde vidnet opmærksom på særskilte bilag vedrørende en entreprenøraftale, og der var tale om et stort beløb, tilskrev han ToldSkat og gjorde opmærksom på, at der var nogle poster, hvor der var periodeafgrænsningsproblemer. Peter Nørregaard bekræftede modtagelsen af skrivelsen fra revisor. Herefter hørte han intet fra ToldSkat i ca. 6 måneder. Told- og Skatteregion Næstved modtog herefter en efterangivelse af salgsmoms for selskabet opgjort til 102.870,- kr., hvor der samtidigt foretoges henvisning til skrivelsen af 11. juni 1997 fra regionen. Opgørelsen blev udarbejdet af A efter en drøftelse med vidnet. Det var A der gjorde vidnet opmærksom på tallene, og denne sagde, at A skulle fremsende efterangivelsen. Han talte herefter sammen med Peter Nørregaard i januar 1998. Han husker ikke, hvad samtalen mundede ud i. Vidnet husker ikke at have set telefaxskrivelsen af 19. januar 1998. Da de modtog momsopkrævningen på 102.870 kr. fra ToldSkat opfattede de det som, at periodeafgrænsningssagen var blevet godkendt. I april måned 2000 afholdt han et møde med Peter Nørregaard i Næstved. Mødet var kort og han udleverede en opgørelse over skyldige beløb pr. 31.12.1995. Konklusionen på mødet blev, at ToldSkat påny ville kikke på sagen. Han havde ikke nogen regnskabsbilag med og blev ikke præsenteet for noget krav herom efter mødet. Han kan bekræfte, at den af A indsendte efterangivelse er blevet tilbageført af ToldSkat.

Procedure

Til støtte for sin påstand har Told- og Skatteregion Næstved, anført at den aftalte momsregulering på 215.863 kr. fastholdes. ToldSkat kan således ikke anerkende en yderligere regulering, blandt andet under henvisning til manglende dokumentation for posten om afgrænsningsproblemer. Det er anført, at initiativet for en eventuel regulering har ligget hos selskaberne, i hvert fald siden den 11. juni 1997. Efter rekvirentens opfattelse, er forældelsesfristen indtrådt. Endvidere gør rekvirenten gældende, at der er opkrævet korrekte renter i henhold til momslovens § 59, stk. 3. Endvidere er det gjort gældende, at momskravet ikke er forældet, idet første krav er tilsendt virksomheden den 27. december 1996 med henvisning til momslovens § 77. Kravet er efterfølgende reguleret flere gange, som følge af at virksomheden har fremlagt yderligere regnskabsmateriale. Sidste udlægsforretning er gennemført på virksomhedens adresse uden dennes medvirken, den 28. september 2000.

Til støtte for sin påstand har rekvisitus, H1 ApS, anført at udlægget rent formelt er sket uden hjemmel, idet udlægget blev foretaget, uden at der har været nogen tilstede på ejendommen eller indkaldt til at være tilstede. Det har således ikke været muligt for selskabet at anvise andre aktiver til genstand for udlægget. Vidne er ikke tilstede. Forkyndelse er ikke foretaget. Det gøres endvidere gældende, at rekvisitus ikke er skyldig rekvirenten det opgjorte beløb, der er foretaget udlæg for. Udgangspunktet parterne er enige om, er et tilsvar på 215.863,- kr. Dette beløb enedes man om efter forhandlinger. Det bemærkes, at inden forhandlingerne var beløbet langt større. Det viser sig, at der er nogle periodeafgrænsningsproblemer, som revisoren gør opmærksom på og det opgjorte momstilsvar på 215.863,- kr. skal derefter reduceres med 112.993,- kr., således at der alene er 102.870,- kr. tilbage. Skrivelsen fra revisor returneres til rekvisitus i bekræftet kopi og rekvisitus går herefter ud fra, at der ingen problemer er. Sideløbende afholdes der møder mellem rekvirenten og revisor, hvor periodeafgrænsningsproblemet bliver drøftet. Som resultatet af ændringen i tilsvaret, går rekvirenten ind og reguleret tilsvaret og fremsender en opkrævning til rekvisitus på 102.870,- kr. Rekvisitus går herefter med rette ud fra, at rekvirenten har godkendt reguleringen og alene opkræver det resterende beløb på 102.870,- kr. Dette sker i marts måned 2000. Det er således rekvisitus og revisorens opfattelse, at periodeafgræsningsbeløbet er godkendt. Der ligger en klar erkendelse af, at beløbet der skyldes alene udgør 102.870,kr., idet rekvirenten reguleret tilsvaret ned fra 215.863,- kr. til 102.870,- kr. Som det fremgår af sagens oplysninger, har rekvisitus indbetalt beløbet samt yderligere tilsvar m.v., således at der ialt er et tilsvar i rekvisitus favør med 53.445, kr., før renter. Rekvisitus samt revisoren har været i særdeles god tro om, at der er sket en behørig dokumentation, hvorefter der er foretaget den fornødne regulering. Det er således rekvirenten der skal dokumentere, at kravet er som påstået. Renteberegningen kan ikke anerkendes, idet rekvirenten ikke har dokumenteret denne eller i øvrigt fremlagt en behørig opgørelse over renteberegningen. Det gøres endvidere gældende, at kravene, der hidrører fra 1992 - 1995 er forældede.

Fogedretten skal udtale

I medfør af § § 7 - 9 i bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. gælder andre og lempligere regler for forkyndelse af udlægsforretninger for told- og pantefogeder, end for fogedretten. Således kan udlæg foretages alene efter bekendtgørelse i dagspressen, hvilken kan erstatte en tilsigelse til udlægsforretningen.

I nærværende sag fremgår det af dokumentationen, at rekvisitus har faet forkyndt tilsigelse til udlægsforretning den 26. marts 2000, hvor udlægsforretningen blev afholdt den 26. maj 2000. Rekvisitus protesterede imod forretningens foretagelse og sagen blev derfor oversendt til fogedretten. Fogedretten afviste senere klagen med henvisning til manglende reaktion fra rekvisitus side. I forbindelse med toldfogedens fortsættelse af fogedforretningen, blev der foretaget bekendtgørelse af udlægsforretningen den 19. september 2000, hvilken dato overholder fristerne angivet i § 9 i ovennævnte lov. Fogedretten finder derfor, at udlægsforretningen er foretaget på korrekt grundlag.

Det har formodningen imod sig, at rekvirenten vil godkende et efterfølgende angivet beløb, alene baseret på en opgørelse fra revisoren og uden at basere sig på regnskabsmateriale, særligt under henvisning til, at rekvirenten i skrivelsen af 29. maj 1997 havde anført, at det af rekvirenten opgjorte beløb på 215.863 kr. i momstilsvar var under forudsætning af, at der var tale om en helhedsløsning for hele den undersøgte periode. Det bemærkes, at rekvisitus er en professionel virksomhed, med revisorbistand, og at det anførte beløb alene udgør hovedstol, uden tilskreven renter og omkostninger,. Det har formodningen imod sig, at rekvirenten ikke ville opkræve disse beløb, hvilket rekvisitus burde have indset.

Med henvisning til rekvirentens telefaxskrivelse af 19. januar 1998, må det have stået rekvisitus klart, at det tidligere angivne periodeafgrænsningsbeløb ikke var godkendt og rekvisitus fremsendelse af en efterangivelse på 102.870 kr. (forskellen mellem parternes aftalte momstilsvar på 215.863 kr. og periodeafgrænsningsposteme på 112.993,- kr.) kan ikke danne grundlag for god tro hos rekvisitus, ej heller for et krav på godkendelse af opgørelsen.

Retten finder efter bevisførelsen, at rekvirenten har foretaget tilstrækkelig dokumentation for den skete rente- og omkostningstilskrivning, jf. momslovens § 59, og der findes ikke at foreligge grundlag for at statuere forældelse af kravet, hvorefter

b e s t e m m e s

Det af Told- og Skatteregion Næstved hos H1 ApS den 28. august 2000 foretagede udlæg i ejendommen, matr.nr. ...... stadfæstes.