Dato for udgivelse
03 jan 2003 07:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27. december 2002
SKM-nummer
SKM2003.2.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 114/2002
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Momsgrundlaget, offentligt tilskud, hjemmeservice, vederlaget
Resumé

Appellanten har siden etableringen af sin virksomhed i foråret 1994 udbudt salg af hjemmeserviceydelser til private husstande i Københavnsområdet.

Appellanten modtog i medfør af lov om statstilskud til hjemmeservice et offentligt tilskud til det hjemmeservicearbejde, som appellanten udførte for private husstande. Tilskuddet, som ifølge hjemmeserviceloven ydes til den private husholdnings køb, udbetales direkte til appellanten. Appellanten har siden etableringen af virksomheden i 1994 medregnet tilskuddet til momsgrundlaget, jf. momslovens § 27, stk. 1.

Appellanten fremsatte imidlertid i 1997 krav om tilbagebetaling af den indbetalte moms for årene 1994,1995 og 1996.

Højesteret fastslog, at hvis et offentligt tilskud må anses for et vederlag for en momspligtig ydelse, skal det medregnes i afgiftsgrundlaget, jf. momslovens § 27 og 6. momsdirektivs artikel 11, pkt. A, stk. 1, litra a.

Højesteret fastslog endvidere, at da tilskuddet er direkte forbundet med den pris, som forbrugeren selv skal betale for ydelsen, er tilskuddet en del af vederlaget for ydelsen, og tilskuddet skal derfor medregnes i afgiftsgrundlaget.

Reference(r)

Momsloven § 27, stk. 1
6. momsdirektiv, artikel 11, pkt. A, stk. 1, litra a
Momsvejledningen 2001 G.1.1.1.2

Parter

James' Hjemmeservice I/S
ved interessenterne Torben Damm Mørch og James Iuel-Brockdorff
(advokat René Offersen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen)

Afsagt af højestretsdommerne

Hornslet, Torben Melchior, Per Sørensen, Børge Dahl og Niels Grubbe.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 12. afdeling den 27. februar 2002.

Appellanten, James' Hjemmeservice I/S ved interessenterne Torben Damm Mørch og James Iuel-Brockdorff, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets bemærkninger

Ved levering af en momspligtig ydelse er det vederlaget, der er afgiftsgrundlaget, jf, § 27 i momsloven (lov nr. 375 af 18. maj 1994, der trådte i kraft 1. juli 1994) og § 7 i den oprindelige momslov fra 1967 (lovbekendtgørelse nr. 41 af 1. februar 1993). Det er efter bestemmelsen uden betydning, om vederlaget helt eller delvis udredes af andre end modtageren af ydelsen, jf. herved også art. 11, pkt. A, stk. 1, litra a, i 6. momsdirektiv. Hvis et offentligt tilskud må anses for vederlag for en momspligtig ydelse, skal det derfor medregnes i afgiftsgrundlaget.

Ifølge lov nr. 455 af 30. juni 1993 om statstilskud til hjemmeservice - som denne sag drejer sig om - beregnes tilskuddet efter det antal timers arbejde, der er udført, jf. § 3, stk. 1, 1. pkt. Det udbetales til den virksomhed, der har udført husholdningsarbejdet, jf. § 4, stk. 1, på grundlag af forbrugerens kvittering for, at arbejdet er udført, jf. § 4, stk. 3, nr. 6. Tilskuddet skal fradrages på virksomhedens regning til forbrugeren for det udførte arbejde, jf. § 4, stk. 3, nr. 1.

Da tilskuddet herefter er direkte forbundet med den pris, som forbrugeren selv skal betale for ydelsen, er tilskuddet en del af vederlaget for ydelsen. Det skal derfor medregnes i afgiftsgrundlaget.

Med denne begrundelse stadfæster Højesteret dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, James' Hjemmeservice I/S ved interessenterne Torben Damm Mørch og James Iuel-Brockdorff, betale 75.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.