Dato for udgivelse
18 jan 2007 14:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 sep 2006 15:54
SKM-nummer
SKM2007.43.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-011409
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ekspropriation
Resumé

Skatterådet bekræfter, at salg af byggejord til X kommune kan ske skattefrit på de i et købstilbud nævnte betingelser, såfremt  Byrådet vedtager overdragelsen af ejendommen efter lokalplanen er vedtaget og offentliggjort. Betingelserne i købstilbuddet er bl.a. at Byrådet bekræfter, at hvis frivillig aftale ikke indgås, vil ekspropriationen gennemføres.

Hjemmel
06-065035

 

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 11
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 E.J.2.8
Spørgsmål

Under forudsætning af, at de i købstilbuddet nævnte betingelser for handelen godkendes af byrådet, vil salg af byggejord til X kommune kunne ske skattefrit, når salget sker ved frivillig ekspropriation i henhold til planlovens § 47, jf. i øvrigt bestemmelserne i lov om offentlige veje kap. 5?

Svar

Ja, såfremt X Byråd vedtager overdragelsen af ejendommen efter at lokalplanen er vedtaget og offentliggjort.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A ejer 50 % af ejendommen. X Kommune er i gang med at udarbejde lokalplan for et område, som består af ca 14 ha som kommunen ejer og ca 3 ha som A er medejer af.

X Kommune har foreslået en plan som omfatter hele arealet, og ønsker derfor at erhverve det areal A er medejer af, for at kunne planlægge for hele arealet. Området agtes anvendt til parcelhuse, kvarterparker, fællesveje og en skolesti, som skal forbindes med en allerede eksisterende skolesti. Lokalplanen  er sendt til høring 2. marts 2006, og forventes godkendt af X Byråd august 2006.

A har modtaget et købstilbud fra X Kommune, men ønsker bindende svar forinden tilbuddet accepteres. Det fremgår af købstilbuddet, at ejendommen areal udgør  m2. Det fremgår af udkast til købstilbud, at overdragelsen sker på følgende vilkår:

"Overdragelsen af ejendommen sker ved ekspropriationslignende vilkår i henhold til Planlovens § 47, jf.  i øvrigt bestemmelserne i lov om offentlige veje, kap.5. Baggrunden er, at X Kommune, hvis frivillig aftale ikke indgås, vil gennemføre ekspropriationen, med henblik på at realisere den samlede parcelhusudstykning.

Ejendommen overtages af køber, således som den er og forefindes og besigtiget af køber.

Ejendommen overtages fri for eventuelle lejemål og forpagtningsaftaler.

Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, og den fremkomne saldo betales kontant.

Sælger erklærer, at der sælger bekendt ikke er sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende ejendommen.

Ejendommen er sælger bekendt ikke forurenet.

Nærværende tilbud er afgivet under forbehold af X Byråds godkendelse."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger er enig i sagsfremstilling, beskrivelsen af de faktiske forhold og det bindende svar.

SKATs indstilling og begrundelse

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 1 medregnes fortjeneste ved afståelse af fast ejendom ved indkomstopgørelsen.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt. i ejendomsavancebeskatningsloven. Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2.pkt også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Betingelserne for, at fortjeneste ved indgåelse af en frivillig aftale om afståelse af et jordareal er omfattet af skattefritagelse er

- at der i lovgivningen er ekspropriationshjemmel til det pågældende formål og

- at det på aftaletidspunktet måtte påregnes, at ekspropriation ville ske i mangel af frivillig aftale

Efter planlovens § 47 kan kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, bl.a. når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelse af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Det bemærkes, at kommuneplanen skal være godkendt og/eller lokalplanen vedtaget og offentliggjort.

Derudover forudsættes det, at det på aftaletidspunktet måtte påregnes, at ekspropriation ville ske i mangel af frivillig aftale.

Af vilkårene i udkast til købstilbud ses, at overdragelse af ejendommen skal ske på ekspropriationslignende vilkår i henhold til Planlovens § 47, jf. i øvrigt bestemmelserne i lov om offentlige veje, kap. 5.

Det ses endvidere, at X Kommune, som er ekspropriationsmyndighed, i en passus i udkast til købstilbud vil erklære, at hvis frivillig aftale ikke indgås, vil kommunen gennemføre ekspropriationen med henblik på at realisere den samlede parcelhusudstykning.

Det fremgår af SKM2006.438.SKAT, at når der gives et salgstilbud fra sælger, som kommunalbestyrelsen først tiltræder, efter at lokalplanen er vedtaget og offentliggjort, flyttes aftaletidspunktet til det tidspunkt, hvor ekspropriationshjemmelen er skabt.

Hermed skabes der mulighed for, at betingelsen om, at der på aftaletidspunktet skal være aktuel hjemmel til at ekspropriere ejendommen, kan opfyldes.

I nærværende sag er der et udkast til købstilbud og såfremt X Byråd først tiltræder dette efter at lokalplanen er vedtaget og offentliggjort, vil det omhandlede areal efter SKATs mening være omfattet af fritagelsesbestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.