Dato for udgivelse
17 Jan 2007 12:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Dec 2006 11:00
SKM-nummer
SKM2007.39.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-008319
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Afståelse, ingen bopælspligt
Resumé

Skatterådet bekræfter, at ejerlejlighed uden bopælspligt kan afstås uden beskatning efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Hjemmel

07-008319, jf. SR 06-068064

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 E.J.1.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-1 E.J.1.6
Spørgsmål
  1. Kan SKAT bekræfte, at en eventuel avance ved salg af ejerlejlighed samt en til ejerlejligheden hørende ideel andel i ejerforeningen vil være skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2?
  2. Såfremt SKAT svarer bekræftende på spørgsmål 1, beder vi SKAT oplyse, om der stilles krav om særlig dokumentation for, at lejligheden er benyttet til private formål som sommerhusbeboelse.

Svar

1. Ja.

2. Se SKATs indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger købte ved underskrift den 11. september 2004 lejligheden til overtagelse pr. 1. august 2005. Endeligt skøde er tinglyst den 27. december 2005 uden anmærkninger. Lejligheden er en ejerlejlighed i en nyopført ejendom. Lejligheden har et tinglyst areal på 109 m2. Lejligheden er købt nøglefærdig og indflytningsklart med det i lejligheden indlagte faste tilbehør, herunder ledninger, installationer og varmeanlæg og med andel efter fordelingstal i grunden og de på grunden værende bygninger samt eventuelt fælles tilbehør.

Køber har forespurgt kommune A om der i henhold til lokalplanen er krav om helårsbeboelse. Kommunen svarer i brev af 16. juni 2006, at lejligheden kan benyttes uden bopælspligt, dog vil registreringen blive ændret til helårsbolig, såfremt der bor personer i den pågældende lejlighed, der er tilmeldt folkeregistret. I den situation pålægges bopælspligt for lejligheden med fremadrettet virkning.

Spørger og hustru, som begge er pensionister, har fortsat deres faste bolig i kommune B. Det er intentionen, at lejligheden skal stå til deres frie disposition som feriebolig, når ægteparret i ferieøjemed opholder sig i kommune A. Lejligheden udlejes således ikke. Boligen forventes benyttet ca. 10-15 uger om året på samme måde som et sommerhus. Ægtefællerne ejer i forvejen et sommerhus beliggende i kommune C. Også dette sommerhus benyttes udelukkende af ægtefællerne til feriebolig. Spørger har ingen aktuelle planer om at sælge lejligheden inden for de nærmeste år.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at lejligheden kan sælges skattefrit i henhold til EBL § 8, stk. 2, da ejerlejligheden er købt som feriebolig og den rent faktisk benyttes som feriebolig i ejerperioden, da der ikke er bopælspligt i ejerlejligheden, og grundarealet udgør mindre end 1.400 m2.

SKATs indstilling og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) § 1.

Efter EBL § 8, stk. 1, skal fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder dog ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit. Det er dog efter stk. 1, nr. 1, en betingelse for skattefriheden, at ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m2, eller at der som nævnt i stk. 1, nr. 2, ifølge offentlig myndigheds bestemmelse ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse.

Efter EBL § 8, stk. 2, gælder disse regler også for sommerhusejendomme og lign., som ejeren eller dennes husstand har benyttet til privat formål i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.

For at reglerne i EBL § 8, stk. 2, kan anvendes ved afståelse af en ejendom, kræves det, at der er tale om afståelse af sommerhusejendomme eller lignende. Parcelhusreglen i EBL § 8, stk. 1 og 2, fandtes tidligere i lov om særlig indkomstskat mv. § 2 A, stk. 1 og 2. Hverken forarbejderne til ejendomsavancebeskatningsloven eller til lov om særlig indkomstskat mv. indeholder en afgrænsning af, hvilke typer ejendomme, der er omfattet af henholdsvis stk. 1 og 2.

Told- og Skattestyrelsen har i en kommentar, jf. TfS1998,122, til en Ligningsrådsafgørelse (TfS1998,118) udtalt, at det er Styrelsens opfattelse, at helårshuse kun kan omfattes af EBL § 8, stk. 2, hvis huset er købt som og rent faktisk anvendt som sommerbolig. Det er ejeren, der må sandsynliggøre, at helårshuset er erhvervet til brug for sommerbolig.

Landsretten har således også i SKM2006.144.ØLR lagt til grund, at det er skattemyndighedernes praksis, at skattefrihed efter EBL § 8, stk. 2, ved afhændelse af en ejendom, der har status som helårshus alene kan opnås, når ejendommen er erhvervet med henblik på anvendelse som fritidshus og herefter anvendt således.   

Det følger således af praksis, at der kan opnås skattefrihed efter EBL § 8, stk. 2, ved afhændelse af en ejendom, når ejendommen er erhvervet med henblik på anvendelse som fritidsbolig og herefter er anvendt således.

Idet spørgers ejerlejlighed er erhvervet som og anvendes som fritidsbolig, kan der ske skattefri afståelse efter EBL § 8, stk. 2. Det indstilles, at spørgsmål 1) besvares med ja.

Vedrørende spørgsmål 2 kan det oplyses, at det er ejeren af en fritidsbolig, der skal sandsynliggøre, at ejendommen er erhvervet og anvendt til fritidsbolig. Der er ikke lovhjemlede krav til særlig dokumentation og det beror derfor på en individuel vurdering af, hvorvidt en ejer har sandsynliggjort, at fritidsboligen udelukkende har været anvendt til fritidsformål og lign. Det kan dog oplyses, at skattemyndigheder bl.a. kigger på bopælspligt, benyttelse, udlejning, folkeregisteradresse, anden bolig, afstand til anden bolig mv.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende for skattemyndighederne i 5 år.