Udlæg i fast ejendom forældes formentlig efter 20 år.

Tinglysningslovens § 42, angiver, at panteretten ifølge tinglyst pantebrev i fast ejendom ikke forældes. Denne bestemmelse finder formentlig ikke analogt anvendelse på udlæg.

Forældelsen af udlæg i fast ejendom indtræder dog ikke, så længe fordringen, som udlægget skal sikre, holdes i kraft, jf. UfR 1980.251 VLK, hvor retten fandt, at udlæg som var tinglyst for mere end 20 år siden, ikke kunne udslettes i medfør af TL § 20, stk. 1, da det var uafklaret, om de underliggende fordringer helt eller delvist bestod.

Derimod bortfalder udlæg i fast ejendom, hvis den underliggende fordring er forældet, jf. UfR 2001, 1275 HD, hvor retten fandt, at udlægget var knyttet således til fordringen, at de hensyn, der havde ført til fordringens forældelse inden for et bestemt tidspunkt, ligeledes måtte føre til, at den adgang til fyldestgørelse, som udlægget gav, faldt bort ved fordringens forældelse.

Ifølge TL § 20, stk. 2, kan tinglysningsdommeren slette rettigheder - herunder udlæg - i tingbogen, der er over 20 år gamle, og som sandsynligvis er ophørt, eller hvortil der efter al rimelighed ikke længere findes nogen berettigede.

Se i øvrigt nærmere om forældelse af udlæg i fast ejendom i afsnit C.6.3.