Dato for udgivelse
16 Jan 2007 12:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Dec 2006 10:35
SKM-nummer
SKM2007.32.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 350/2005
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Virksomheder
Emneord
Skøn, tatovør, hæleri
Resumé

Appellanten havde drevet en tatoveringsvirksomhed og havde ikke indsendt regnskabsmateriale vedrørende virksomheden. Hun påstod, at virksomheden var blevet overdraget i august 2002 og at hun herefter ikke havde drevet virksomheden. Hun havde over for politiet i januar 2003 oplyst, at hun drev virksomheden med en ansat.

Politiet havde på appellantens bopæl konstateret et stort antal meget dyre effekter, og skattemyndighederne havde bl.a. med udgangspunkt heri opgjort et betydeligt negativt privatforbrug, og med udgangspunkt i denne privatforbrugsopgørelse forhøjet appellantens momstilsvar samt tilsvar af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag for indkomstårene 2002 og 2003.

Appellanten hævdede, at der aldrig havde været ansatte i virksomheden, at effekterne fundet på hendes bopæl tilhørte hendes kæreste, og at hendes privatforbrug var finansieret ved hjælp fra hendes far.

Højesteret fastslog, at skattemyndighederne ved privatforbrugsopgørelsen ikke burde have medregnet køb af et meget dyrt spisebord med tilhørende stole, som ifølge politiets oplysninger var købt af appellantens kæreste hos en hæler. Bortset herfra fandt Højesteret ikke grundlag for at tilsidesætte det af skattemyndighederne udøvede skøn.

Reference(r)

Opkrævningsloven § 5, stk. 2

 

Henvisning

Momsvejledningen 2007-1 T.4.2

 

Henvisning

Indeholdelse af A-skat m.v. 2007-1 K.2.2

Parter

A
(advokat Steffen Thorborg Sørensen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Per Sørensen, Peter Blok, Asbjørn Jensen, Lene Pagter Kristensen og Poul Dahl Jensen.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 13. afdeling den 29. juni 2005.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse og har gentaget sin subsidiære påstand om hjemvisning af sagen til fornyet behandling hos skatte- og afgiftsmyndighederne.

Supplerende sagsfremstilling

I politiets rapport af 16. januar 2003 vedrørende ransagning på As bopæl den 27. december 2002 er bl.a. anført:

"I stuen på stedet var endvidere opstillet et stort glasspisebord. Omkring dette var placeret 6 højryggede spisestole. De var med sort stof og med alu.armlæn. Der var alu.sokler og de var med 5 ben. Der blev endvidere fundet endnu en stol som disse på et værelse.

Stolene var af mrk. Fritz Hansen, made in Denmark 1988.I bunden var mrk. 8066D/9908/P8065/8066D.

En anonym meddeler har til undertegnede oplyst, at stolene er designet af Robert Jacobsen og de er stjålet. De har en værdi af kr. 120.000,-. Hr. BA har købt stolene af en hæler fra .... Hæleren kendt."

I ToldSkats sagsfremstilling af 10. juli 2003 vedrørende As virksomhed H1 hedder det:

"...

ToldSkat har herefter gennemgået indehaverens privatforbrug og sammenholdt dette med virksomhedens såvel indgivne som foreløbigt fastsatte angivelser.

Beregningen af privatforbruget for indkomståret 2002 opgøres som følger:

Formue

                                  

Formue ultimo 2002

-188.179,00 kr.

- Formue primo 2002

 54.437.00 kr.

Formuebevægelser i alt

133.742,00 kr.

 

Indtægter

 

Salg af bil ... Peugeot

50.000 kr.

Samlede indtægter i indkomståret

50.000 kr.

 

Bilens værdi er fastsat efter de priser, der oplyses på hjemmesiden bilpriser.dk. Der er således tale om et skøn, hvorfor en oplysning om den reelle salgsværdi kan ændre indtægtsgrundlaget.

 

Private udgifter

 

Anslået husleje pr. måned 10.000 kr.

120.000,00 kr.

Oplyst værdi af designermøbler

120.000,00 kr.

Oplyst værdi af 50" plasma fjernsyn

110.000,00 kr.

Anslået værdi af lædermøbler

20.000,00 kr.

Køb af bil ... Opel

120.000.00 kr.

Samlede private udgifter

490.000,00 kr.

 

Indehaverens indbo er besigtiget af politiet, og det er politiets oplyste priser der anvendes. Købsprisen på bilen er oplyst fra vurderingssekretariatet - ToldSkat, og er således ikke den reelle købspris.

 

Virksomhedens udgifter

 

Anslået lønudgift til tatovør

120.000,00 kr.

Husleje forretningslokale 9 måneder af anslået værdi 4.000 kr.

36.000,00 kr.

Istandsættelse af lokaler

 97.816,00 kr.

Samlede udgifter i virksomhed

253.816,00 kr.

 

Virksomhedens indehaver har oplyst, at hun har en ansat tatovør. Timelønnen er herefter sat til 100 kr. i timen, 8 timer om dagen i 150 dage.

 

Huslejen for forretningslokalet er anslået til at være ca. 4.000 kr. pr. måned i 9 måneder.

 

Istandsættelsen af forretningens lokaler er anslået på baggrund af virksomhedens første angivelse af indgående moms på 24.454 kr.

 

Samlede privatforbrug udgør herefter

 

Formuebevægelser

133.742,00 kr.

Indtægter

50.000,00 kr.

Private udgifter

-490.000,00 kr.

Virksomhedens udgifter

-253.816.00 kr.

Samlede privatforbrug

-560.074,00 kr.

På baggrund af indehaverens negative privatforbrug skønnes de foreløbige fastsættelser at være sat for lavt. ToldSkat forhøjer derfor virksomhedens omsætning til 800.000 kr. Beløbet er fastsat ud fra, at omsætningen som minimum skal kunne dække ovenstående udgifter, samt indkøb af de varer der skal medgå til tatovørens arbejde, samt et vist udvalg af piercingsmykker."'

Højesterets begrundelse og resultat

A har ikke afleveret regnskabsmateriale for virksomheden H1, og det er ubestridt, at skatte- og afgiftsmyndighederne har været berettiget til at ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt.

Forhøjelsen af virksomhedens momstilsvar med 141.238 kr. er sket på baggrund af en opgørelse af As privatforbrug og et skøn over den indtjening, hun må have haft i sin virksomhed for at kunne finansiere dette privatforbrug.

Opgørelsen af privatforbruget bygger bl.a. på en henvendelse fra politiet, der ved en ransagning på As bopæl den 27. december 2002 havde konstateret, at der på bopælen fandtes værdifulde indbogenstande. I opgørelsen af privatforbruget indgår på den baggrund bl.a. "designermøbler" til en anslået værdi af 120.000 kr. Om disse møbler hedder det i politiets ransagningsrapport, at "en anonym meddeler har ... oplyst, at stolene er ... stjålet. ... Hr. BA har købt stolene af en hæler fra .... Hæleren kendt." Højesteret finder, at værdien af designermøblerne under disse omstændigheder ikke kan indgå i grundlaget for beregningen af As privatforbrug. Højesteret tager derfor for såvidt angår denne post påstanden om hjemvisning til følge med henblik på fornyet ansættelse af momstilsvaret.

For så vidt angår grundlaget i øvrigt for ansættelsen af momstilsvaret og for så vidt angår tilsvaret af A-skat mv. tiltræder Højesteret af de grunde, landsretten har anført, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte skatte- og afgiftsmyndighedernes skøn.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Ansættelsen af As momstilsvar for perioden 1. marts 2002 til 31. marts 2003 hjemvises til fornyet behandling hos skatte- og afgiftsmyndighederne.

I øvrigt stadfæstes landsrettens dom.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsret eller Højesteret til den anden part.