De foreløbige retsmidler er foreløbige forstået på den måde, at arresten, medmindre skyldner frafalder det under selve forretningen, skal følges op af en justifikationssag.

Fogedrettens afgørelser i arrestsager kan altid kæres, jf. RPL § 640. Dette gælder, uanset om forretningen fremmes.

Justifikationssagen skal anlægges inden en uge efter arrestens foretagelse, jf. RPL § 634. Sagen skal anlægges ved de almindelige domstole. Verserer der allerede en retssag om den fordring, som arresten vedrører, skal sagen dog anlægges ved den samme domstol, som behandler retssagen om fordringen. ►Der skal anlægges en særskilt arrestsag. Det er således ikke nok at nedlægge en påstand om stadfæstelse af arresten i den verserende retssag, se hertil UfR 2006, 2082/3 HK.◄

Under justifikationssagen skal det påkendes, om arresten er lovlig gjort. Der kan under sagen også ske en egentlig prøvelse af rekvirentens fordring, såfremt der er tvist om fordringens eksistens eller størrelse. Dog vil fx et skattekrav, der ikke er endeligt, fordi det er under påklage, ikke blive efterprøvet, men justifikationssagen vil blive udsat for at afvente den administrative rekursmyndigheds afgørelse.

Rekvirenten skal anlægge en justifikationssag, selvom arresten er afværget ved sikkerhedsstillelse efter reglen i RPL § 630.