Dato for udgivelse
5. januar 2007
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 dec 2006 13:58
SKM-nummer
SKM2007.16.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-167276
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Moms, Skatterådet, fritagelse, forening, sammenslutning, konkurrencefordrejning
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at et fællessekretariat, der var dannet af 4 fagforeninger, var momsfritaget, idet det skulle anses som en sammenslutning, der var omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 20. Sammenslutningen/sekretariatet var således ikke momspligtigt af sine leverancer til de 4 deltagende foreninger, idet sammenslutningen opfyldte betingelserne i henhold til § 13, stk. 1, nr. 20. Sekretariatet/sammenslutningens ydelser bestod i en række aktiviteter vedrørende politisk interessevaretagelse på vegne af foreningerne. Der var derfor ikke reel risiko for, at en momsfritagelse af sekretariatets ydelser kunne medføre konkurrenceforvridning. De 4 foreningers betalinger til sekretariatet ansås for at svare nøjagtig til disses andel i de fælles udgifter. Sekretariatets ydelser måtte anses for direkte nødvendige for de deltagende foreningers momsfri virksomhed. Idet der ikke i øvrigt var momspligtige aktiviteter i sekretariatet, kunne sekretariatet/sammenslutningen anses for momsfritaget.

Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 20
Henvisning
Momsvejledningen 2006-4 afsnit D.11.20.
Henvisning
Momsvejledningen D.11.4

Spørgsmål

Kan det bekræftes at Fællessekretariatet kan omfattes af momslovens § 13, stk. 1, nr. 20?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Som følge af en ændret struktur hos X faglige organisation og de tilknyttede lokalforeninger, påtænker lokalforeningerne i lokalområde A, X lokalforening nr. 1,2,3 og 4 at indgå et samarbejde, som har til formål at sikre disses mulighed for at opnå den bedst mulige fagpolitiske indflydelse i lokalområde A. Til det formål påtænker de 4 lokalforeninger at oprette et fællessekretariat, som vil få til opgave at sikre et tæt og koordinerende samarbejde mellem de 4 lokalforeninger. Dette skal bl.a. ske ved at fællessekretariatet har en ledelse, som består af formændene for de 4 lokalforeninger, der skal agere på vegne af foreningernes bestyrelser m.v.

De 4 lokalforeninger vil gerne sikre sig, at deres kontingentindbetalinger til Fællessekretariatet ikke er momspligtige.

Fællessekretariatets opgaver fremgår af et af spørgeren fremlagt udkast til samarbejdsaftale. Der er primært tale om sekretariatsopgaver, samt deltagelse i udvalgsarbejde på vegne af de enkelte lokalforeninger. Det fremgår nærmere af udkastet til samarbejdsaftale, at der med aftalen oprettes et fællessekretariat, som har til formål at servicere de 4 lokalforeninger i lokalområde A. Det fremgår, at fællessekretariatet har til opgave at sikre et tæt samarbejde og koordinering mellem de 4 lokalforeninger, og at det har en politisk ledelse, bestående af de 4 lokalformænd. Bestyrelsens beslutninger kræver enighed. Bestyrelsen har ansættelseskompetence, og X lokalforening 1 er juridisk myndighed for ansættelser. Sekretariatet skal være sekretariatsfunktion for initiativer på forskellige politikområder, herunder for en række udvalg, bl.a. X faglige organisation lokalområde A's socialpolitiske udvalg, arbejdsmarkedspolitiske udvalg, og for en række andre fælles initiativer og opgaver, herunder opkrævning af kontingent fra fagforeningerne, og videresendelse af de relevante beløb til lokalforeningerne.

Det fremgår, at fællessekretariatets økonomi skal hvile i sig selv og vil blive finansieret dels med et tilskud (2 år à kr. 500.000) fra X faglige organisation, dels kontingentandele fra de i de enkelte lokalforeninger tilsluttede fagforeninger, beregnet ud fra kr. 7,20 pr. medlem pr. år. Det fremgår, at der regnskabsmæssigt oprettes en post i X lokalafdeling 1's regnskab under overskriften "Fællessekretariat", og at denne post får særskilt regnskab og budget. De 4 lokalformænd godkender på vegne af deres bestyrelser regnskab/budget for fællessekretariatet. Når regnskabet er godkendt fordeles/dækkes årets resultat af de 4 lokalforeninger i forhold til det af foreningerne indbetalte kontingent for året. Det fremgår, at regnskabet er et fordelingsregnskab, som hvert år efter efterregulering af årets kontingent nulstilles. De 4 lokalforeninger hæfter endvidere i fællesskab, fordelt efter medlemstal, hvis der opstår uforudsete udgifter for fællessekretariatet.

Med hensyn til det nævnte tilskud fra X faglige organisation, er det oplyst, at de 4 lokalforeninger i fællesskab har ansøgt organisationerne om tilskud til delvis dækning af Fællessekretariatets aktiviteter, som bl.a. er et tværfagligt samarbejde i A lokalområde, således som det fremgår af samarbejdsaftalen. Tilskuddene gives ud fra en beslutning på organisationens kongres, til lokalforeninger (samarbejder) med over 40.000 medlemmer, for at lokalforeningerne (samarbejderne) via ansættelser kan opbygge den nødvendige kapacitet for at kunne løse den beskæftigelsespolitiske kerneopgave, som f.eks. er koordinering af samarbejdet med og mellem de kommunale beskæftigelsesråd. Det forudsættes at lokalforeningerne også selv bidrager med de nødvendige ressourcer, således at lokalafdelingerne (samarbejderne) kan leve op til deres formålsbestemmelser og kongressens mål.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgers repræsentant mener, at spørgsmålet skal besvares bekræftende, således at de 4 X lokalforeningers indbetalinger til sekretariatet skal anses for momsfritagne i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 20.

Spørgers repræsentant anfører til støtte herfor, at der er tale om fagforeningsmæssige/-politiske aktiviteter, som udøves for at de tilknyttede lokalforeninger kan udføre deres virke. Der er efter repræsentantens opfattelse ikke tale om konkurrencefordrejende virksomhed.

De enkelte lokalforeninger betaler deres andel af Fællessekretariatets udgifter ud fra medlemstallet i de enkelte lokalforeninger. Betalingen sker med et løbende acontobidrag, som når årsregnskabet foreligger, efterreguleres over for den enkelte forening.

Fællessekretariatet har ikke momspligtige aktiviteter.

SKATs indstilling og begrundelse

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, fritager foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer, i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen m.v. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning.

Lovens § 13, stk. 1, nr. 20 momsfritager ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer, som udøver en virksomhed, der er fritaget for afgift, eller for hvilken de ikke er afgiftspligtige, med henblik på at yde deres medlemmer de for udøvelsen af deres virksomhed direkte nødvendige tjenester. Det er en forudsætning, at det enkelte medlems betaling for disse ydelser nøjagtigt svarer til medlemmets andel i de fælles udgifter, og at afgiftsfritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning.

Det lægges til grund, at de 4 lokalforeninger udgør foreninger med fagforeningsmæssige formål, som dermed er fritagne i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Det kan lægges til grund, at sekretariatet har en politisk ledelse, og skal varetage opgaver af fagforeningsmæssig karakter, herunder interessevaretagelse og fagforeningspolitisk arbejde. Da sekretariatets arbejde således bygger på den fagforeningsmæssige repræsentation, vil opgaven ikke kunne varetages af konkurrerende virksomhed udenfor det pågældende fagforeningsmæssige regi. Der ses derfor ikke at foreligge en reel risiko for konkurrencefordrejning som følge af momsfritagelsen af det omhandlede fællessekretariat.

Da der er tale om, at sekretariatet varetager fælles opgaver og interessevaretagelse, ses den fastlagte fordeling opgjort på basis af medlemstal, at være et reelt udtryk for den enkelte lokalforenings andel af de fælles udgifter. Lokalforeningernes indbetaling af tilskudsmidler, disse i fællesskab modtager fra X faglige organisation, må ligeledes anses for indbetalinger, der svarer til den enkelte lokalforenings andel i de fælles udgifter i sekretariatet. Da sekretariatet som følge af det nævnte fordelingsregnskab endvidere ikke vil kunne opbygge et over- eller underskud, må betingelsen for fritagelse efter § 13, stk. 1, nr. 20, på dette punkt anses for opfyldt.

Det følger endvidere af § 13, stk. 1, nr. 20, at det er en betingelse for fritagelse, at de ydelser, der leveres fra sammenslutningen til de momsfritagne eller ikke-momspligtige medlemmerne, skal være direkte nødvendige for disse medlemmers virksomhed. Det følger heraf, at de ydelser, sammenslutningen skal levere, alene må vedrøre fritagne eller ikke-momspligtige aktiviteter, som medlemmerne har, og følgelig ikke må vedrøre eventuelle momspligtige aktiviteter.

Der foreligger ikke i øvrigt momspligtige aktiviteter i fællessekretariatet. Dermed må sekretariatet anses for omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 20.

Det indstilles derfor, at spørgsmålet besvares med et "ja"

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet har tiltrådt, at der svares i overensstemmelse med SKATs indstilling.