Dato for udgivelse
16 Dec 2002 16:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19. november 2002
SKM-nummer
SKM2002.652.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1879-0346
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Kommanditist, fradrag, underskud, virksomhed, renter, projekt
Resumé

En kommanditist kunne ikke fradrage underskud og renter vedrørende deltagelse i et projekt med køb af licens på software til elektronisk fly- og rutemanual af et irsk selskab, idet projektet ikke havde den nødvendige forretningsmæssige og økonomiske realitet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1

A klager for indkomstårene 1996 og 1997 over, at de stedlige skattemyndigheder ikke har godkendt underskud vedrørende B K/S samt for indkomståret 1997 tillige over, at fradrag for renteudgifter i virksomhed ikke er godkendt.

Det fremgår af sagen, at C A/S ved brev af 30. december 1996 overfor klageren bekræftede dennes tegning af 1 ud af i alt 15 kommanditandele i B K/S. Der var i alt 9 kommanditister.

I en redegørelse af 23. april 1997 har en kommunal skattemyndighed foretaget en foreløbig gennemgang af projekter udbudt af C A/S.

Det fremgår bl.a. af denne gennemgang, at C A/S har etableret en række kommandit­selskaber, der alle bærer navnet ”C  - + en tilføjelse - K/S, herunder det i sagen om­handlede B K/S, indregistreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i oktober 1995. Alle kommanditselskaberne har C A/S som komplemen­tar- og administrationsselskab.

Ifølge aftale om køb af licens dateret den 27. december 1995 købte B K/S hos det irske selskab D Ltd. en 10-brugerlicens til afvikling af en elek­tronisk fly- og rutemanual til brug for flyv­ning i Belgien og Luxemburg. D Ltd. forpligtede sig ifølge købsaftal­en sig til at levere og videreudvikle edbsoftwaren til fly- og rutemanualen således, at en "ver­sion 1.1" skulle leveres ultimo 1995, "version 1.x " leveres i 1996 og den endelige og færdigudvik­lede "version 2.x" i 1997. Købsprisen på 826.264 USD skulle betales i 3 rater 45 dage efter levering.

Aftalen er indgået i Danmark, og er på vegne af D Ltd. underskrevet af E. På vegne af B K/S er aftalen indgået af F. Disse to nævnte personer har efter det oplyste familiemæssige relationer til hinanden.

De irske skattemyndigheder har efter forespørgsel fra Told- og Skattestyrelsen oplyst, at det irske selskab D Ltd. er et såkaldt "non resident" selskab, der ikke er fuldt skattepligtig til Irland og muligvis slet ikke er skattepligtigt til nogen stat. Selskabet har ikke opfyldt stedlige lovkrav om indgivelse af regnskaber til den irske Erhvervs- og Selskabsstyrelse og oplysninger om ledelse og kontrol til de irske skattemyndigheder.

Det fremgår af telefax af 28. juli 1995 fra en professionel selskabsformidler på Isle of Man til en hr. G, at det koster 1.615 britiske pund at få etableret et irsk non resident-selskab samt at få skaffet selskabet en ledelse på 2 personer, som påkrævet ifølge den irske lovgivning.

Endvidere fremgår af dokumenter fra formidleren, at "D  Ltd." er registreret den 31. maj 1995 som "company no. xxx".

Der er yderligere indgået en forhandleraftale mellem kommanditselskaberne og komplemen­tarselskabet C A/S, der er dateret samme dato som licenskøbsaftalen mellem det irske selskab og kommanditselskaberne den 27. december 1995. Ifølge forhandleraftalen skulle komplementarselskabet på kommanditselskabernes vegne forestå salg og markedsføring af edb-softwaren til flymanualen. Komplementarselskabet garanterede at ville tilføre komman­ditselskaberne en omsætning svarende til 5,43 % af den oprindelige købspris for softwaren.

Endvidere foreligger en intern skrivelse fremkommet ved ransagning foretaget af rigspolitichefens rejseafdeling den 5. februar 1997 fra G til ledelsen bag C-projektet. Brevet er stilet til H, I og K. Heri beskrives "version 1" og "version 2" af edb-softwaren som "ikke brugbare", og "version 3" som en ægte og brugbar udgave, der ifølge G vil tage 10-15 mandeår at udvikle. G refererer til, at han klart har givet udtryk for, at han ikke tror på version 3", da andre multinationale koncerner allerede er i gang med lignende produkter, og at han hverken har viden, tid eller lyst til at deltage i denne "kæmpe-version".

Ifølge årsregnskaber for B K/S for 1996 og 1997 havde K/S'et disse år salgsind­tægter, der udgjorde henholdsvis 103.646 kr. og 190.326 kr.

Ifølge noter til regnskabet er disse salgsindtægter lig med en garanteret minimumsom­sætning i henhold til forhandleraftale med komplementarselskabet C A/S. K/S'ets skattemæssige årsresultater for 1996 og 1997 udgjorde henholdsvis -1.867.281 kr. og -2.621.280 kr. efter renter og afskrivninger. Afskrivningerne dækker ifølge noter over køb af edb-programmer for 1.696.685 kr. i 1996 og for 1.948.284 kr. i 1997, der skattemæssigt er straksafskrevet. K/S'et havde i 1997 renteudgifter og kurstab af udlandslån, der udgjorde henholdsvis 324.133 kr. og 525.873 kr.

Klagerens repræsentant har fremlagt 2 fakturaer for 1996 vedrørende den interne afregning af salgsindtægter og markedsføringsbidrag mellem komplementarselskabet C A/S og B K/S. Fakturaernes tal for salgsindtægter og markedsføringsbi­drag 129.558 kr. og 6.748 kr. stemmer ikke overens med 1996-regnskabets tal 103.646 kr. og 5.182 kr.

Det fremgår af revisionspåtegningen for så vidt angår både 1996- og 1997-regnskabet, at gennemgangen ikke har givet anledning til bemærkninger. For begge år har K/S'ets revisor samtidig nævnt, at den frem­lagte bogføring og registrering på enkelte punkter ikke er foretaget på betryggende vis. For begge år har K/S'ets revisor videre nævnt, at virksomhedens aktuelle likviditet er stram, og at en fortsættelse af driften betinger, at kommanditisterne foretager supplerende indbetalinger til selskabet, hvilke indbetalinger vil være i overensstemmelse med det oprindeligt budgetterede.

Det fremgår ikke af de foreliggende oplysninger, hvorvidt et planlagt salg af komplementarselskabet til L ApS samt ombytning af kommanditandele i B K/S og i de øvrige K/S'er til aktier i M A/S er blevet gennemført.

Endvidere fremgår det ikke, hvorvidt B K/S i 1998 og/eller 1999 har opnået andre salgsindtægter end den af komplementarselskabet garanterede minimumsomsætning.

Ligningsrådet afgav den 16. august 1996 en bindende forhåndsbesked, der godkendte, at en skatteyder via investering i "C I/S" indrømmedes fradrag for anskaffel­sessummen for den omhandlede edb-software efter den dagældende afskrivningslovs § 3, stk. 1.

Ligningsrådet bemærkede, at det ved forhåndsbeskeden forudsattes, at der i I/S'et udøvedes en reel indkomstskabende virksomhed i overensstemmelse med I/S´ets skattepligtige indkomst, at det endvidere var en forudsætning at afskrivningslovens krav om an­skaffelse opfyldtes, og at disse spørgsmål kunne efterprøves af ligningsmyndighederne.

C A/S afgav sidste årsregnskab i 1998, og tvangsopløstes derefter.

Klageren har ved selvangivelsen af indkomsten for 1996 foretaget fradrag for underskud vedrørende B K/S med 173.655 kr. For 1997 har klageren foretaget fradrag vedrørende samme forhold med 118.085 kr. og med 56.667 kr. vedrørende renteudgifter i virksomhed.

De stedlige skattemyndigheder har ved den påklagede afgørelse forhøjet klagerens indkomst med tilsvarende beløb de respektive indkomstår.

Skattemyndighederne har bl.a. henvist til, at D Ltd. ikke i 1996 og 1997 anses at have leveret, og B K/S ikke at have anskaffet, en færdigudviklet edb-software, der kan udnyttes kommercielt. De formelt foretagne transaktioner mellem komplementarselskabet og de enkelte C -kommanditselskaber, herunder B K/S, ses endvidere ikke at have været udmøntet ved reelle, gensidigt bebyrdende pengeoverførsler, men blot ved udveksling af fakturaer og ved bogholderimæssige posteringer uden driftsmæssig relation og økonomisk realitet. Der anses derfor samlet reelt ikke at foreligge en igangværende erhvervsmæssig virksomhed, som forudsat ved Ligningsrådets bindende forhåndsbesked af 16. august 1996, hvorefter skattemæssigt fradrag er nægtet. Der er henvist til bl.a. statsskattelovens § § 4 og 6 samt afskrivningslovens § § 3 og 7. Endvidere er der henvist til afgørelserne refereret i TfS 1996.399, TfS 1996.920, TfS 1997.400, TfS 1997.525, TfS 1998.174 og TfS 2000.21.

Klagerens repræsentant har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at klagerens indkomst nedsættes til det selvangivne.

Til støtte for den nedlagte påstand er det bl.a. gjort gældende, at det omhandlede projekts realitet i fornødent omfang er godtgjort.

Vedrørende den omhandlede interne skrivelse fra G, er det anført, at dennes tanker alene er udtryk for, hvad han selv evnede at gennemføre, og ikke udtryk for, hvad der var praktisk muligt at gennemføre. På den baggrund finder repræ­sentanten, at G’s tanker kun kan siges at have relevans for klagerens skatteansættelse, hvis man forudsætter, at  G er den eneste edb-kyndige person i verden.

Der er fremlagt kopier af diverse fakturaer vedrørende transaktioner mellem C A/S og B K/S, en ikke underskrevet leveringsnota fra D Ltd. dateret den 28. december 1995, License Agreement (unlimited version) m.v., forhandleraftale samt stiftelsesdokument og vedtægter for B K/S.

For Landsskatteretten har repræsentanten været opfordret til yderligere at fremlægge dokumentation, herunder for aktivernes eksistens og levering, i givet fald værdiansættelse og virksomhedens omsætning. Der er herved - udover henvisning til årsregnskabet - ikke fremkommet yderligere.

Landsskatteretten skal udtale:

Henset til det under sagen fremkomne findes det ikke dokumenteret, at D Ltd. i 1996 og 1997 har leveret, og B K/S anskaffet, en edb-software med henblik på rentabel drift. Det tiltrædes endvidere, at det ikke er dokumenteret, at de formelt foretagne transaktioner mellem komplementarselskabet og de enkelte C kommanditselskaber, herunder B K/S, har været udmøntet ved reelle, gensidigt bebyrdende pengeoverførsler.

Retten finder det herefter ikke godtgjort, at det omhandlede projekt havde fornøden forretningsmæssig og økonomisk realitet, og således ikke udelukkende hvilede på en regnskabsmæssig konstruktion etableret af skattemæssige hensyn.

Forudsætningerne for den af Ligningsrådet 16. august 1996 afgivne forhåndsbesked er dermed endvidere ikke opfyldt.

Da klageren således ikke har fradragsret efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra e, for underskud af virksomhed eller den i projektet indeholdte renteudgift vil den påklagede afgørelse være at stadfæste.