Dato for udgivelse
13 Dec 2002 15:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26. november 2002
SKM-nummer
SKM2002.643.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1606-0012
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Dækningsafgift, jordnød, masse, pasta, råstof
Resumé

Der skulle ikke opkræves dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven af peanutsringe med indhold af jordnøddemasse/pasta, da dette produkt ikke var omfattet af råstofforpligtelsen.

Reference(r)

Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer mm kapitel 2, § 19 og kapitel 3
Punktafgiftsvejledningen 2002 D.1.10

A A/S’s klage vedrører opkrævning af dækningsafgift på i alt 1.445.724 kr. efter lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. for peanutsringe indeholdende jordnøddemasse/pasta.

Det er oplyst, at den klagende virksomhed producerer kartoffelchips og importerer visse snacksprodukter fra søsterselskaber i Sverige og Norge. Klageren er registreret som varemodtager af råstof- og dækningsafgiftspligtige varer efter lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.

Det er endvidere oplyst, at Told- og Skatteregionen ved en kontrol hos klageren har konstateret, at der ikke er beregnet dækningsafgift af peanutsringe med indhold af jordnødder henhørende under toldtariffens position 19.05, som er importeret fra Sverige. Om disse peanutsringe er det oplyst, at de er fremstillet ved en blanding af majs-, ris-, byg-, og rugmel samt vand, der formes til ringe og herefter ristes og tilsættes jordnøddesmør samt salt. Færdigvaren indeholder efter leverandørens oplysninger 27,5 % jordnødder.     

Det er yderligere oplyst, at B Institut har foretaget en analyse af såvel peanutsringene som den omhandlede jordnøddemasse/pasta, der indgår i produktet. Af analysen fremgår følgende:

P.42/00

Varebeskrivelse: Lysebrun masse - Jordnøddesmør

Emballage Prøvebeholder a 100 gram

Modtaget: 15. december 2000

Analyseperiode: 04.01.2001 – 18.01.2001.

Protein (f=6,25)

(72/199/EØF)

27 %

Fedt

(OICC, Blatt 8a-D/1972)

47 %

Saccharose

(87/4154/EØF)

11 %

Stivelse/glucose (f=0,9)

(Enzymatisk/HPLC)

6 %

Aske

(71/250/EØF)

3 %

*Mælkefedt

(98/203/EØF)

Ej påvist

Efter instituttets opfattelse, er der tale om ren jordnøddemasse, der hverken er råstof- eller dækningsafgiftspligtig, da sammensætningen passer med, hvad man i litteraturen finder for jordnødder.

P.43/00

Varebeskrivelse: Lysebrun masse - Jordnøddemasse

Emballage: Prøvepose a 200 gram

Modtaget: 15. december 2000

Analyseperiode: 04.01.2001 – 18.01.2001.

Protein (f=6,25)

(72/199/EØF)

22 %

Fedt

(OICC, Blatt 8a-D/1972)

58 %

Saccharose

(87/4154/EØF)

11 %

Stivelse/glucose (f=0,9)

(Enzymatisk/HPLC)

4 %

Aske

(71/250/EØF)

2 %

*Mælkefedt

(98/203/EØF)

Ej påvist

På basis af proteinindholdet vil vi skønne, at indholdet af jordnøddemasse er ca. 90 %. Vi skønner ligeledes, at de resterende ca. 10 % er vegetabilsk olie, muligvis jordnøddeolie. Vi mener, at der er tale om en jordnøddepasta, der ikke er råstofafgiftspligtig. Men da der er tale om en tilberedning med jordnøddemasse, er den muligvis dækningsafgiftspligtig.

P.44/00

Varebeskrivelse: Sprøde ringe – Peanut Ringe

Emballage Detailsalgspose a 175 gram

Modtaget 15. december 2000

Analyseperiode: 04.01.2001 – 18.01.2001.

Protein (f=6,25)

(72/199/EØF)

13 %

Fedt

(OICC, Blatt 8a-D/1972)

22 %

Saccharose

(87/4154/EØF)

9 %

Stivelse/glucose (f=0,9)

(Enzymatisk/HPLC)

53 %

Aske

(71/250/EØF)

3 %

*Mælkefedt

(98/203/EØF)

Ej påvist

På basis af proteinindholdet vil vi skønne, at indholdet af jordnøddemasse er ca. 30 %. Vi mener, at der er tale om en tilberedning med jordnøddemasse, som muligvis er dækningsafgiftspligtig.”   

Det er herudover oplyst, at Told- og Skatteregionen har anmodet analyseinstituttet om en udtalelse vedr. dækningsafgiften. Instituttet fremkom ved brev af 20.02.2001 med følgende vurdering: 

”Ifølge kap. 2 i ”lov om afgifter af chokolade- og sukkervarer mm.” § 19, stk. 5 er pasta o.l. af jordnødder fritaget for råstofafgiften. Efter instituttets opfattelse omfatter pasta o.l. både jordnøddemasse og jordnøddesmør. Jordnøddemasse er efter vores opfattelse fremkommet ved at mase/presse jordnødder uden yderligere forarbejdning, mens pasta omhandler mere forarbejdede produkter (flere ingredienser) jvf. Gyldendals Fremmedordbog.

Mht. dækningsafgiften kap. 3 i ”lov om afgifter af chokolade- og sukkervarer mm.” har vi set på indholdet i bekendtgørelse nr. 413 af 12/7 1982 § 1. Her er der bl.a. angivet, at der skal svares dækningsafgift af jordnøddemasse. Bekendtgørelsen er fra 1982, hvorfor Toldtarifpositionerne ikke er relevante mere. Men anvendes angivelsen i bekendtgørelsen i kap. 3 i lov om afgifter på chokolade- og sukkervarer mm. i § 22 er jordnøddemasse belagt med dækningsafgift.

Herefter vil jordnøddepasta, jordnøddesmør og færdigvarer med indhold af jordnøddemasse være dækningsafgiftspligtig, efter vores opfattelse. Men i ”Vær at vide” om afgifter af chokolade- og sukkervarer fra 1998 er der på side 26 angivet, at jordnøddesmør er afgiftsfritaget. Dette er efter vores opfattelse en fortolkning, som der muligvis ikke er belæg for i ”lov om afgifter på chokolade- og sukkervarer mm.” eller i bekendtgørelse nr. 413 af 12/7 1982. Men dette problem har mere karakter af et juridisk spørgsmål end et levnedsmiddelteknisk eller kemisk, hvor vi har større kompetence.”     

Ved den påklagede afgørelse har Told- og Skatteregionen for perioden 1. april 1996 – 28. februar 2001 afkrævet klageren 1.445.724 kr. i dækningsafgift for peanutsringe med indhold af jordnødder, beregnet således:

For perioden 1. april 1996 – 31. december 1997
indført 142.742 kg., heraf 27,5 % indhold af
jordnødder = 39.254 kg. x 12,50 kr. =490.675 kr.

For perioden 1. januar 1998 – 28. februar 2001
indført 244.571 kg., heraf 27,5 % indhold af
jordnødder = 67.257 kg. x 14,20 kr. =955.049 kr.

Opkrævet i alt

1.445.724 kr.

Told- og Skatteregionen har som hjemmel for afgørelsen henvist til lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998 om afgift af chokolade og sukkervarer m.m. § 22, stk. 1, hvoraf det fremgår, at der skal svares dækningsafgift af varer under toldtariffens pos. 1806, 1901, 1904, 1905, 2008, 2105, 2106 og 2202, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter kapitel 1 eller 2, men som indeholder afgiftspligtige bestanddele, ved indførsel fra steder uden for EF eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EF-landes afgiftsområde. Afgiftspligtige bestanddele efter lovens kapitel 2, § 19, stk. 1, nr. 7, er behandlede jordnødder (pos 1202 og 2008). Efter lovens § 22, stk. 3, skal der ved modtagelsen af varer fra andre EF-lande svares afgift i forbindelse med varemodtagelsen. Afgiftens størrelse fremgår af lovens § 22, stk. 4. 

Regionen har endvidere henvist til, at efter bekendtgørelse nr. 413 af 12. juli 1982 om beregning af dækningsafgift efter kapitel 3 i lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. § 1, skal varemodtageren ved fortoldning af varer under toldtariffens pos. 18.06, 19.02, 19.08, 20.06, 21.07 og 22.02, der ikke i deres helhed er afgiftspligtige efter lovens kapitel 1 eller 2, men som indeholder kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør, chokolade, mandler, nødder, abrikoskerner, ferskenkerner, jordnødder eller masser fremstillet af mandler, nødder, abrikoskerner, ferskenkerner og jordnødder, i fortoldningsbegæringen angive varerne som afgiftspligtige efter lovens kapitel 3. I henhold til bekendtgørelsens § 2, stk. 2, kan afgiften beregnes på grundlag af vægten af de kernebestanddele, der er medgået til fremstilling af massen.

Regionen har som begrundelse for afgørelsen anført, at den omhandlede vare henhører under toldtariffens pos 1905. Indholdet af jordnødder udgør 27,5 %, og varen er dermed omfattet af dækningsafgiftspligten. Regionen er samtidig enige i, at der ikke skal betales råstofafgift af mel, pastaer og lignende efter lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. § 19, stk. 5. Imidlertid er varer med indhold af jordnødder dog dækningsafgiftspligtige, hvilket er yderligere præciseret i bekendtgørelse nr. 413 af 12. juli 1982, hvoraf fremgår, at varer med indhold af masser fremstillet af jordnødder er afgiftspligtige.

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at der ikke skal opkræves dækningsafgift af de indførte peanutsringe.   

Klagerens repræsentant har til støtte for påstanden gjort gældende, at der ikke er hjemmel i lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. til at opkræve dækningsafgift af de omhandlede peanutsringe.

I denne forbindelse har repræsentanten anført, at afgiftsgrundlaget for dækningsafgiften fremgår af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. § 22, stk. 1. Heraf fremgår det, at varer, der indeholder afgiftspligtige bestanddele, underforstået bestanddele, der er afgiftspligtige efter lovens kapitel 1 eller 2, er omfattet af dækningsafgiftspligten.

Samtidig fremgår det af lovens § 19, stk. 1, nr. 7, at der opkræves råstofafgift af behandlede jordnødder. Imidlertid er det præciseret i lovens § 19, stk. 5, hvad der kan henføres under begrebet ”behandlede varer”, og heraf fremgår det, at bl.a. mel, pasta og lignende af jordnødder ikke er omfattet af råstofafgiftspligten. Import af sådanne masser fremstillet af jordnødder vil således ikke være råstofafgiftspligtige.      

Repræsentanten har ligeledes henvist til punktafgiftsvejledningen 2000, afsnit D.1.8.1., illustrationen side 147 samt punktafgiftsvejledningen 2000, afsnit D.1.10, hvoraf fremgår, at dækningsafgiftspligtige varer, er de varer, der ikke i sig selv er chokolade- eller råstofafgiftspligtige, men som indeholder chokolade- eller råstofafgiftspligtige bestanddele, hvilket er tilstrækkeligt til at konkludere, at der ikke skal betales dækningsafgift ved indførsel af varer, der indeholder jordnøddemasse.

Repræsentanten har videre anført, at selvom masser af jordnødder er medtaget i bekendtgørelse nr. 413 af 12.07.1982 § 1, har dette ikke hjemmel i selve loven. I denne forbindelse har repræsentanten anført, at den pågældende bekendtgørelse er udstedt med hjemmel i lovens § 25. Denne bestemmelse indeholder imidlertid ikke en bemyndigelse til fastsættelse af afgiftsgrundlaget. Bekendtgørelsen kan derfor ikke selvstændigt fastsætte en afgiftspligt for en vare i strid med lovens ordlyd.

Endelig har repræsentanten anført, at såfremt der skal svares afgift ved indførsel af jordnøddemasse, som en bestanddel i en fællesskabsvare, mens den tilsvarende jordnøddemasse, der indføres til indenlands produktion af et tilsvarende produkt ikke skal afgiftsbelægges, vil det være i åbenlys strid med EU-rettens uskrevne lighedsgrundsætning, hvilket næppe har været lovgivers hensigt. 

Landsskatteretten skal udtale:

Af lovbekendtgørelserne nr. 616 af 30.6.1994 og nr. 567 af 3.8.1998 om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. med senere ændringer, fremgår af kapitel 2, § 19, stk. 1 og 5, følgende:

”Kapitel 2

Råstofafgiften

§ 19. Ved indførsel af varer fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, betales en råstofafgift, der udgør: pr. kg  

(…)

7. Behandlede jordnødder (pos. 1202 eller 2008)  8 kr. 50 øre

(…)

Stk. 5. Til behandlede varer efter stk. 1 henføres en vare af den nævnte art, der er afhindet, skåret, hakket, knust, saltet eller ristet, samt mel, pastaer o.lign. af afgiftspligtige nødder og kerner (herunder ikke jordnødder).”        

Det følger videre af lovbekendtgørelsernes kapitel 3, § 22, stk. 1, 3 og 4 følgende: 

”Kapitel 3

Dækningsafgiften

§ 22. Af varer under toldtariffens pos. 1806, 1901, 1904, 1905, 2008, 2105, 2106 og 2202, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter kapitel 1 eller 2, men som indeholder afgiftspligtige bestanddele, svares ved indførsel fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, en dækningsafgift. (…)   

(...)

Stk. 3. Ved modtagelse af varer fra andre EU-lande svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Bestemmelserne i lovens § 10 a finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Afgiften svares efter følgende satser på grundlag af vægten af de afgiftspligtige bestanddele:

(…)

Andre afgiftspligtige bestanddele:14 kr. 20 øre pr. kg.”

Før 1. januar 1998 udgjorde afgiften:12 kr. 50 øre pr. kg. 

Det fremgår herudover af lovbekendtgørelsernes § 25, følgende:

”Skatteministeren kan fastsætte de nærmere bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.”   

Bemyndigelsen er udnyttet ved bekendtgørelse nr. 413 af 12.07.1982 om beregning af dækningsafgift efter kapitel 3 i lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.. Af bekendtgørelsens § 1, fremgår der følgende:

”§ 1. Ved fortoldning af varer under toldtariffens pos. 18.06, 19.02, 19.08, 20.06, 21.07 og 22.02, der ikke i deres helhed er afgiftspligtige efter lovens kapitel 1 eller 2, men som indeholder kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør, chokolade, mandler, nødder, abrikoskerner, ferskenkerner, jordnødder eller masser fremstillet af mandler, nødder, abrikoskerner, ferskenkerner og jordnødder, skal varemodtageren i fortoldningsbegæringen angive varerne som afgiftspligtige efter lovens kapitel 3.”    

Landsskatteretten bemærker indledningsvis, at de omhandlede peanutsringe skal tariferes under toldtariffens pos. 1905, og at varen i sig selv ikke er afgiftspligtig efter lovens kapitel 1 og 2.

Landsskatteretten finder under hensyn til instituttets analyse af den omhandlede vare samt skrivelse af 20.02.2001, at den i sagen omhandlede masse/pasta af jordnødder ikke er omfattet af råstofafgiftspligten efter lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. kapitel 2, § 19, stk. 1, nr. 7, jf. stk. 5. Landsskatteretten finder således ikke, at de omhandlede peanutsringe indeholder afgiftspligtige bestanddele efter lovens kapitel 2, hvorfor lovens kapitel 3 om dækningsafgift som følge heraf ikke finder anvendelse. Landsskatteretten bemærker i denne forbindelse, at bekendtgørelse nr. 413 af 12.07.1982 § 1’s, benævnelse af ”masser fremstillet af (…) jordnødder”, som en afgiftspligtig bestanddel, set i sammenhæng med lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. § 19, stk. 5, ikke findes at være i overensstemmelse med den nævnte lovbestemmelse. Landsskatteretten bemærker videre, at lovens § 25, ikke indeholder hjemmel for, at man ved en bekendtgørelse kan udvide begrebet af ”afgiftspligtige bestanddele” i forhold til lovens kapitel 2.     

Landsskatteretten finder herefter, at der ikke skal opkræves dækningsafgift efter lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. kapitel 3, af de omhandlede peanutsringe indeholdende jordnøddemasse/pasta, hvorfor den påklagede afgørelse vil være at ændre i overensstemmelse hermed.