Dato for udgivelse
11 dec 2002 09:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12. august 2002
SKM-nummer
SKM2002.632.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, S-1609-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Tilbageholdelse, transportmiddel, smugleri
Resumé

T, der er bosiddende i Litauen, var i byretten i en tilståelsessag dømt for smugleri ved henholdsvis den 4. april 2002 og den 29. april 2002 fra Tyskland til Danmark via grænseovergangen i Frøslev med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter uden angivelse for de danske toldmyndigheder at have indført henholdsvis 50.400 stk. cigaretter og 52.600 stk. cigaretter, hidrørende fra Litauen, alt hvorved statskassen blev unddraget 141.218 kr. i told og afgifter. Smuglerierne foregik i en personbil med skjulte rum, som han havde lejet af en ven, der vidste, at bilen skulle bruges til cigaretsmugleri. T blev ved byretten straffet med fængsel i 40 dage og tilpligtet at betale det unddragne told- og afgiftsbeløb. T blev desuden udvist af Danmark med indrejseforbud i 3 år. Det til smuglerierne anvendte køretøj blev efter reglerne i toldlovens § 84 tilbageholdt. Landsrettens behandling af den indankede dom angik alene spørgsmålet om tilbageholdelsen af bilen. Landsretten lagde efter T´s egen forklaring til grund, at han havde lejet bilen, og at han derfor var retmæssig i besiddelse af bilen. Betingelserne for tilbageholdelse efter toldlovens § 84 var herefter opfyldt. Byretsdommens bestemmelse om tilbageholdelsen af bilen blev stadfæstet.

Reference(r)

Toldloven § 84

Vestre Landsrets dom af 12. august 2002, 3. afdeling, S-1609-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Kjeld Christensen)

Afsagt af landsdommerne

Annette Dellgren, Inger Nørgaard og Erik Pedersen Bentzen (kst.) med domsmænd

-----------

Gråsten Byrets dom af 15. maj 2002, SS. 214/2002

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922. Retsmødebegæring er modtaget den 13. maj 2002.

T

er tiltalt for overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1

1)

ved den 4. april 2002 fra Tyskland til Danmark via grænseovergangen i Frøslev med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter uden angivelse for de danske toldmyndigheder at have indført 50.400 stk. cigaretter, hvorved statskassen blev unddraget kr. 69.101 kr. i told og afgifter, og

2)

ved den 29. april 2002 fra Tyskland til Danmark via grænseovergangen i Frøslev med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter uden angivelse for de danske toldmyndigheder at have indført 52.600 stk. cigaretter, hvorved statskassen blev unddraget kr. 72.117 i told og afgifter.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget straf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af toldlovens § 73, stk. 4 tilpligtes at betale i alt 141.218 kr. i told og afgifter samt om, at tiltalte i medfør af udlændingelovens § 49, stk. 1, jf. § 24, nr. 2, jf. § 32 udvises af Danmark med indrejseforbud i et af retten fastsat tidsrum regnet fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen.

Endelig har anklagemyndigheden nedlagt påstand om beslaglæggelse af 2.000 kr. og 500 Euro i medfør af retsplejelovens § 1002, stk. 1 og beslaglæggelse af den af R.E. tilhørende personbil med reg. nr. N.N. i medfør af toldlovens § 84, stk. 1.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte, som følger:

Under grundlovsforhøret den 30. april 2002:

"Sigtede forklarede vedrørende forhold 1, at cigaretterne blev læsset på bilen af A.A., der er en nabo til sigtede. Sigtede var selv til stede ved pålæsningen. Cigaretterne skulle bringes til en tankstation i Danmark. Tankstationen lå på Fyn. Dette havde naboen fortalt ham. Sigtede skulle vente på tankstationen, indtil en person henvendte sig til ham. Personen - en skandinav - kom da også og han kørte da væk med sigtedes bil, og kom tilbage 6 timer efter. Imens ventede sigtede i den pågældende persons bil. Sigtede fik ca. 31.000 kr. udleveret. Disse blev afleveret til sigtedes nabo. Sigtede skulle selv have 150 US-dollars for turen.

Sigtede forklarede vedrørende forhold 2, at denne tur foregik på samme måde. Bilen, sigtede var kørende i, ejes af sigtedes ven og kollega, R.E. Sigtede havde lejet bilen, og når sigtede kom tilbage, gav sigtede enten 100 eller 25 US-dollars for leje af bilen. Bilen var købt med det skjulte rum. R.E. vidste godt, at sigtede brugte bilen til at smugle cigaretter, men vidste ikke, til hvilket land smuglingen foregik. Vedrørende de to ture i forhold 1 og 2 havde sigtede fortalt til R.E., at han skulle hente varer i Italien - kataloger og tilbehør til gravsten.

Anklageren dokumenterede bilag 4.

Sigtede bekræftede, at det var den forklaring, han afgav til politiet, men sigtede har fastholdt, at han alene har lejet bilen. Sigtede har ingen tilknytning til Danmark."

Ved domsforhandlingen dags dato:

Forklaringen afgivet i grundlovsforhøret den 30. april 2002 blev oversat for sigtede. Sigtede vedkendte sig forklaringen og forklarede supplerende, at det var samme bilag samme betaling for begge ture.

Rettens bemærkninger

Det findes ved tiltaltes erkendelse sammenholdt med det i øvrigt foreliggende bevist, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale.

Straffen findes passende i medfør af toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 henset til de indsmuglede kvanta at kunne fastsættes til fængsel i 40 dage.

Tiltalte vil endvidere i medfør af udlændingelovens § 49, jf. § 24, nr. 2, jf, § 32 være at udvise med indrejseforbud i 3 år regnet fra den 1. i førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen.

Hos tiltalte beslaglægges i medfør af retsplejelovens § 1002, stk. 1 2000 DKR og 500 EURO.

For så vidt angår påstanden om beslaglæggelse af den R.E. tilhørende Peugeot personbil, reg nr. N.N. skal det indledningsvist bemærkes, at den formodede ejer ikke har været part under sagen, og at toldlovens § 84 efter rettens opfattelse alene hjemler en stillingtagen til en tilbageholdelse af køretøjet, således at den formodede materielle ejer efterfølgende vil kunne opnå en materiel prøvelse af tilbagholdelsens berettigelse i forhold til ham ved fogedretten, jf. UFR 1969/353.

På det foreliggende grundlag vil bilen være at tilbageholde i medfør af toldlovens § 84.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet siden den 29. april 2002.

T h i   k e n d e s   f o r  r e t

Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 40 dage.

Tiltalte tilpligtes at betale 141.218 kr. i told og afgifter.

Tiltalte udvises af Danmark med indrejseforbud i 3 år regnet fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen.

Hos tiltalte beslaglægges 2.000 kr. og 500 Euro.

1 stk. personbil Peugeot 405 med reg. nr. N.N. tilbageholdes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 12. august 2002, 3. afdeling, S-1609-02

Retten i Gråsten har den 15. maj 2002 afsagt dom i 1. instans (SS 214/2002).

Tiltalte har gentaget sin påstand om, at der ikke sker tilbageholdelse af bilen.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har ikke personligt været til stede under ankesagens behandling.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det lægges efter tiltaltes egen forklaring til grund, at han havde lejet bilen, og at han derfor var i retmæssig besiddelse af bilen. Betingelserne for tilbageholdelse i medfør af toldlovens § 84 er herefter opfyldt. Dommens bestemmelse herom stadfæstes derfor.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes i det omfang, den foreligger til prøvelse.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.