Østre Landsrets forlig
af 5. september 2002
6. afdeling, B-303-02

Parter

A
(Advokat Nikolaj Bjørnholm)

mod

Skatteministeriet
(Ka. v/advokat Lars Apostoli)

Afsagt af landsdommer

Vagn Joensen imedfør af retsplejelovens § 6, stk. 1. 2. pkt.).

Under denne sag, der er anlagt den 31. januar 2002, har sagsøgeren A påstået sagsøgte Skatteministeriet dømt til at anerkende, at sagsøgeren A's skattepligtige indkomst nedsættes med 25.875 kr. for indkomståret 1997 og med 34.500 kr. for indkomståret 1998.

Da sagsøgte under sagen har taget bekræftende til genmæle, gives der dom i overensstemmelse med sagsøgerens påstand som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøgeren A's skattepligtige indkomst nedsættes med 25.875 kr. for indkomståret 1997 og med 34.500 kr. for indkomståret 1998.

Sagsøgte skal inden 14 dage i sagsomkostninger til sagsøgeren betale 7.000 kr.