København Skifterets kendelse
af 31. oktober 2001
SKS 3150/01

Parter

Boet efter B (CPR-nr . ...60-...)

Denne afgørelse drejer sig om en klage over betaling af tillægsboafgift.

A klagede ved brev modtaget i skifteretten den 2. august 2001 over den af Forenede Gruppeliv den 12. juli 2001 tilbageholdte tillægsboafgift i forbindelse med udbetaling af gruppelivsforsikrin til klageren.

Af klagerens brev fremgår blandt andet:

"... Som du kan se af vedlagte udskrift fra central personregister har vi boet sammen siden 10.03.97, men afbrudt af et mindre ophold i 99, som så åbenbart vil bevirke den højere boafgift .. Vi begunstigede hinanden i sin tid, hvis en skulle afgå ved døden på en eller anden måde ... Vi havde ikke giftet os ene og alene fordi jeg har den opfattelse at der er jo ikke nogen forskel... Da jeg flyttede i 99 var det fordi at B havde boet hos sin far indtil 98. Hans far døde så i maj 98 og han flyttede hjem til os. Nyt sted og nye regler - ikke nemt ... Der var mange problemer med skole og specialskole samt politiet kom også af og til. Vi blev enige om, at jeg flyttede ud til en arbejdskollega på Amager fordi det gik ikke med os alle 3 derhjemme ... B og jeg var stadig mand og kone, dog med den forskel at jeg havde en anden adresse ... B fik en lille lejlighed overfor og jeg flyttede tilbage til Østerbro og alle blev glade ..."

Den 21. august 2001 har A telefonisk oplyst, at han på grund af problemerne med afdødes søn i perioder var nødsaget til at være væk fra hjemmet, og at han flyttede adresse til en arbejdskollega, hvor han overnattede. Han havde tøj liggende hos kollegaen, men ikke sit øvrige indbo.

Følgende fremgår af udskriften fra Det Centrale Personregister:

"Det attesteres herved, at A Fødselsdato 1965 Personnummer 65 har været tilmeldt dansk folkeregister i henhold til nedenstående:

Fra dato

Til dato

Adresse

Kommune

 

14 08 1995

01 04 1996

...

...

01 04 1996

20 09 1996

...

...

20 09 1996

10 03 1997

...

...

10 03 1997

01 04 1999

Østerbrogade ...

København

01 04 1999

01 07 1999

Københavns Kommune 2

København

01 07 1999

09 08 1999

X - gade ...

København

09 08 1999

 

Østerbrogade ...

København

..."

Livsforsikringen fra Forende Gruppeliv blev udbetalt uden om boet, og forsikringsselskabet tilbageholdt 36,25 % af forsikringsbeløbet til betaling af boafgift og tillægsboafgift. Skifteretten modtog afgifterne den 3. oktober 2001.

I medfør af dødsboskiftelovens § 80, stk. 1, anmodede skifteretten den 27. august 2001 Told- og Skattestyrelsen om en udtalelse angående spørgsmålet om afgiftsberegningen i denne sag.

Ved brev af 3. oktober 2001 fra Told- og Skattestyrelsen fremgår blandt andet:

"...

Det er Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at A ikke kan anses for omfattet af BAL § 1, stk. 2, litra d.

Det fremgår af den medsendte bopælsattest fra CPR-registret, at A var frameldt adressen Østerbrogade ... Kbh., i perioden 1.4.1999 til 9.8.1999, hvorefter han igen blev tilmeldt adressen Østerbrogade ... Kbh. og siden har haft bopæl. Ved B's død den 13. juni 2001 har den fælles bopæl således ikke bestået i de sidste 2 år før dødsfaldet.

Det er Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at registreringen af bopælsforholdet i CPR-registret udgør en egentlig dokumentation herfor, mens de fremførte anbringender, om at fraflytningen ikke var absolut, men kun midlertidig og begrundet i personlige forhold, ikke kan tillægges betydning ved afgørelsen af, om betingelsen i BAL § 1, stk. 2, litra d om fælles bopæl med afdøde de sidste 2 år før dødsfaldet er opfyldt. Styrelsen bemærker endvidere, at loven ikke hjemler adgang til at dispensere fra bestemmelsens krav om fælles bopæl i 2 år."

A har haft lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til udtalelsen fra Told- og Skattestyrelsen. Ved brev modtaget den 22. oktober 2001 skriver A blandt andet:

"...

Jeg har fundet faktabladet fra Tryg og her fremgår det meget tydeligt, at selskabet ved udbetaling til en samlever skal tilbageholde 15 % til boafgift

..."

Af det omtalte faktablad fra Tryg fremgår følgende:

"I fuldt fradragsberettigede pensionsordninger har det ikke før været muligt at indsætte sin samlever som begunstiget/beløbsmodtager ved død.

Fra 1. juli 1999 er reglerne blevet ændret, så det nu er muligt at indsætte sin samlever som begunstiget ...

Der er fortsat forskel på boafgiften ved rumudbetalinger, hvor selskabet ved udbetaling til en samlever skal tilbageholde 15 %, men ingen boafgift ved udbetaling til ægtefælle/registreret partner

..."

Skifterettens begrundelse og konklusion

I henhold til boafgiftslovens § 1, stk. 2, litra d, er en person, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, fritaget for betaling af tillægsboafgift.

Om fortolkningen af udtrykket "bopæl" anfører J.O. Engholm Jacobsen følgende i Boafgiftsloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1998, s. 35:

"13.

Det afgørende moment i bestemmelsen er bofællesskabet med afdøde.

...

14.

Bopælen er den lokalitet, der har tjent som hjem for afdøde og bofællen(rne), dvs. det sted, hvor de normalt har overnattet og tilbragt fritiden, og hvor de har haft deres eventuelle husstand samt bohave og øvrige ejendele

..."

I Det Centrale Folkeregister registreres den adresse, hvor en person faktisk bor eller opholder sig som dennes bopæl, jf §§ 1 og 6 i lov om Det Centrale Personregister. Nærmere er bopælen det sted, hvor en person regelmæssigt sover og har sine ejendele. Midlertidigt fravær på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende ændrer ikke registreringen af bopæl, jf. § 6, stk. 1, i lov om Det Centrale Personregister.

Henset til A's forklaring lægger retten til grund, at fraflytningen ikke skete på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller institutionsanbringelse eller noget, der kan ligestilles hermed. Som følge heraf lægger retten oplysningerne i Det Centrale Personregister til grund, hvorefter A ikke havde fælles bopæl med afdøde i perioden 1. april 1999 til 1. august 1999. Retten finder således ikke, at kravet i boafgiftslovens § 1, stk. 2, litra d, om fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet, er opfyldt, hvorfor A skal betale tillægsboafgift.

T h i  b e s t e m m e s

Den af A indgivne klage over betaling af tillægsboafgift tages ikke til følge.