Dato for udgivelse
02 dec 2002 10:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
3. januar 2002
SKM-nummer
SKM2002.615.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, B-3365-01
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Boafgift, tillægsboafgift, fokeregisteradresse, livsforsikringssum
Resumé

Kærende, der siden 10. marts 1997 havde haft fælles folkeregisteradresse med B, som døde den 13. juni 2001, var i perioden 1. april til 9. august 1999 ikke tilmeldt adressen. På grund af problemer med afdødes søn flyttede kærende i denne periode adresse til en kollega, hvor han overnattede. Hans indbo forblev på den hidtidige bopæl. Da sønnen fik egen bopæl flyttede han tilbage. Landsretten fandt ikke, at betingelserne i boafgiftslovens § 1, stk. 2, litra d, for fritagelse for betaling af tillægsboafgift af en livsforsikringssum var opfyldt, da kærende og B ikke havde haft fælles bopæl de sidste to år forud for Bs død.

Reference(r)

Boafgiftsloven § 1, stk. 2, litra d

Afsagt af landsretsdommerne

A.F. Wehner, M. Stassen og Gerd Sinding (kst.)

A påkærer Københavns Byrets skifteretsafdelings afgørelse af 31. oktober 2001 om betaling af tillægsboafgift i boet efter B.

Der fremlagdes kæreskrift af 13. november 2001, hvorved advokat Jytte Thorbek på vegne A har påkæret Københavns Byrets kendelse af 31. oktober 2001 (SKS 3150/01) ombetaling af tillægsboafgift, dommerens fremsendelsesskrivelse af 16. november 2001 og udskrift af skiftebogen indeholdende den påkærede afgørelse.

Landsrettens begrundelse og konklusion

Dommeren har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

Sagens akter var til stede.

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Af en til brug for sagen indhentet udskrift fra det centrale personregister fremgår, at kærende, der ellers fra den 10. marts 1997 havde haft fælles folkeregisteradresse med nu afdøde B, i perioden 1. april 9. august 1999 ikke var tilmeldt denne adresse. Kærende har i en skrivelse modtaget i Københavns Byrets skifteafdeling den 2. august 2001 ligeledes oplyst, at han var fraflyttet den fælles bopæl i en periode i 1999.

Da kærende og B således ikke havde haft fælles bopæl de sidste to år forud for B's død den 13. juni 2001 er betingelserne for kærendes fritagelse for betaling af tillægsboafgift i boafgiftslovens § 1, stk. 2, litra d) ikke opfyldt.

H e r v e d   b e s t e m m e s

Den påkærede kendelse stadfæstes.

Retten hævet.