Dato for udgivelse
18 Nov 2002 15:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28. oktober 2002
SKM-nummer
SKM2002.593.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1650-0005
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Lampe, pære, sokkel, parabol, længde, bredde, sats
Resumé

Ved opgørelsen af største bredde/længde af glødelamper i forbindelse med afgiftsberigtigelsen af disse, jf. forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 1, var det alene selve glødelampen, der skulle indgå i beregningen.

Reference(r)

Forbrugsafgiftsloven § 3, stk. 1
Punktafgiftsvejledningen 2002 I.1.2

Klagen skyldes, at told- og skatteregionen har fundet, at virksomheden A's import af glødelamper (6 typer) skal afgiftsberigtiges efter satsen for glødelamper med en største bredde af over 19 mm eller en største længde af over 35 mm, jf. forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 1.

Det er oplyst, at virksomheden er registreret som varemodtager og afgiftsberigtiger afgiften af glødelamper ved modtagelsen.

Det er oplyst, at glødelamperne ofte sælges separat, men at de også kan sælges sammen med en parabol eller sokkel, og hvor glødelampen er fastmonteret sammen med parabol/sokkel. Det er oplyst, at den samme glødelampe ofte sælges i begge varianter.

Der er udarbejdet følgende opgørelse over afgiftspligtige køb i perioden fra den 1. marts 1996 til den 31. maj 2000:

Type 1

1.404 stk.

Type 2

672 stk.

Type 3

1.628 stk.

Type 4

1.824 stk.

Type 5

164 stk.

Type 6

108 stk.

Total

5.800 stk.

Virksomheden har afgiftsberigtiget de omhandlede køb som "andre varer" med 0,50 kr. pr. stk., jf. forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 1.

Told- og skatteregionen har ved den påklagede afgørelse efteropkrævet virksomheden 11.600 i glødelampe-afgift, idet lamperne er anset for at skulle afgiftsberigtiges med 2,50 kr. pr. stk.

Regionen har ved afgørelsen fundet, at en glødelampe ved afgiftsberigtigelsen skal måles fra spids til spids, dvs. incl. en evt. parabol eller sokkel i de tilfælde, hvor disse indgår i en sammenbygget enhed med glødelampen og sælges som sådan. Glødelamperne skal derfor afgiftsberigtiges efter forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 1, første led. Told- og skatteregionen har herved henvist til Punktafgiftsvejledningen 2000, side 573.

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at en evt. parabol og sokkel ikke skal medregnes ved opgørelsen af største bredde/længde, jf. forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 1.

Repræsentanten har hertil anført, at det ikke forekommer logisk, at den samme pære skal belægges med forskellig glødelampeafgift, blot fordi den er bygget sammen med en sokkel eller parabol, som ikke ændrer selve glødelampens karakter, størrelse eller energiforbrug.

Repræsentanten har endvidere anført, at Told og Skat i en intern meddelelse af 19. juni 2000 indrømmer, at der har været en forskellig praksis på området, og at dette ikke bør komme virksomheder, der har indrettet sig på den lempeligere praksis til skade. Repræsentanten har videre anført, at virksomheden har en berettiget forventning om, at afgiften har været korrekt fastsat, hvorfor der ikke er hjemmel til at forhøje afgiften med tilbagevirkende kraft.

Landsskatteretten skal udtale:

Det fremgår af den dagældende forbrugsafgiftslovs § 3, stk. 1, at der af elektriske glødelamper svares en afgift til statskassen, der for varer med en største bredde (diameter) af over 19 mm eller en største længde af over 35 mm udgør 2 kr. 50 øre pr. stk. og for andre varer 50 øre pr. stk.

Af Nudansk Ordbog, Politikens forlag, fremgår, at en glødelampe er "en lyskilde som består af en glasbeholder, hvori en metaltråd el. kultråd lyser ved elektrisk strøm, fx en elektrisk pære".

Landsskatteretten finder, at det følger af en naturlig sproglig forståelse af bestemmelsens ordlyd, at det alene er selve glødelampen, der skal indgå i beregningen af største bredde/længde, jf. forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 1. Retten finder, at det forhold, at glødelampen er sammenbygget med en evt. sokkel og parabol alene beror på den valgte konstruktion og dermed ikke kan tillægges vægt ved afgørelsen. Der henvises herved tillige til Landsskatterettens kendelse offentliggjort i SKM2001.261.LSR/TfS 2001.404, hvor den valgte konstruktion ikke fandtes at kunne tillægges vægt ved beregningen af afgiftssatsen.

Den påklagede afgørelse ændres derfor, hvilket er tiltrådt af Told- og Skattestyrelsen.