Dato for udgivelse
14 Nov 2002 12:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13. november 2002
SKM-nummer
SKM2002.571.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 237/2001
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Medarbejderaktier, udstedelse, favørkurs, kurstab
Resumé

Arbejdsgiverselskabet havde fradragsret for tab ved udstedelse af medarbejderaktier til favørkurs. (stadfæstelse af SKM2001.447.ØLR)

Reference(r)

Ligningsloven § 7 A (dagældende)
Statsskatteloven § 6a
Ligningsvejledningen 2001 A.B.1.10, E.A.2.1.3 og E.A.2.1.6.

Parter

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

mod

Coloplast A/S
(advokat Hans Severin Hansen)

Biintervenienter til støtte for indstævnte:

Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk
og
Novo Nordisk A/S (advokat Hans Severin Hansen)

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 5. afdeling den 27. april 2001.

Afsagt af højesteretsdommerne

Wendler Pedersen, Per Sørensen, Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen og Niels Grubbe.

Appellanten, Skatteministeriet, har påstået frifindelse.

Indstævnte, Coloplast A/S, har påstået stadfæstelse.

Skatteministeriet har yderligere gjort gældende, at der ikke findes noget eksempel på, at et selskab forud for ændringen af ligningslovens § 7 A ved lov nr. 1286 af 20. december 2000 har fået fradrag for forskellen mellem markedskursen og favørkursen i tilfælde, hvor der skete nyudstedelse af aktier til favørkurs direkte til medarbejderne. Det er heller ikke dokumenteret, at der i praksis er givet fradrag til et selskab, der har udstedt gratisaktier til medarbejderne, forud for ændringen af ligningsloven ved lov nr. 360 af 10. juni 1987, hvorved hjemmel til fradrag i denne situation blev indsat i § 7 A, stk. 2, 2. pkt, Hvis der tidligere - som følge af en fejlfortolkning af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a - er givet fradrag ved udstedelse af gratisaktier, er denne praksis ikke bindende for skattemyndighederne i den foreliggende situation, hvor der er udstedt favørkursaktier.

I en redegørelse fra 1986 fra et embedsmandsudvalg vedrørende kortlægning af frivillig overskudsdeling anføres bl.a, (side 79, 80 og 110-111):

"3. Udlodning i form af aktier og obligationer (Lov om særlig indkomst § 16)

...

Virksomheden skal betale en afgift på 50 % af det beløb, der udloddes til medarbejderne som aktier/obligationer ...

Virksomheden kan fratrække hele det udloddede beløb, d.v.s. både afgiften og værdien af aktierne/obligationerne ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

...

5. Fradragsret for virksomhederne for kurstab ved udstedelse af medarbejderaktier i medfør af ligningslovens § 7 a

5.1. Gældende regler

Når en virksomhed sælger aktier til medarbejderne til favørkurs i henhold til en godkendelse i medfør af ligningslovens § 7 a, kan salget ske ved

1. Tegning af nyemitterede aktier.

2. Salg til medarbejderne af aktier som selskabet ejer eller har tilbagekøbt.

I første tilfælde gælder, at virksomheden ikke får fradragsret for værdien af tegningsretten ved emission af medarbejderaktier i henhold til ligningslovens § 7 a. Ved salg af aktier, som selskabet ejer eller har tilbagekøbt, gælder ved salg til medarbejderne, at virksomheden får fradragsret for forskellen mellem handelsværdien og favørkursen på salgstidspunktet.

5.2. Forslaget

Det er foreslået, at selskabet ved udstedelse af medarbejderaktier (ligningslovens § 7 a) skal have fradragsret for forskellen mellem favørkursen på aktierne og kursværdien (handelsværdien) ved udstedelsestidspunktet.

5.3. Bemærkninger til forslaget

Forslaget skal ses i lyset af, at der ved overdragelse til medarbejderne af medarbejderaktier og medarbejderobligationer i medfør af lov om særlig indkomst § 16 er fradragsret for arbejdsgiveren for de overskudsandele der udloddes og for 50 % afgiften.

Ved udstedelse af medarbejderaktier i henhold til ligningslovens § 7 a køber medarbejderne aktierne af virksomheden til favørkurs.

Det tab, som efter forslaget skal kunne fradrages i selskabets skattepligtige indkomst, har ikke forbindelse med virksomhedens almindelige drift og indkomst. Tabet fremkommer som følge af, at medarbejderaktieordningen er valgt som finansieringsform og derfor må betragtes som en finansieringsomkostning.

En gennemførelse af forslaget vil betyde, at kurstabet både vil være fradragsberettiget i virksomheden ved aktieemissionen, og at værdien af tegningsretten efter bindingsperiodens udløb vil være skattefri for medarbejderne.

Det kan være vanskeligt at opgøre kurstabet ved aktieemissionen. Selv om der er tale om et børsnoteret selskab, vil aktiekursen typisk blive påvirket af, at der er sket en aktieudvidelse. For ikke-børsnoterede aktier kan det være vanskeligt at finde frem til den rigtige kursværdi.

Ved vurderingen af forslaget må det tages i betragtning, at fradragsret for et beregnet kurstab ved emission af medarbejderaktier vil kunne have en afsmittende virkning i andre situationer, hvor aktierne udstedes til favørkurs, f.eks, hvor aktionærer har fortegningsret til forud fastsat kurs. Arbejdsgiverens fradragsret for overskudsudlodning efter § 16 i lov om særlig indkomst må dog sammenholdes med, at der skal betales afgift på 50 % af overskudsbeløbet, bortset fra bundfradraget på 200 kr. pr. medarbejder.

På den baggrund har udvalget ikke kunnet støtte forslaget."

Redegørelsen er ikke omtalt i bemærkningerne til forslaget til lov nr. 360 af 10. juni 1987 om ændring af ligningsloven eller i folketingsudvalgets betænkning over lovforslaget.

Højesterets bemærkninger

Ved medarbejderaktieordningen, der var godkendt i henhold til 7 A, stk. 1, i den dagældende ligningslov, fik de ansatte i Coloplast ret til at tegne nye aktier i selskabet til kurs 50 og 100, hvilket var væsentligt under markedskursen på 937,63. En sådan ordning må anses for at være et led i medarbejdernes aflønning. Højesteret finder, at selskabet er det retssubjekt, der blev forpligtet over for medarbejderne ved ordningen, og som led det tab, der opstod ved, at aktierne blev erhvervet af medarbejderne til favørkurs.

Herefter, og idet Skatteministeriet ikke med tilstrækkelig sikkerhed har påvist, at den dagældende ligningslovs § 7 A efter ændringen i 1987 udelukker selskabets fradragsret efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, tiltræder Højesteret, at Coloplast har ret til fradrag for kurstabet efter denne bestemmelse.

Højesteret stadfæster derfor dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, Skatteministeriet, betale 350.000 kr. til indstævnte, Coloplast A/S.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.